Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Seznam literatury


 1. BAAR, V., RUMPEL, P., Šindler, P. Politická geografie. Ostrava: Ostravská univerzita, 1996. ISBN 80-7042-737-X, 94 s.
 2. BAAR, V.: Národy na prahu 21. století. Emancipace nebo nacionalismus? Ostrava: OU+Tilia, 2002. 416 s.
 3. BAAR, V.: Politická mapa dnešního svět: zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií: Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií: politická mapa dnešního světa (Variant.). 1. rev. vyd. Praha: Fortuna, 1998. 48 s.
 4. BALDWIN, R., WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 478 str.
 5. BARBAG, J. Geografia polityczna ogólna. 4. vyd. Warszawa: PWN, 1987. 330 s.
 6. BIČÍK, I. Globalizace současného světa. In Geografické rozhledy, ročník 3, Praha, 1999. str. 2–4.
 7. BOESLER, K.- A. Politische Geographie. Stuttgart: B. G. Teubner, 1983. 252 s.
 8. BRABEC, F., HORNÍK, S., CHALUPA, P.: Poznámky k politické geografii. Brno: Institut mezioborových studií, 1998.
 9. BRINKE, J.: Vybrané kapitoly z politické geografie. 1996. ISBN 99-00-03489-X.
 10. CAMPBELL, D. T., STANLEY, J. C. Experimental and quasiexperimental designs for research. Chicago: Rand-McNally, 1973.
 11. CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika, Praha: ETC Publishing, 1997.
 12. ČORNEJ, P. Dějiny evropské civilizace, Litomyšl: Paseka, 1997.
 13. DAHL, R. Modern Political Analysis. New Jersey, Practice Hall, 1983.
 14. FIALA, P., PITROVÁ, M.: Evropská Unie. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003.
 15. GIDDENS, A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity Press, 1984. 402 str.
 16. GIDDENS, A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990.
 17. GROFMAN, B., ed. Political gerrymandering and the courts, New York: Agathon Press, 1990.
 18. HAD, M., URBAN L. Evropská společenství. První pilíř Evropské unie, Praha: Nadace pro studium mezinárodních vztahů, 1997.
 19. HALÁS, M. Cezhraničné vazby, cezhraničná spolupráca. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005. 152 s.
 20. HARVEY, D. The urbanization of capital: Studies in the history and theory of capitalist urbanization. Baltimore, Md.: John Hopkins University Press, 1985. 239 s. ISBN: 080183144X.
 21. HNÍZDO, B. Mezinárodní perspektivy politických regionů, Praha: I. S. E., 1995.
 22. HYNEK, A., DRÁPAL, M., WOKOUN, R.: Úvod do politické a regionální geografie. Brno: Přírodovědecká fakulta UJEP, 1988.
 23. IŠTOK, I. Politická geografia a geopolitika, Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2004 392 s. ISBN 80-8068-313-1.
 24. IŠTOK, R. Štát na politickej mape světa. Politickogeografické a geopolitické aspekty. In Geografické práce 7. Prešov: KGG FHPV PU, 1997. 172 s.
 25. JEHLIČKA, P., TOMEŠ, J., DANĚK, P. (EDS.). Stát, prostor a politika. Vybrané otázky politické geografie. Praha: KSGRR PřF UK, 2000. 274 s.
 26. JOHNSTON, R. J., GREGORY, D. a SMITH, D. M. ed. The Dictionary of Human Geography, Oxford: Blackwell publisher, 1994.
 27. KELLER, J. Abeceda prosperity. Praha: Slon – Sociologické nakladatelství, 1997. 165 s. ISBN: 80-85765-98-5.
 28. KORČÁK, J. Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Praha: Orbis, 1938.
 29. KOSTELECKÝ, T. Volby očima geografa, in L. Sýkora (ed.) Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii, Praha, Přírodovědecká Fakulta University Karlovy, 1993.
 30. KREJČÍ, O. Geopolitika středoevropského prostoru. Praha: Ekopress, 2000. ISBN 80-86119-29-7. 320 s.
 31. KREJČÍ, O. Český národní zájem a geopolitika. Praha: Universe, 1993. 179 s.
 32. LAFFAN, B. ed. Constitution-building in the European Union, Dublin: Institute of European Affairs, 1994.
 33. LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P.: Státy a území světa [Liščák, 1998]. 2. aktualiz., přeprac. a roz. Praha: Libri, 1998. 1095 s.
 34. MASSEY, D. B. Space, place, and gender. Minneapolis: University of Minnesota Press. 1994.
 35. MARCUSE, P., van Kempen, R., eds. Globalizing Cities: A New Spatial Order? Oxford: Blackwell, 2000. 318 str.
 36. MICHELMANN, H. J., SOLDATOS, P. ed. European Integration. Theories and Approaches., Lanham: University Press of America, 1994.
 37. MORRIL, R. L. Political Redistricting and Geographical Theory, Washington, D. C., Association of American Geographers, 1981.
 38. PAVLÍK, P. Česká republika a Evropská měnová unie, Ekonom (příloha), č. 18., 1999.
 39. PAVLÍK, P. K problematice Evropské monetární unie, Politická ekonomie č. 5., 1992.
 40. PAVLÍK, P. Makroekonomické modely pro simulaci efektů Evropské monetární unie, Politická ekonomie č. 3., 1993.
 41. PAVLÍK, P. Trnitá cesta k Evropské monetární unii, Mezinárodní vztahy č. 4., 1992
 42. PINDER, J. Evropské společenství. Budování unie, Praha: Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci, 1994.
 43. RUMPEL, P. Systémy veřejné správy v zemích EU. Ostrava: Centrum pro evropská studia VŠB TU Ostrava, 2002.
 44. RUMPEL, P. Teritoriální marketing jako koncept územního rozvoje. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2002.
 45. SHORT, J. R. An Introduction to Political Geography. 2nd edition. London and New York: Routledge, 1994. 178 s.
 46. STEINMETZOVÁ, D. a kol. Jsme v EU, buďme v obraze – pracovní sešit s učebními texty. Praha: VŠE, 2006.
 47. SÝKORA, L. Globalizace a její společenské a geografické důsledky. In: Jehlička, P., Tomeš, J., Daněk, P., eds, Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie, pp. 59–79. Praha, Přírodovědecká fakulta UK Praha, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. 2000.
 48. ŠINDLER, P.: Základy politické geografie. Ostrava: Pedagogická fakulta, 1986.
 49. TAYLOR, P. J.: Political Geography. New York: Longman Scientific & Technical, 1989.
 50. UHLÍŘ, D.Flexibilní specializace, flexibilní akumulace. Sborník ČGS, Praha, 1995, ročník 100, číslo 2, str. 115–121.
 51. VÍTEK, J. Noví vládci světa. Ekonom, Praha, 1997 číslo 7, str. 23.
 52. VÍTEK, J. Proč brojí proti globalizaci. Ekonom, Praha, 1998, číslo 23, str. 27.
 53. WALLERSTEIN, I. The Politics of the World-Economy: the States, the Movements and the Civilizations. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. 191 str.
 54. WRIGHT, G., NEMEC, J. Management veřejné správy. Teorie a praxe. Praha: Ekopress, 2003.
 55. ŽALOUDEK, K. Encyklopedie politiky. Praha: Nakladatelství Libri, 1996.
Mgr. Ing. Libor Lněnička |
Katedra geografie, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2011

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.