Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Závěr

Ilustrační obrázek

Učební text se zabývá specifickou problematikou nácviku grafomotoriky a psaní u osob s tělesným postižením. Naším záměrem bylo poskytnout základní informace ke sledovanému okruhu problémů a inspirovat studenty k hledání nových edukačních strategií při nácviku grafomotorických dovedností u cílové slupiny.

Učební text je zpracován s využitím technik kritické analýzy informačních zdrojů u nás a v zahraničí, dále vychází z vlastní praxe autorky a dalších odborníků. Text je přehledně členěn do osmi kapitol a subkapitol vč. úvodu, závěru, odkazů na zdroje a příloh. Diferenciace textu umožňuje snadnější orientaci ve studijním materiálu, který je obohacen četnými obrázky, fotografiemi, grafy a tabulkami. Na začátku každé kapitoly uvádíme cíl a klíčová slova, na konci každé kapitoly je uvedeno stručné shrnutí, které obsahuje výstižné informace ke sledované problematice. Otázky a úkoly mají za cíl motivovat studenty k dalším úvahám. Učební text je opatřen třemi přílohami, které vhodně doplňují sledovanou oblast.

Druhá kapitola uvádí studenty do sledované problematiky, ve které charakterizujeme vybraná tělesná postižení. V rámci teoretických východisek jsme považovali za nutné se věnovat oblasti vývoji jemné motoriky a lateralitě, která úzce souvisí s nácvikem grafomotoriky a psaní. V závěru kapitoly je pak pozornost věnována možným důvodům vedoucích k nemožnosti využívání přirozeného úchopu. Zde charakterizujeme vybrané vady horních končetin a zabýváme se skupinou jedinců trpící obrnami.

Kapitola třetí vysvětluje správné návyky a zásady při grafomotorických činnostech, doporučuje výběr vhodného psacího náčiní a stručně popisuje vývoj kresby, která s grafomotorikou úzce souvisí. Charakteristika úchopů a jejich klasifikace je uvedena v závěru kapitoly.

Čtvrtá kapitola je věnována osvojování si grafomotorických dovedností, ve které jsme se zaměřili na vývoj, diagnostiku a její rozvoj. Zvláštní pozornost je pak věnována metodickým doporučením při nácviku náhradních způsobů psaní.

Závěrečná kapitola pátá předkládá možnosti speciálněpedagogické podpory při nácviku grafomotoriky a psaní. Popisuje nápadné projevy u dětí, charakterizuje obtíže při grafomotorických činnostech a demonstruje příklady kompenzačních pomůcek. Na závěr se stručně zabýváme intervencí z pohledu psychologie a ilustrujeme průpravné a uvolňovací cviky.

doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D. |
Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2014

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041