Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Bez náčiní – úkoly

Doporučený ročník: 1.–5.

Téma vyučovací hodiny: Univerzální

Pomůcky: přehrávač, rytmická skladba ve vhodném tempu pro běh či rychlou chůzi, listy s úkoly, mety

Motivace: DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Rušná část

Pomůcky: přehrávač, rytmická skladba ve vhodném tempu pro běh či rychlou chůzi

Žáci si určí, jaký druh dopravního prostředku jsou (autobus, nákladní auto, osobní auto, cyklista). Učitel je dopravní policista. Auta se pohybují po silnicích (= na zemi namalované čáry pro vyznačení volejbalového, basketbalového nebo jiného hřiště), policista řídí dopravu. Pokud policista zastaví dopravu v určitém směru, auta čekají (běh na místě), než se jim směr uvolní a po té pokračují dále.

Dopravní prostředky mohou vydávat odpovídající zvuky.

Varianty:

 • Učitel určí způsob pohybu po tělocvičně – běh, chůze, chůze vzad, poskoky…
 • Žáci se mohou pohybovat jednotlivě, ve dvojicích (nákladní auto), ve trojicích (autobus) apod., mohou se držet za ramena, za ruce nebo jinými částmi těla.
 • Učitel určí policii z řad žáků, dbá na jejich střídání.
 • Někteří žáci mohou představovat složky záchranného systému, pohybují se rychleji a mají přednost.

Časová dotace: 3–5 min.

Průpravná část

Pomůcky: nachystané úkoly na kartách, mety, hudební doprovod

Organizace: Po tělocvičně rozmístíme stanoviště (mety + úkoly na kartách). Žáci se pohybují buď určenou trasou, nebo volně od stanoviště ke stanovišti a plní zadané úkoly.

Karta s úkoly č. 1
Stáhnout k tisku (PDF)
Karta s úkoly č. 2
Stáhnout k tisku (PDF)
Karta s úkoly č. 3
Stáhnout k tisku (PDF)
Motivace Náhled karet s úkoly
1 Popis stoj rozkročný, připažit
 • úklon vpravo, pravá obloukem zevnitř vzpažit – vzpřim – připažit
 • totéž opačně
Značky
Značky
Značky
Cíl uvolnění ramenního kloubu, protažení svalů trupu
2 Popis stoj rozkročný, upažit
 • hluboký ohnutý předklon s pootočením trupu vlevo, dotyk pravou rukou levé nohy – vzpřim
 • totéž opačně
Značky
Značky
Cíl protažení svalů trupu a končetin
3 Popis sed zkřižný skrčmo (turecký sed), skrčit vzpažmo zevnitř, ruce v týl
 • hrudní záklon, tahem lokty vzad – výdrž – vzpřim – hluboký předklon, předloktí dovnitř – výdrž – vzpřim
Značky
Značky
Cíl protažení svalů trupu a horních končetin
5 Popis sed roznožný, vzpažit
 • hluboký ohnutý předklon – výdrž – vzpřim
Značky
Značky
Cíl protažení svalů trupu a končetin
6 Popis leh na břiše, upažit, hlava na čelo
 • postupným zvyšováním tahu maximálně protáhnout svaly končetin a trupu směrem „ven“ – uvolnit
Značky
Značky
Cíl protažení svalů celého těla
6 Popis Leh pokrčmo pravou chodidlo na levé koleno, upažit
 • obloukem pokrčit přednožmo dovnitř pravou, chodidlo na levém koleni, otočit hlavu vpravo – zpět
 • totéž opačně
Značky
Značky
Cíl spinální cvičení, protažení svalů celého těla
7 Popis stoj na lopatkách „svíčka“ (paže na zemi nebo ruce v bok)
 • výdrž – zpět
Značky
Značky
Cíl zpevňovací cvičení
8 Popis leh, pokrčit přednožmo
 • „jízda na kole“ (přednožit dolů levou, skrčit přednožmo pravou – kroužení střídnonož)
Značky
Značky
Cíl posílení svalů břicha a dolních končetin
9 Popis stoj spojný, paže volně pokrčit připažmo
 • stoj přednožný pokrčmo levou, špička na základně – výponem a přenesením váhy stoj zánožný pokrčmo pravou, špička na základně a zpět
 • chůze na místě
 • běh na místě
 • různá rychlost pohybu
Značky
Značky
Cíl posílení svalů dolních končetin
10 Popis Stoj zánožný levou, připažit
 • skok s roznožením levou vpřed (skok do dálky), předpažit pravou, zapažit levou – skok s roznožením pravou vpřed (skok pravou), předpažit levou, zapažit pravou
 • skoky několikrát opakovat
Značky
Značky
Cíl posílení svalů dolních končetin, koordinační cvičení
11 Popis vymysli si cvik sám
Značky
Značky
Cíl výběr cviku žákem

Metodické poznámky:

Všichni žáci navštíví všechna stanoviště. Pokud mají někteří odcvičeno dříve, než uběhne časový limit, mohou navštívit některé stanoviště opakovaně. Žáci by měli uvedená cvičení znát z předchozích hodin, zamezíme tím nevhodnému provádění. Učitel kontroluje nejnáročnější stanoviště, současně má přehled i o ostatních stanovištích. Tvorba této podoby rozcvičení je pro učitele pracnější, žáci však ocení jiný způsob provádění rozcvičení.