Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Příprava a realizace terénní výuky

Terénní výuka, jak už bylo výše uvedeno, je nedílnou součástí geografického vzdělávání a objevuje se v literatuře zaměřené na oborovou didaktiku (dříve metodiku) přírodovědných předmětů již v první polovině minulého století. Pozorování v přírodě pak bylo doporučováno ještě dříve a bylo spojené i s využitím místní krajiny. V rámci zeměpisu byla tato skutečnost nazývána domovědným, vlastivědným a později regionálním principem ve výuce zeměpisu. V rámci předmětu zeměpis se objevují náměty pro terénní výuku např. u Kl. Davida 1916, K. Spalové 1936; O. Tichého, J. Janky 1963; Turkoty a kol. 1980; Machyčka a kol. 1985; Šupky a kol. 1993, atd.). Výuka v terénu si tak našla své pevné místo v učebních osnovách a nechybí ani v aktuálním školním kurikulu. Je začleněna do několika vzdělávacích oblastí u více oborů (předmětů) v Rámcovém vzdělávacím programu.

Terénní výuka je náročná jak na práci učitele, tak na práci samotných žáků či studentů, což je jednou z jejích nevýhod. Propojením terénní výuky s výukou ve škole však lze dosáhnout většího upevnění učiva (viz např. Činčera, Holec 2016, Rickinson 2004). Propojení terénní výuky s výukou v učebně vychází z celkové organizace terénní výuky, která zahrnuje pro učitele i žáka čtyři fáze: přípravnou, realizační, závěrečnou a hodnotící. Zaměříme se zde pouze na roli učitele.

Proto, aby jakákoliv forma terénní výuky dobře probíhala a splnila očekávané přínosy a cíle, je důležité ji precizně naplánovat v rámci tzv. přípravné fáze terénní výuky. V této fázi učitel zejména mapuje terén, ve kterém se daná terénní výuka bude odehrávat. Tato fáze se uskutečňuje jak ve třídě, tak ve škole, kde učitel organizuje celkové vedení a průběh terénní výuky, stanovuje vzdělávací cíle, které mají být během výuky naplněny, a zkoumá charakteristiku oblasti, ve které budou žáci jednotlivé úkoly plnit.

Marada (2006) pak dále přípravnou (plánovací) fázi terénní výuky shrnuje do několika bodů:

Už během přípravné fáze terénní výuky by měl učitel přemýšlet o tom, co by se během ní měli žáci naučit. Řezníčková (2008, s. 14) uvádí, že během geografické terénní výuky by se žáci měli především naučit následující:

Při plánování terénní výuky musí učitel také myslet na úkony, které se netýkají jen odborné činnosti, ale i bezpečnostní či finanční stránky terénní výuky podle toho, o jak náročnou formu se bude jednat a kde se bude uskutečňovat.

Realizační fáze je z hlediska ostatních fází klíčovou, neboť probíhá v terénu a týká se činností spojených se sběrem dat a následně dochází ke zpracování a interpretaci dat. Ve většině případů by měla zahrnovat dohled nad přípravou, realizační a hodnotící fází žáků a studentů ve škole a v terénu podle zvolené formy terénní výuky. Přestože ji označujeme za klíčovou, nemusí jít z hlediska časového o nejdelší část terénní výuky.

Závěrečná a hodnotící fáze by měly u učitele zahrnovat především reflexi nad uskutečněnou výukou. Způsob hodnocení může spočívat v diskusi s žáky nebo realizaci krátkého dotazníkového šetření (co se jim ne/líbilo, s čím měli problémy, jestli by tento způsob výuky chtěli opakovat apod.)

Jak již bylo naznačeno, terénní výuka s sebou nese řadu výhod, ale i některá úskalí (včetně časové náročnosti realizace terénní výuky), kterých by si učitelé měli být vědomi. Záleský (2009) však uvádí důvody, proč by měla být terénní výuka do školních vzdělávacích programů a tematických plánů zařazena.