Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Volejbalový míč

Doporučený ročník: 4.

Téma vyučovací hodiny: Míčové hry – volejbal

Pomůcky: 1 volejbalový míč pro každého

Motivace: VOLEJBALOVÝ TRÉNINK

Rušná část

Pomůcky: 1 volejbalový míč pro každého z honěných a pro dvojici honičů

Každý žák má volejbalový míč. Jeho úkolem je za vymezený časový úsek provést co nejvíce přihrávek postupně o všechny čtyři stěny tělocvičny (žáci postupují k další stěně vždy po jedné přihrávce, stěny je nutné pravidelně střídat). Učitel určí a označí (např. barevnými šátky, rozlišovacími dresy apod.) dvojici honičů. Honiči si nahrávají společným míčem, jejich úkolem chytit honěné tím způsobem, že se jich jeden z nich dotkne míčem, který mu druhý předtím přihrál. Pokud je žák takto „chycen“, zůstává ve hře, musí ale začít s počítáním přihrávek od nuly. Honič může s míčem udělat nanejvýš 1 krok. (Tůma, Tkadlec, 2010, s. 51)TŮMA, Martin a Jiří TKADLEC. Hry s míčem pro děti. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN 9788024734897.

Dvojice honičů si počítá chycené žáky. Po minutě a půl učitel honiče vymění. Na konci každého kola se učitel zeptá žáků, jakých výsledků dosáhli a po druhém kole vyhodnotí úspěšnější honiče. Honění žáci pomocí dřepu – podřepu – výponu předvedou, zda se zlepšili – dosáhli stejného počtu – zhoršili oproti prvnímu výsledku.

Varianty:

 • Honění žáci se s míčem pohybují pouze driblingem/pozpátku/s míčem nad hlavou.
 • Učitel určí více honících dvojic, ale současně zvýší počet přihrávek před „chycením“ na tři.
 • Způsob přihrávek o stěnu učitel specifikuje podle dosažené pokročilosti žáků – s tlesknutím / výskokem / otočením apod.

Časová dotace: 2 x 90 s

Průpravná část

Pomůcky: volejbalový míč pro každého

1 Popis stoj rozkročný, míč před tělem
 • vzpažit (nádech), míč nad hlavou – hluboký předklon, míč na zem co nejdál vpřed od nohou (výdech) – vzpřim
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl vydýchání, protažení
Motivace „každý volejbalista se po rozběhání řádně vydýchá“
2 Popis stoj rozkročný, upažit, míč v pravé
 • obloukem vzhůru předat míč nad hlavou a upažit, míč v levé
 • totéž opačně
 • v tempu, oči během celého cviku sledují míč
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů krku, paží a trupu
Motivace „balancování míče“
3 Popis stoj rozkročný, míč nad hlavou
 • kroužení trupem vlevo vpřed
 • totéž opačně
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů trupu
Motivace „příprava svalů trupu na smeč“
4 Popis překážkový sed levou, míč před prsa
 • předklon, míč za chodidlo levé – vzpřim – trup otočit vpravo, míčem ťuknout o zem za tělem
 • totéž opačně
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů trupu a dolních končetin
Motivace „pohyb míče přes síť“
5 Popis klek, míč mezi lýtky na zemi
 • hluboký předklon, pokrčit zapažmo, ruce na paty – záklon – zpět
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů trupu a končetin
Motivace „volejbalista si nikdy nesedá na míč“
6 Popis leh na břiše, míč nad hlavou
 • předávání míče nad hlavou a za zády
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl posílení mezilopatkových svalů
Motivace „volejbalisté trénují rychlou manipulaci míčem“
7 Popis klek sedmo, míč před tělem
 • hrudní předklon – výdrž – vzpřim
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů zadní strany trupu
Motivace „odpočinek“
8 Popis dřep, míč před tělem na zemi
 • postupný vzpřim, míč před tělem
Volejbalový míč
Cíl protažení svalů těla a správné držení těla
Motivace „hrdý stoj při nástupu před zápasem“
9 Popis stoj spojný, míč vedle chodidel na zemi
 • přeskoky přes míč stranou („pony“)
 • přeskoky snožné přes míč vpřed a vzad
Volejbalový míč
Volejbalový míč
Cíl posílení svalů dolních končetin
Motivace „trénink výskoků u sítě“

Metodické poznámky:

Míče dětem často padají, což narušuje plynulé rozcvičení. Při přeskocích upozorníme děti na nebezpečí doskoku na míč, míč musí být v klidu.