Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

5.3. Předpoklady pro grafomotoriku a psaní

5.3.1. Intervence psaní z pohledu psychologie

Psaní je grafická podoba mezilidské komunikace. Zahrnuje poměrně složitou komplexní činnost psychických procesů. Osvojování psaní je založeno na spojení s myšlení a zvukové podobě řeč, vzniká po etapách a je závislé na zrání ústředního nervového systému, na psychických předpokladech pro učení, vyučovacích metodách a rozvoji myšlení. Klade požadavky na motoriku, vnímání, představivost, paměť, pozornost a myšlení (srov. Křivánek, Z., Wildová, R. a kol. 1998; Spáčilová, H., Šubová, L. 2004).

Aby se žák naučil psát, potřebuje vyváženost a souhru psychických a motorických dovedností a určitých dílčích funkcí. Za důležité lze tedy považovat:

 • rozvoj hrubé motoriky (vnímání vlastního těla; koordinace pohybů)
 • rozvoj jemné motoriky (posilování zápěstí a prstového svalstva)
 • vizuomotorická koordinace
 • rozvoj grafomotoriky
 • rozvoj dílčích funkcí v oblasti zraku (zraková diferenciace tvarů; zraková pozornost; zraková analýza a syntéza; zraková paměť)
 • rozvoj dílčích funkcí v oblasti sluchu (sluchová analýza a syntéza; sluchová diferenciace; sluchová pozornost; sluchová paměť)
 • rozvoj orientace v prostoru (pravolevá orientace; orientace na ploše)
 • smysl pro rytmus
 • intermodalita (vytváření spojů mezi jednotlivými smyslovými vjemi, např. název písmene s grafickým symbolem)
 • serialita (pochopení posloupnosti)
 • rozvoj myšlení (srov. Doležalová, J. 1998; Spáčilová, H., Šubová, L. 2004)

Základní jednotku psaní tvoří různé tvarové prvky, které vnímáme v součinnosti analyzátoru zrakového, motorického a sluchového.

Nácvik psaní zahrnuje tři etapy

Etapy psaní
Zvuková analýza slova Transformace komplexů fonémů Zautomatizování
Analyzujeme slovo, které máme napsat. Nejdříve se vydělí počáteční hláska a určí se přesný pořádek hlásek ve slově, současně se naleznou správné optické symboly, které se transformují do grafomotorické podoby. Zvukový tvar převádíme do formy znaků – písmen. Komplexy fonémů se převedou do zrakové a potom do grafomotorické organizace, kterou představuje psaná řeč; ke každému fonému je přiřazen optický znak, kterým je grafém. Uskutečňuje se prostřednictvím převádění různých druhů viděné řeči na řeč psanou, přičemž jsou uplatňovány požadavky grafické a ortografické. Učíme žáky vytvářet a zachovávat správné tvary písmen a všechny jejich znaky (velikost, úměrnost, stejnoměrnost, jednotažnost, přípojnost) (srov. Doležalová, J. 1998; Spáčilová, H., Šubová, L. 2004).

Možné příčiny poruchy ve vývoji grafomotoriky a psaní

Možné příčiny poruchy ve vývoji grafomotoriky a psaní

5.3.2. Průpravné a uvolňovací cviky

 • Kreslení ukazovákem

  První pokusy kreslit lze uskutečňovat s dětmi od 12 měsíců. Hovoříme o předvýtvarném období. Kreslení do pískovniček, krupice. Spontánní činnost, která vychází z motorického základu. Výtvarný projev nic nezobrazuje, ale dělá dítěti radost z trvalých stop vytvořených pohybem.

 • Manipulace s tužkou – bezobsažná čáranice

  Období trvá asi půl roku. První uchopení výtvarného materiálu dává dítěti možnost vytvářet první výtvarný projev. Dítě črtá bez plánu a bez kontroly, jedná se o první zkušenosti, můžeme horní končetinu vést, provádět i pasivní formou. Kvalita prvního výtvarného projevu je podmíněna pocitem libosti.

 • Lineární čáranice

  Prvotní výtvarný akt dítěte mění postupně svou kvalitu. Pokoušíme se o čáranice různého typu: body, klikatky, klubka, spirály, forma pasivní i aktivní (dle možností). Projev má charakter obloukovitých tvarů, točivé změti linií. Jedná se o jednoduché škrty bez jakéhokoli významu.

 • Kultivovanější vedení čar

  Využíváme úhlu, rudky, prstové barvy – otisky, rozmazávání prsty. Centrum grafického pohybu je v ramenním kloubu, klouby loketní a zápěstní mají úlohu podružnou. Dítě zpravidla koná pohyby výtvarným materiálem od shora šikmo k sobě nebo zprava doleva.

 • Ovládání směru

  Roztírání dlaní a prsty, houbičkami. Čáry naznačující kývavý pohyb. Čáry všemi směry. Postupně vlivem koordinace se grafický projev mění na nové kresebné útvary (shluky postupně se v měnící v klubka). Hodnota linie se postupně mění v grafický záznam gesta. Nejedná se o pouhou zábavu, ale dítě uvolňuje vnitřní aktivitu, která vyplývá z potřeby a nutnosti prvotního výrazu. Novým rysem je rytmizace čar, které tvoří dominantu v tomto období.

 • Kruhová čáranka – klubka

  Ponechat dítě volně čmárat měkkým výtvarným materiálem. Jedná se o spontánní akt. Výtvarný materiál musí být měkký a výrazný. Jedná se o eliptické črtání, v němž tvoří kresba celkový tvar jakéhosi klubka, zpravidla elipsovitého. Je to stadium točivých pohybů, které dělá dítě i ve hře s předměty.

 • Krátké údery – body

  Sypeme zrní, prší, … Tyčinkou do plastelíny provádíme krátké údery, vpichy, rýhování, … Při práci s výtvarným materiálem můžeme sledovat, že čáranice má mnoho typů. Dítě může provádět krátké údery – body, jemné čáry kruhové i hranaté.

 • Obsažná čáranice – dítě vkládá do čar obsah

  Ke všemu podáváme jasný a stručný komentář, ptáme se „Co to je?“, … Vedení čáry, přítlak, ovládání směru je kultivovanější. Dochází k velikostnímu rozlišování jednotlivých uzavřených útvarů. Obsažná čáranice je charakteristická především tím, že dítě vkládá dodatečně do kresby obrazy něčeho skutečného, odkrývá a interpretuje podobu věcí.

 • Pokrytí celé plochy papíru

  Hry „Na malíře“, … sledujeme, zda pohyb vychází z ramene, lokte nebo pohyb celým tělem Pískovničky – hladítka, hrabičky, mandala (základní sestava šablon do pískovničky). Využíváme především k uvolnění horní končetiny. Nabízíme a střídáme barevné pastely při velikosti papíru A2, A3.

 • Účelné držení tužky

  Při motorickém poškození vše provádíme pasivní formou nebo s dopomocí. Velikost papíru A2, A3. Linie čáranic jsou kruhovité, spirálovité, elipsovité. Doporučuje se úhop třemi prsty (prostředník, ukazovák ze shora, palec). Úhel tužky a plochy asi 45°, horní konec tužky směřuje k pravému rameni (u praváků) a celá ruka je opřena na dvou článcích malíku. Snažíme se co nejvíce se přiblížit normě, aby držení nebylo křečovité a nedocházelo k prohýbání ukazováku. Rozlišujeme nesprávný návyk nebo neschopnost držení v důsledku postižení.

 • Správně drží pastelku

  Při potížích s úchopem nebo k rozvoji správného držení využíváme trojhranný program, který obsahuje psací potřeby s přesným ergonomickým tvarem, molitanové či plastové nástavce, speciální držáky na tužky. Vzniká první důkaz o důležité vlastnosti lidského vědomí – schopnosti vytvářet zobrazující výtvarný projev.

 • Přechod ke znakové kresbě

  Temperové barvy, plochý štětec, křída namočená v mléce, v klovatině. U dítěte je jediná čára mnohoznačná, nejdříve izolovaná představa, v konečné fázi sestavuje celý děj. Je zajímavé, že děti v jedné kresbě mění i několikrát původní obsah.

 • Spojování oválů

  Dítě vytváří ovál jednou čarou a snaží se jej uzavřít. Čáry se tolik nepřekrývají, dítě klade ovály tam, kde je na výkrese místo. Kreslíme na vertikální ploše – tabule, balicí papír = nutí dítě zvedat HK. Seznamujeme s dalším výtvarným materiálem: rudka, křída Créta, Wax pastel, barevné pastelky.

 • Doplňování oválů svislými a vodorovnými čarami

  Kreslíme na horizontální ploše – asfalt, položená tabule, balicí papír, … Snažíme se o cílené pohyby, vykreslování, doplňování do obrázků. Podporujeme k slovnímu výkladu dítěte, nebo se sami ptáme na obsah a trpělivě očekáváme naznačení kladné nebo záporné odpovědi dítěte.

 • Dítě si všímá načrtaných tvarů

  Vše komentujeme, pojmenováváme, vytváříme podmínky pro hravé zacházení s různým výtvarným materiálem. Dítě nadále dodatečně interpretuje podobu věcí: kruh znamená točící se kolo, auto, strom, slunce, hračku, … Přímka znamená jdoucí maminku, tatínek jde do práce, … Dítě si již všímá načrtaných tvarů, původní klubko kruhovitých čar s jinorodými elementy se diferencuje, kresba se stává přehlednější.

 • Tvoření znaků pro určitý předmět

  Spojujeme kroužení a čáru (sluníčko, strom, …). Kreslení na papír A1, A2 vícebarevně (2–3 barvy), kreslení uhlem, rudkou. Znak je jednoduché označení pro určitou věc a jev. Vznikají dvě základní pohybové grafické „figury“ čáranic – ovál a kříž.

 • Srozumitelnost dospělému

  Zadáváme jednoduché úkoly typu: nakresli kolečko, čáru, klubíčko, velikost papíru A2, A3, A4. Malujeme temperovými barvami a plochým štětcem na papír A2. A3 (štětec do každé barvy). Na rozdíl od předešlého období se v kresbě objevuje takové seskupení čar, které se stává srozumitelný i dospělému.

 • Záměrné vytváření znaků

  Práce dle pokynů, diktátu. Měkké tuhy v krejonu, měkké trojhranné tužky, pastelové tuhy, kreslení do mokrého podkladu, rozfoukávání barev, zapouštění barev, …. Stimulujeme k výtvarnému vyjadřování představy. Obsah kresby, který u dítěte převažuje je antropocentrický, to znamená, že souvisí co nejúžeji s dítětem.

 • Hlavonožec

  Kreslíme maminku a osoby dítěti blízké, ponecháváme vlastní prostor k sebevyjádření. U spastiků vedeme HK, držíme pod loktem nebo přímo dlaní na hřbetu ruky. V kvalitě znaků se projevují značné rozdíly. Znaky a symboly s vysokým stupněm diferenciace a s bohatým obsahem jsou působivější než znaky, které vznikají pouhým přejímáním a nejsou výsledkem tvořivého úsilí dítěte.

 • Postava zvířete se rodí z postavy člověka – vertikálně + růžky, ocas, fousky, …

  Motivujeme ke kreslení zvířátek z pohádek, doplňujeme typické znaky: vousy, ocas, růžky, … Vedeme dítě dotazy k pojmenovávání nakresleného. Závislost mezi emoční sférou a výtvarností. Znaky, které vytváří dítě samo, vznikají většinou jen tehdy, jestliže odrážejí určitý a vyhraněný citový vztah. Výtvarná bohatost je přímo úměrná kvalitám emocionálního vztahu k zobrazované skutečnosti.

 • Napodobí křížek

  Práce dle předlohy, spontánní nápodoba. V kvalitě znaků mezi dětmi se již objevují značné rozdíly. Schopnost samostatně napodobit křížek je jedním z diagnostických hledisek grafomotoriky.

 • Znaková kresba

  Učíme jednoduché znaky spojovat. Používáme speciální držáky na tužky – válcový, prstový, zesílené držáky plastové. U dyskinetiků těžítka, zátěžové manžety, podkládací lepící folie, lepicí pásky na výkresy, kreslící folie (papír se trhá). Dítě nejen pojmenovává, ale i samo hledá v nakresleném různé předměty, komentuje a ukazuje. Výběr znaků je subjektivní, užitkový.

 • Znaková kresba + komentář

  Nabízíme již konkrétní obsah k výtvarnému zpracování. Provokujeme otázkami k zobrazení konkrétního obsahu. Orientační zkouška dominantní HK: kterou ruku upřednostňuje při stavění kostek, používání lžíce, vykonávání vlastní činnosti-podávání.

Než začneme s nácvikem psaní, je velmi důležité zjistit a vyhodnotit u každého žáka vývojovou úroveň grafomotorických dovedností. Uvolňovací cviky pro psaní jsou koncipovány nácvikem jednotlivých tvarů, které lze rozdělit do šestnácti lekcí vzájemně na sebe navazujících, které lze dále rozpracovat dle náročnosti a potřeby do podoby různých pracovních listů (viz příloha č. 3).

 • Čmárání

  plynulý pohyb všemi směry a zaplnění dané plochy.

 • Kroužení oběma směry

  plynulý pohyb daným směrem, kroužíme vpravo i vlevo kruhy nebo ovály.

 • Nácvik horního oblouku

  plynulý pohyb s přerušením /zastavením/ v daném bodu

 • Nácvik dolního oblouku

  plynulý pohyb s přerušením /zastavením/v daném bodu

 • Doteky hrotem tužky

  ruka je podepřena, procvičení zápěstí, jemné dotyk tužkou na papír.

 • Kroužení oběma směry

  ruka je lehce podepřena, zmenšujeme kroužení (2 kruhy, 4 kruhy atp. na A4)

 • Nácvik zmenšování horního oblouku

  ruka je lehce podepřena, čáráme sem a tam, dráha je zpočátku předkreslena (4 oblouky, 6 oblouků na A4)

 • Nácvik spojených horních oblouků

  ruka je lehce podepřena, kreslíme oblouky zleva doprava, horní řádek je předkreslený, spodní pouze naznačený, postupné zmenšování tvaru.

 • Nácviku zmenšování tvaru spodního oblouku

  ruka je lehce podepřena, kreslíme oblouk zleva doprava a zpět, první oblouk je předkreslený, další jsou pouze naznačený od bodu k bodu (formát A4 na šířku, 4 a 6 oblouků)

 • Nácvik spojených spodních oblouků

  ruka je lehce podepřena, kreslíme oblouky zleva doprava, horní řádek je předkreslený, dítě obtahuje, spodní je pouze naznačený od bodu k bodu, (formát A4 na šířku).

 • Nácvik čar

  uvědomělý pohyb všemi směry – přiměřeně rovné čáry z daného bodu zleva doprava, horizontálně, vertikálně, odstředivě, šikmo apod.

 • Nácvik vlnovky jedním tahem

  kreslíme zleva doprava po celé ploše papíru (formát A4 na šířku).

 • Nácvik horní kličky jedním tahem

  nejdříve obtahujeme, později pouze naznačíme směr kličky.

 • Nácvik spodní kličky jedním tahem

  nejdříve obtahujeme, později pouze naznačíme směr kličky.

 • Nácvik spirály (ležatá osmička)

  obtahování po vyznačeném směru.

 • Nácvik ostrého zátrhu

  obtahování po vyznačeném směru, později samostatné zátrhy.

Pro úspěšný nácvik a stimulaci grafomotorických funkcí je třeba zachovat volnost paže a ruky tak, jak je tomu v prvopočátcích čmárání. Při nesprávném vývoji a vedení dochází k nežádoucím projevům (spasticita, tremor, zvýšený přítlak ad.), která grafomotorické dovednosti brzdí a omezuje. Při nácviku se důsledně snažíme o souhru a součinnost motorického, zrakového a sluchového analyzátoru. Proto, by měl být každý grafomotorický záznam doprovázen hlasovým projevem – slovem, říkankou, melodií.  Od velkých pohybů celou paží přecházíme k pohybům stále menším (zmenšování tvarů) se zapojením a uvolňováním zápěstí. Snažíme se o úplné zautomatizování pohybu tím, že cvik mnohonásobně opakujeme. Žák je tak veden k zapamatování si směru pohybu a tvaru. Postupně sledujeme kvalitu grafického záznamu, respektování vymezené plochy, žáka seznamuje se s pojmy „řádek, linka“. Uvědomuje si, co je nahoře a dole, že řádek začíná a končí, a že se píše zleva doprava. Dle potřeby lze pracovní listy upravovat (zvětšení či zmenšení).

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041