Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Struktura databáze

Předkládaná sbírka interdisciplinárních motivačních úloh navazuje na dílčí monotematické chemické databáze Chemie hrou Poznáváme taje chemie, řazené podle zábavných forem úloh.

Třetí dílčí databáze Ve dvou se to lépe táhne zahrnuje dvouoborové úlohy kombinující poznatky chemie s jedním přírodovědným předmětem (chemie – zeměpis, chemie – přírodopis, chemie – matematika, chemie – fyzika). Závěrečná (čtvrtá) dílčí databáze zahrnuje motivační úlohy víceoborové (tříoborové, čtyřoborové a pětioborové).

Pro přehlednost a snadnější orientaci je v předloženém souboru každá motivační úloha označena kódem a výstižným názvem. Tvorba kódu vychází z principů výběrových kritérií, podrobně diskutovaných v kapitole 2.2.

Kódy používané ve třetím (Ve dvou se to lépe táhne) a čtvrtém (Chvilka chemie nikoho nezabije) díle databáze mají obecný tvar:

Ch x x Y y y Z z z V v v a b c c d e

Význam jednotlivých částí kódu

Ch vzdělávací obor chemie
x x označení celku a mikrocelku chemie dle RVP
Y druhý vzdělávací obor procvičovaný v interdisciplinární úloze:
Zzeměpis
Ppřírodopis
Mmatematika
Ffyzika
y y označení celku a mikrocelku druhého vzdělávacího oboru procvičovaného v interdisciplinární úloze (dle RVP)
Z z z údaje o třetím, resp. čtvrtém vzdělávacím oboru (V v v) v interdisciplinární úloze (týká se čtvrtého dílu databáze), analogicky jako Y, y y.

Úlohy jsou nanejvýš pětioborové. Pokud motivační úloha integruje méně než 4 obory, zapisuje se označení celků zleva a místo nevyužitých oborů jsou příslušná místa v kódu proškrtnuta.

Další znaky kódu

a zábavná forma úlohy (kap. 2.2.2)
b obtížnost úlohy (kap. 2.2.3)
c c časová náročnost řešení úlohy v minutách (kap. 2.2.4)
d pořadové číslo úlohy s daným kódem
e rozlišení zadání (z) nebo řešení (r)

Na obr. 1 je uveden příklad záhlaví, kterým je uvedena každá úloha.

Ukázka hlavičky úlohy
Obr. 1 Ukázka hlavičky úlohy
  • Dílčí kód Ch1a

    identifikuje vzdělávací obor chemie (Tab. 1), tematický celek Pozorování, pokus a bezpečnost práce, mikrocelek Vlastnosti látek (čísla celků a mikrocelků viz Příloha 1).
  • Dílčí kód P6c

    identifikuje vzdělávací obor přírodopis (biologie) (Tab. 1), tématický celek Neživá příroda, mikrocelek vnější a vnitřní geologické procesy (čísla celků a mikrocelků viz Příloha 1).

Pro lepší orientaci jsou uvedena i loga jednotlivých vzdělávacích oborů:

Tab. 1 Kódy a loga vzdělávacích oborů

Předmět Kód předmětu Logo pro vyhledávání Logo pro úlohy
Chemie Ch logo – chemie logo – chemie
Zeměpis Z logo – zeměpis logo – zeměpis
Přírodopis P logo – přírodopis logo – přírodopis
Matematika M logo – matematika logo – matematika
Fyzika F logo – fyzika logo – fyzika

Pro přehlednost jsou doplněna i obrázková loga zábavných forem motivačních úloh (kap. 2.2.2).

Pro označení obtížnosti úloh (náročnost na myšlení žáků) byla použita Bloomova taxonomie učebních úloh. Výzkum umožnil stanovit orientační časovou dotaci potřebnou pro vyřešení jednotlivých úloh, která je uvedena v kolonce Časová náročnost.

doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. |
doc. PhDr. Emílie Musilová, CSc., Mgr. Michaela Petrů |
KFChOV, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2013

Centrum interaktivních a multimediálních studijních opor pro inovaci výuky a efektivní učení | CZ.1.07/2.2.00/28.0041