Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Cvičící

Představujeme vám zásobník cvičení bez náčiní, který je obohacen o motivace vhodné pro děti mladšího školního věku. Naším cílem není sestavení konkrétních „rozcviček“, ale nabídnout taková cvičení včetně motivací, ze kterých lze kvalitní rozcvičení sestavit.

Dříve než začneme s náročnější pohybovou činností, musíme organismus připravit na budoucí zátěž cíleným rozcvičením, které spočívá v prohřátí a protažení svalů, uvolnění kloubů a struktur kolem nich, naladění a přípravě dechové, oběhové a nervové soustavy atd. Do náplně rozcvičení volíme takové činnosti, abychom předešli poškození nejen pohybového aparátu (především kloubů, úponů a šlach), ale i zdraví jako takového.

Hodiny tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ mají danou strukturu, v jejímž rámci je rozcvičení věnována časová dotace 12 až 15 minut s ohledem na náplň v hlavní části hodiny. Rozcvičení můžeme dále rozdělit na kratší rušnou část (3–5 minut) a delší průpravnou část (max. 10 minut).

Při rušné části dochází v organismu ke zvýšení tepové frekvence, zahřátí svalů, nastávají změny v dýchací, oběhové i dalších soustavách. Do rušné části zařazujeme běh, rychlou chůzi, poskoky, tance a taneční prvky, honičky apod.

Cvičící

Průpravná část se zaměřuje na uvolňovací cvičení (také zvaná kloubně-mobilizační cvičení), jejichž cílem je příprava kloubních struktur k dalším pohybovým aktivitám. Cvičení probíhá pomocí krouživých a kyvadlovitých pohybů, které se provádějí nejdříve v malém rozsahu. Postupně se tento rozsah nenásilnou formou zvětšuje. Následují protahovací cvičení v podobě dynamického strečinku nebo staticko-dynamického strečinku se zaměřením na ty svalové skupiny, které budou nejvíce zatěžovány a používány v hlavní části hodiny. V současnosti se ustupuje od používání pouze statického strečinku v této části hodiny, statický strečink bývá naopak zařazován do části závěrečné. Po strečinku se zařazují vhodná cvičení posilovací a koordinační.

Rozcvičení může probíhat za slovního doprovodu učitele (nejčastěji se používá počítání) nebo s hudebním doprovodem. Pro děti předškolního a mladšího školního věku je nezbytnou součástí vhodně zvolená motivace (slovní – příběhy, přirovnání, komentář; obrázky; odpovídající hudební doprovod; využívání tradičního a netradičního náčiní a nářadí atd.).

Pro učitele jsou příprava a realizace kvalitního rozcvičení náročné hned z několika důvodů:

  • výběr cviků – do cvičení zapojovat co nejvíce svalových skupin, důkladné rozcvičení svalových skupin dle následující činnosti,
  • dodržování zásad rozcvičení – postup „od hlavy k nohám“ nebo opačně, z vyšších poloh do nižších nebo opačně apod.,
  • učitel cvičí zrcadlově k žákům – pozor na pokyny „pravá – levá“,
  • učitel předcvičuje správným způsobem, cviky provádí přesně, u jednostranných cviků dbá na stejný počet opakování na obě strany,
  • kontroluje a opravuje cvičící žáky,
  • žáky ke cvičení vhodně motivuje.
Cvičící

Uvedená cvičení jsou vhodná pro rozcvičení dětí mladšího školního věku. Na základě našich zkušeností z praktických výstupů studentů (a bohužel i učitelů v praxi) víme, že je příprava rozcvičení často podceňována, jsou zařazovány cviky na izolované svalové skupiny a rozcvičení se stává jen nezáživnou nutností. Objevují se i případy, kdy si studenti s rozcvičením nevědí rady a nedokáží žáky k důkladnému rozcvičení nadchnout. To se posléze projevuje u žáků jejich nechutí rozcvičovat se a při nepochopení významu rozcvičení i snahou cvičení šidit.

V následujících videoukázkách a krátkých videosekvencích jsou představeny jednotlivé cviky i celé sestavy cvičení, obohacené o motivace vhodné pro uvedenou věkovou kategorii. Vytvoření konkrétních rozcvičení ponecháme na osobním uvážení každého učitele.

Publikace ve formátu e-knihy

Vzhledem k vysokému počtu videí má e-kniha přes 360 MB, stahování do tabletu, či mobilu tak může trvat i několik minut.

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku
Stáhnout publikaci pro mobilní zařízení (ePub)

Autorky publikace

Autorky
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D. PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta MU

Osobní stránka v IS MU
Cvičící
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Julie Marková
Julie Marková
Bc. Iva Kouřilová
Bc. Iva Kouřilová

Tiráž

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Multimediální elektronický výukový materiál

Janošková, Hana | Šeráková, Hana

1. vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2015

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2014–2015

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-8076-8 (HTML verze)
ISBN 978-80-210-8077-5 (ePub verze)

© 2015 Masarykova univerzita

PaedDr. Hana Janošková, Ph.D., Mgr. Hana Šeráková, Ph.D. |
Katedra tělesné výchovy, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Pedagogické fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2015