4 Lavička, kladina

Tato nářadí slouží k nácviku rovnováhy, prostorové orientace a nervosvalové koordinace. Můžeme je využívat ke cvičení na stanovištích, stavbě překážkové dráhy nebo k proudovému cvičení (pokud máme dostatek nářadí). Lavičky patří k nejčastějšímu užívanému nářadí, lze je aplikovat v základním postavení, otočené, zavěšené apod. Zařazujeme je do kterékoliv části hodiny. Využíváme je zpočátku pro obratnostní cvičení a k rozvoji dynamické síly dolních končetin (přeskakování), poté ke skupinovému cvičení a před nácvikem na nízké kladině můžeme lavičku otočit. Při cvičení na lavičce nepotřebujeme zabezpečovat dopady – lavička je nízká a děti se nezraní, pouze v případě řízených seskoků přidáváme k lavičce žíněnku. Další možnou variantou je položení lavičky na gymnastický pás.

Než začneme se cvičením na lavičkách, procvičujeme s dětmi chůzi na čáře v tělocvičně nebo po nataženém švihadle. Po nácviku prvků na lavičce přecházíme na nízké kladiny a případně na vysokou kladinu (kladiny na rozdíl od laviček zabezpečujeme žíněnkami).

Video 4: Cvičení na lavičce a kladině

4.1 Přeskoky, kroky, skoky, obraty, rovnovážné polohy, seskoky na lavičce a na kladině

Nácvik cvičení na lavičce zahájíme přeskakováním ve vzporu stojmo, nejprve z pravé na levou, potom přeskoky snožmo. Dále skáčeme přes lavičku nejprve z levé na pravou a dále skáčeme přes lavičku i snožmo.

Děti mohou lavičku přeskakovat jako překážku, pokud umístíme lavičku do středu tělocvičny a děti běhají v zástupu, nejprve lavičku musí přeskočit z levé na pravou, potom snožmo, a nakonec i jednonož. Další variantou je několik laviček za sebou a přeskakování při běhu z jedné strany tělocvičny na druhou. Tuto činnost můžeme obměnit tak, že doprostřed tělocvičny postavíme z laviček hvězdici a děti běhají do kruhu a lavičky postupně přeskakují.

Metodický postup:

 1. Obíhání laviček
 2. Přeskoky švihadla
 3. Skákání z levé na pravou
 4. Poskoky snožmo
 5. Přeskoky ve vzporu na lavičce
 6. Přeskoky s dopomocí (držení za ruku)
 7. Přeskoky bez opory

Dopomoc

Pokud je dítě nejisté, můžeme jej uchopit za ruku nebo i za obě ruce a pomáhat při přeskakování.

Motivace

 • Překonej překážku
 • Vrabčáci
 • Klokani

Chyby

 • Odraz je proveden z celých chodidel nebo z paty
 • Nedostatečná koordinace paží při odrazu
 • Zastavení před odrazem u překážky

Hry a činnosti pro nácvik přeskoků na lavičce

 • Soutěž – kdo provede nejvíce přeskoků ve vzporu během jednoho pohybu po lavičce
 • Přeskoky pozpátku ve vzporu
 • Přeskoky současně – dvě děti na jedné lavičce
 • Přeskoky současně na více lavičkách
 • Hra na čísla – sestavíme lavičky hvězdicovitě uprostřed tělocvičny a děti se na ně posadí vedle sebe. Od středu hvězdice se očíslují. Učitel zavolá číslo a zvolené číslo co nejrychleji vyběhne ven z hvězdice, stanoveným směrem ji oběhne a vrátí se zpět na svoje místo. Ten, který je nejrychlejší získává bod pro lavičku. Totéž s přeskakováním lavičky. Hru můžeme hodnotit jednotlivě nebo v družstvech.

Chůze po lavičce

Chůze po lavičce je vhodná pro nácvik rovnováhy a jako průprava pro cvičení na kladině. Při chůzi naučíme děti našlapovat více na pološpičku tak, aby uměly zpevnit kotníky. Začínáme chůzí vpřed, vzad a nakonec i stranou. Jakmile děti zvládnou základní chůzi, pokračujeme v jejich modifikacích:

 • chůze s podřepem tzv. „nabírání vody“
 • chůze s přednožováním – tzv. „čáp“ (pokrčením a přednožením, vysokým přednožením apod.)
 • chůze ve výponu
 • přísunná chůze stranou
 • chůze stranou zkřižmo
 • krok přísunný (vycházíme pořád stejnou nohou)
 • cval (vpřed, stranou i vzad)
 • polkový krok
 • valčíkový krok
 • poskočný krok (s pokrčením přednožmo i s přednožením)
 • chůze s pohyby pažemi
 • chůze přes překážku (molitanová kostka, kuželka, míč apod.)
 • běh
 • přenášení předmětů z jednoho konce na druhý
 • lezení po čtyřech na lavičce

Metodický postup:

 1. Začínáme chůzí na zemi
 2. Chůze na vyznačené čáře na zemi
 3. Chůze na švihadle položeném na podložku
 4. Chůze na lavičce
 5. Chůze na obrácené lavičce
 6. Chůze na nízké kladině

Dopomoc

V případě potřeby, zejména pokud je dítě nejisté, dopomáháme uchopením za ruku (nejprve učitel, potom se mohou přidržet děti vzájemně).

Motivace

 • přejdi po lávce nad potokem
 • jsme akrobaté a chodíme po visuté lávce
 • chodíme po laně vysoko nad propastí
 • kačenky – chůze v podřepu v řadě za sebou (s pokrčením upažmo, ruce na ramena – „křidélka“)

Chyby

 • chůze po patách
 • neudržení rovnováhy – děti příliš balancují (vracíme se zpět na zem)
 • špatná koordinace končetin při chůzi
 • nejistá chůze ve větším podřepu s balancováním (vracíme se zpět na zem)

Hry a činnosti pro nácvik chůze na lavičce

 • chůze v řadě za sebou (ptáčata, na píseň Tři čuníci jdou nebo Trpaslíci)
 • chůze s držením za ruce ve dvojici, v zástupu za sebou
 • střídání chůze a poskočného kroku (a další varianty)
 • valčíkový krok s připažením a předpažením (valčíkový krok levou a pohyb pravou paží a opačně)
 • dvě děti chůze naproti sobě a uprostřed se musí děti vzájemnou spoluprací vyměnit a přejít na opačný konec lavičky
 • totéž ve dvojicích
 • chůze přes kameny – na lavičku položíme více překážek, děti se uchopí za ruce a společně překonávají překážky položené na lavičce (míče, smotaná švihadla, molitanové kostky apod.)
 • soutěž v družstvech u laviček – rychlá chůze tam a zpět po lavičce (s dotekem předmětu položeného na konci lavičky), totéž v běhu nebo v dalších variantách chůze
 • překroč kamaráda – jedno dítě provede čelně na lavičce vzpor klečmo skrčmo a ostatní jej musí překonat chůzí po lavičce (pokud by bylo dítě ve vzporu klečmo pro ostatní příliš vysoké – může se dítě čelně přes lavičku položit), všichni to vyzkoušejí i v překračování i v překážce
 • chůze po lavičce ve dvojicích zády k sobě, čelem k sobě – vpřed, vzad i stranou
 • propletenec – děti se postaví do úzkého podřepu rozkročného do řady za sebou na lavičku, první provede mírný předklon a natáhne předpaženou ruku vzad mezi rozkročenýma nohama sousedovi za ním stojícímu, ten jej uchopí za ruku a druhou ruku opět natáhne sousedovi za sebou stojícímu – tak se vytvoří had, který se chůzí posunuje vpřed na konec lavičky
 • všechna cvičení můžeme začínat chůzí před lavičkou a pokračovat dál v chůzi na lavičce

Skoky a poskoky na lavičce, Čertík, Nůžky

Skoky a poskoky na lavičce – jakmile děti zvládají základy chůze a její obměny, můžeme přistoupit k nácviku poskoků na lavičce a později i skoků, které se naučily děti při cvičení na prostných. Patří sem poskoky snožmo nebo jednonož, čertík, nůžky, dálkový skok, příp. jelení skok. U poskoků se děti odráží snožmo a dopadají zpět snožmo nebo jednonož a dopadají na odrazovou nohu. U skoků se střídá odrazová a dopadová noha.

Čertík – skok pokrčmo přednožmo střižný: dítě se odrazí odrazovou nohou šikmo vpřed vzhůru a švihovou nohu pokrčí přednožmo mírně dovnitř, poté vystřídá stejným způsobem odrazovou nohu (při skoku pokrčené nohy vytvoří tzv. okénko) a dopadá na odrazovou nohu a poté na švihovou nohu

Nůžky – skok přednožmo střižný: dítě se odrazí odrazovou nohou šikmo vpřed vzhůru a švihovou nohu přednoží, poté vystřídá stejným způsobem odrazovou nohu a dopadá na odrazovou nohu a poté na švihovou nohu. Tento skok provádíme nejdříve v malém rozsahu, později mohou děti přednožit povýš a zvětšit rozsah pohybu. Po celou dobu letové fáze by měly být nohy natažené a mírně vytočené (kotníky zevnitř)

Metodický postup:

 1. Začínáme nácvikem na zemi, nejlépe na čáře, poté přejdeme na lavičku a později můžeme lavičku otočit nebo přejít i na nízkou kladinu
 2. Vždy je důležitá správná koordinace paží a dolních končetin (levá noha, pravá ruka a opačně)
 3. U poskoků si pomáháme pažemi k lepší koordinaci a spolupráci
 4. U skoků zpočátku nacvičujeme pouze skoky s upažením, později můžeme přidávat i pohyb pažemi (např. čelné kruhy zevnitř)

Dopomoc

V případě potřeby, zejména pokud je dítě nejisté, dopomáháme uchopením za ruku (nejprve učitel, potom se mohou přidržet děti vzájemně)

Motivace

 • Ptáčata – poskoky snožmo po lavičce v řadě za sebou (s pokrčením upažmo, ruce na ramena – jako křidélka)
 • Hadí poskoky – poskoky snožmo, jednonož (po pravé, po levé) v řadě za sebou, všichni se drží za ruce
 • Přeskoč na lávce překážku (jednotlivci, dvojice i skupina – vždy se drží za ruce)

Chyby

 • odraz z paty nebo z příliš pokrčených kolen
 • odraz z natažené nohy
 • dopad do velkého podřepu
 • dopad na nataženou nohu
 • chybná koordinace končetin

Hry a činnosti pro nácvik skoků a přeskoků

 • „Panák“ na lavičce – dva poskoky snožmo, dva poskoky v úzkém stoji rozkročném, dva poskoky po pravé a dva poskoky po levé (nejprve kombinaci poskoků natrénujeme na zemi, poté přecházíme na lavičku)
 • opakovaně čertíky (nůžky) po celé délce lavičky
 • přísunný krok (krok sun krok) a čertík (nůžky), přísunný krok začínáme odrazovou nohou
 • střídání nůžek a čertíka
 • baletky – střídání nůžek a čertíka po přísunném kroku

Obraty, Obrat obounož, Obrat jednonož

Obraty využíváme ke změně směru, zejména pokud chceme využívat opakovaně celou délku lavičky nebo nízké kladiny a tehdy, pokud máme dostatek laviček, abychom zapojili do pohybu co nejvíce dětí. Začínáme jednoduchým obratem obounož, poté obraty jednonož a nakonec můžeme přejít na lavičce i ke složitějším obratům, například obrat obounož ve výskoku.

Obrat obounož – jedná se o obrat o 180 stupňů (celý obrat), dítě se postaví na špičky, co nejvíce chodily za sebe, a provede tzv. výpon měrný. Obrat provádí vždy za zadním chodidlem (je-li pravé chodidlo vzadu – otáčí se doprava, je-li levé chodidlo vzadu, otáčí se doleva). Při obratu je dobré tlačit kotníky k sobě a dovnitř a co nejvíce je zpevnit.

Obrat jednonož – dítě provede stoj přednožný tím chodidlem, na kterou stranu se bude točit (levou – obrat vlevo, pravou – obrat vpravo), výkrokem provede výpon jednonož a přinožením druhé nohy provede co nejrychleji celý obrat tak, aby přinoženou nohou vykročilo po ukončení obratu vpřed. Někdy je tento obrat označen jako pirueta (pokud je technicky proveden ve vysokém výponu s pokrčením únožmo). Při tomto obratu je dobré využít i práce pažemi tak, že obrat začínáme z upažení a při výponu obloukem vzpažíme dovnitř, provedeme obrat a při dokončení obratu opět upažíme.

Metodický postup:

 1. Začínáme nácvikem výponu ve stoji měrném pro obrat obounož nebo výponu na pravé či levé při obratu jednonož a pokrčením a přinožením švihové nohy
 2. Při nácviku obratu pomáháme obloukem pažemi do vzpažení
 3. Dbáme na zpevnění kotníku
 4. Obraty provádíme zpočátku na zemi, potom na lavičce a později lavičku otočíme nebo přejdeme na nízkou kladinu
 5. Obrat můžeme provádět poloviční, tzv. půlobrat (pouze o 90 stupňů), poté však musíme pokračovat v pohybu stranou (pokud byl pohyb prováděn stranou, potom pokračujeme vpřed nebo vzad)

Dopomoc

Děti zvládnou toto cvičení bez dopomoci

Motivace

 • Baletky – chůze ve vysokém výponu (po špičkách) na pokyn provádíme obrat jednonož nebo obounož
 • Podívej se na bod na zdi – postavíme děti před zeď, na které si najdou bod ve výši očí. Děti očima tento bod neustále sledují a provádí obrat. V momentě, kdy již nemohou hlavu udržet v daném směru, rychle ji otáčí a opět sledují daný bod. Variantou může být postavení dvou dětí proti sobě a jejich vzájemné sledování.

Chyby

 • obrat provedený na celém chodidle
 • u obratu obounož chodila příliš vzdálená od sebe
 • nedostatečná práce pažemi, které pomáhají při obratu
 • nedokončený obrat (méně než 180 stupňů)
 • vykročení pokrčenou nohou po obratu vzad
 • hlava se plynule otáčí současně s trupem (správně: oči sledují bod a hlava se rychle otočí)

Hry a činnosti pro nácvik obratů

 • „Na kolotoči“ – opakované provádění obratů obounož nebo jednonož doprava a doleva (zdůrazňujeme střídání směrů – dětem se může točit hlava při jednosměrném otáčení)
 • „Všichni na kolotoči“ – celé družstvo společně ve stoji na lavičce provádí na pokyny obraty současně
 • chůze po lavičce (nízké kladině) a na konci s obratem a chůze s obměnami zpět
 • chůze po lavičce nebo nízké kladině, půlobrat (o 90 stupňů) a chůze stranou
 • kombinace chůze a obratů v různých částech lavičky – uprostřed, na koncích apod.

Rovnovážné polohy

Metodický postup:

 1. Nácvik začínáme vždy na zemi, později přejdeme na čáru na zemi, a nakonec na natažené švihadlo položené na zemi
 2. Cvičení na lavičce začínáme stabilnějšími a jednoduchými polohami (např. stoj pokrčmo přednožný pravou), později totéž na kladině
 3. Po zvládnutí jednoduchých cviků přecházíme na kombinace složitějšího cvičení, např. rovnovážná poloha a k ní pohyby pažemi (např. ze vzpažení připažit a zpět)

Dopomoc

Při rovnovážné poloze můžeme přidržet dítě tak, aby mělo jistotu v poloze, kterou zaujalo, a teprve potom jej opatrně pustíme a jistíme pouze polohu v případě nerovnováhy

Motivace

 • „Umrznutí na horách“ – při cvičení se náhle ochladilo a mráz udeřil tak rychle, že nám ztuhly všechny končetiny a zastavili jsme se v pohybu (např. při chůzi)
 • „Foto“– k tomu, abychom mohli mít hezkou fotografii, musíme chvilku vydržet ve stanovené poloze

Chyby

 • přílišný spěch při provádění rovnovážných poloh (vždy by měla poloha trvat alespoň 3 sec.)
 • porucha koordinace při provádění rovnovážné polohy
 • nejistý postoj, kolíbání na stojné noze

Hry a činnosti pro nácvik rovnovážných poloh

 • „Plaz v ohrožení" – když jsou plazi(děti) v ohrožení, tak tzv. ztuhnou a zastaví se v pohybu
 • „Stop“- děti cvičí na lavičce, např. chůzi s pokrčením přednožmo a na pokyn se musí v pohybu zastavit (stoj pokrčmo přednožný)
 • „Čápi v mrazu“ – děti chodí po lavičce jako čápi (chůze přednožná) a přitom klapou zobáky (tleskají předpaženýma rukama), na pokyn učitele se musí v pohybu zastavit a nedokončit jej (zůstanou např. ve stoji přednožném pravou a s předpaženýma rukama s dlaněmi u sebe)
 • „Sochy“ – děti předvádějí na lavičce různé polohy, ve kterých musí chvilku vydržet:
  • stoj přednožný, únožný, zánožný
  • vzpor stojmo přednožný, únožný, zánožný
  • podřep přednožný, únožný, zánožný
  • vzpor podřepmo přednožný, únožný, zánožný
  • dřep přednožný, únožný, zánožný
  • vzpor dřepmo přednožný, únožný, zánožný
  • vzpor klečmo zánožný
  • vzpor sedmo přednožný (i povýš)
  • vzpor ležmo vpředu
  • podpor ležmo na předloktí (pro vyspělejší děti)

Váha předklonmo

Váha předklonmo – jedná se rovnovážnou polohu, která vyžaduje spolupráci svalového napětí ve vztahu ramena a dolní končetina, kterou je váha prováděna. Ze stoje zánožného provede žák zanožení povýš a tlakem paty současně s napětím v ramenech provádí postupně předklon a vede zanoženou nohu co nejvýše. U tohoto cvičení doporučujeme upažit (nebo připažit). Následuje výdrž v předklonu a poté návrat do původní polohy.

Metodický postup:

 1. Nácvik začínáme vždy na zemi, je důležité, aby si děti uvědomily napětí mezi zanoženou nohou a rameny – tím dochází k práci svalstva zadní části těla, které se dostává do napětí a pohyb je vedený zanoženou končetinou
 2. Při cvičení na lavičce nebo nízké kladině kontrolujeme práci zanožené končetiny a napětí v ramenou
 3. Trénujeme dopnutí špičky pro estetické provedení váhy předklonmo

Dopomoc

Učitel nebo spolužák se postaví vedle cvičícího a přidrží jej za ruku při provádění váhy na zemi nebo na lavičce. Pro správné provedení vedeného pohybu může učitel přidržovat dítě zepředu za ramena a korigovat tak správný tonus mezi zanoženou končetinou a rameny.

Motivace

 • Holubičky – děti zkouší váhu předklonmo na pravé i na levé noze

Chyby

 • uvolnění svalstva zad – dítě provede předklon bez napětí v ramenech a udělá tzv. „pumpu“ (zanožená končetina visí dolů bez napětí a dítě je v předklonu)
 • nedostatečná rovnováha nebo stoj na vnější či vnitřní straně chodila – vzniká balancování a dítě z polohy padá

Hry a činnosti pro nácvik váhy předklonmo

 • chůze po lavičce a váha předklonmo
 • váha předklonmo ve dvojicích, které se drží za ruce čelem k sobě
 • tři děti za sebou stojící provedou váhu na lavičce a každý stojící za předchozím cvičencem se jej za zanoženou špičku lehce chytí
 • „Signálka“ – děti provedou váhu předklonmo na lavičce nebo na nízké kladině a opakovaně napínají a ohýbají špičku zanožené končetiny

Seskoky

Seskoky – využíváme je pro ukončení cvičení na lavičce nebo na nízké kladině. Protože se děti po odrazu z lavičky dostanou poměrně vysoko nad nářadí, musíme pro doskok používat podložku (žíněnku nebo koberec). Seskoky lze provádět čelně, bočně i vzad (pouze u vyspělejších dětí). Ze stoje spojného provede žák podřep a tzv. zhoupnutí v kolenou a současně mírně zapaží. Následuje odraz šikmo vpřed vzhůru a předpažení povýš a provedeme seskok na připravenou podložku. Při doskoku dopadáme přes špičky na plná chodidla a do podřepu a následně se napřímíme a připažíme.

Seskok může být proveden přímo – nohy jsou napnuté nebo pokrčené a skrčené, roznožené (čelně i bočně), schylmo nebo přípatmo (pokrčit zánožmo).

Metodický postup:

 1. Začínáme nácvik poskoků snožmo na podložce. Dbáme na správné provádění odrazu i doskoku (do podřepu), odraz vede dítě šikmo vpřed vzhůru
 2. Seskoky z lavičky – na konci lavičky vpřed nebo bočně
 3. Seskoky z nízké kladiny

Dopomoc

Při seskakování můžeme zpočátku děti uchopit za ruku tak, abychom jim zajistili pocit bezpečí

Motivace

 • Překážka v lese – při chůzi po lesní cestičce jsme narazili na zvýšený terén (po kládě) jsme se dostali na konec a musíme seskočit zpět na zem

Chyby

 • odraz provedený z natažených nohou
 • doskok na celá chodidla (bez ztlumení ze špiček)
 • doskok na natažené nohy (tvrdý dopad)
 • špatná nebo nedostatečná koordinace paží při výskoku(doskoku)

Hry a činnosti pro nácvik seskoků

 • soutěž, kdo vyskočí nejvýš – lavičku položíme před kruhy, tak aby se žáci museli snažit vyskočit šikmo vzhůru, a kruhy spustíme do výše seskoků, žáci se snaží vyskočit tak vysoko, aby se dotkli spuštěných kruhů
 • seskoč přes překážku – k lavičce položíme molitanovou kostku a děti ji musíme při seskakování přeskočit
Video 4.1: Příklady cvičení na lavičce a kladině

Další využití lavičky a následně kladiny

 • had – děti se postaví do zástupu před lavičku, první provede leh na lavičku a začne se přitahovat v lehu tak, že se posunuje jako had po lavičce, jakmile se posune tak, že vznikne prostor pro další dítě, to se položí za něj a leze stejně jako předchozí žák. Na konci lavičky se děti opět postaví do zástupu
 • šnek (hlemýžď) na větvičce – lezení ve vzporu klečmo, ve vzporu podřepmo, ve vzporu stojmo (obtížná poloha s nataženýma nohama – spíše pro obratnější děti))
 • celé družstvo se postaví do řady za sebou (vedle sebe) na lavičku a předávají se předmět (např. míč) nad hlavou (před tělem, za tělem, pod přednoženou nohou apod.)
 • z chůze po lavičce provede žák sed na lavičku a opět vztyk bez dopomoci paží
 • gymnastická sestava – příklad: chůze po kladině (nabírání vody) a půlobrat snožmo, chůze přísunná pravou, váha předklonmo, krok a čertík, půlobrat a seskok přímý
 • různé varianty gymnastických sestav
 • lavička na žebřinách – šikmá plocha – lavičku zavěsíme (háky na jednom konci) za příčku na žebřinách ve výšce, která odpovídá velikosti děti, a tak vytvoříme šikmou plochu:
  • vybíhání po lavičce s dopomocí (bez dopomoci), nahoře obrat a sed na lavičku a sjíždění zpět na zem (pozor na třísky na lavičce – zkontrolujte, zda jsou hrany lavičky zabroušené)
  • lezení po čtyřech po šikmé ploše (ve vzporu klečmo, ve vzporu dřepmo) a zpět chůze s dopomocí
  • plazení po břiše až k příčce a sjezd zpět na zem