Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Použité zdroje

 • APPELT, Karel, Miroslav LIBRA a Irena STEJSKALOVÁ. Základy názvosloví tělesných cvičení. Praha: ATVS Palestra, 2004, 129 s.
 • APPELT, Karel, Draha HORÁKOVÁ a Luboš NOVOTNÝ. Názvosloví pro cvičitele. Praha: Olympia, 1989, 247 s.
 • APPELT, Karel, Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví I. Názvosloví cvičení prostných. Praha: SPN, 1988.
 • BELŠAN, P. Tělesná výchova pro 1. a 2. ročník základní školy. 4., změněné vydání. Praha: SPN, 1984. 375 s.
 • BERDYCHOVÁ, J. a kol. Tělesná výchova pro studující učitelství základní školy (1. stupeň). 2. vyd., Praha: SPN, 1981. 231 s.
 • BUZKOVÁ, Klára. Strečink: 240 cvičení pro dokonalé protažení celého těla. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 219 s. Sport Extra. ISBN 80-247-1342-X.
 • CACEK Jan, Josef MICHÁLEK a kol. Aplikace dynamického a statického strečinku [online]. Brno: FSpS MU, 2011 [cit. 2016-01-06]. Dostupné z:<http://www.fsps.muni.cz/strecink/?stranka=aplikace-strecinku>.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie dítěte. 3. vyd. Tišnov: Sursum, 1997. 156 s. ISBN 80-85799-03-0.
 • ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2000, 377 s. ISBN 8072390600.
 • DEMETROVIČ, Ernest a kol. Encyklopedie tělesné kultury a-o. Praha: Olympia, 1988. 462 s.
 • DVOŘÁKOVÁ, Hana. Školáci v pohybu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-3733-1.
 • FIALOVÁ, Ludmila. Aktuální témata didaktiky: školní tělesná výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 151 s. ISBN 978-802-4618-548.
 • GÖTTINGEROVÁ, M. Příprava a využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra tělesné výchovy, 2009. 73 s., Vedoucí diplomové práce Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • CHVÁLOVÁ, Olga a Josef ČERMÁK. Záda už mě nebolí. České vyd. 3. Praha: Jan Vašut, 1998, 144 s. ISBN 80-723-6065-5.
 • JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015 [cit. 2016-01-07]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1319456>. ISBN 978-80-210-8076-8 (online: HTML), 978-80-210-8077-5 (online: ePub). ISSN 1802-128X.
 • JANOŠKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016 [cit. 2016-06-06]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=1344194>. ISBN 978-80-210-8276-2 (online: HTML), ISBN 978-80-210-8277-9 (online: ePub).
 • JEBAVÝ, Radim, Aleš KAPLAN a Vladimír HOJKA. Rozcvičení ve školní tělesné výchově (I. část). Těl. Vých. Mlád., roč. 80, č. 5/2014, s. 11 – 15. ISSN 1210-7689.
 • LIVOROVÁ, Helena. Názvosloví cvičení s nářadím. Praha: ČÚV ČSTV, 1988, 159 s.
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 8073150395.
 • MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. 144 s. ISBN 80-85783-17-7.
 • NELSON, Arnold G. a Jouko KOKKONEN. Strečink na anatomických základech. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 143 s. ISBN 9788024727844.
 • NOVÁČEK, Vojtěch, Vladislav MUŽÍK a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001, 46 s. ISBN 8021026421.
 • NOVÁKOVÁ, Lucie. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ [online]. Brno, 2015 [cit. 2016-04-15]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Šeráková Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/372112/pedf_m/>.
 • Ottův slovník naučný [online]. 2015 [cit. 2015-03-02]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikisource.org/w/index.php?title=Ott%C5%AFv_slovn%C3%ADk_nau%C4%8Dn%C3%BD&oldid=96664>
 • PAŘÍZKOVÁ, Věra. Názvosloví cvičení prostných. Praha: ČOS, 2002, 34 s. ISBN 80-86402-08-8.
 • PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. 4. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 414 s.
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: MŠMT, 2013. 142 s. [cit. 2015-03-02]. Dostupné z WWW:<http://www.nuv.cz/file/433_1_1/>.
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998, 171 s. ISBN 8071846597.
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 3., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2013, 199 s. ISBN 9788024621944.
 • SLOMKA, Gunda a Petra REGELIN. Jak se dokonale protáhnout. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 125 s. ISBN 9788024724034.
 • SVĚRÁK, Zdeněk a Jaroslav UHLÍŘ. Hlavně, že jsme na vzduchu. CD Hlavně nesmí býti smutno… B&M Music, Praha, 1995.
 • ŠERÁKOVÁ, H. Cvičím pro zdraví a baví mě to. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4833-1.
 • ŠERÁKOVÁ, Hana. Švihadlo tradičně i netradičně pro děti předškolního věku. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 64 s. ISBN 978-80-210-7991-5.
 • ŠIMBEROVÁ, Dagmar – SVOBODOVÁ, Lenka – VACULÍKOVÁ, Pavlína. Terminologie tělesných cvičení [online]. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011 [cit. 2016-01-07]. Elportál. Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/?id=936375>. ISSN 1802-128X.
 • TURECKIOVÁ, Michaela. Řízení a rozvoj lidí ve firmách. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004, 168 s. ISBN 8024704056.
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 144 s. ISBN 978-80-210-4936-9.
 • ROVNÝ, Miroslav a Dalibor ZDENĚK. Pohybové hry. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1982, 205 s.
 • TŮMA, Martin a Jiří TKADLEC. Hry s míčem pro děti. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010, 112 s. ISBN 9788024734897.

Zdroje obrázků „dopravní značky“

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ-C04c_P%C5%99ik%C3%A1zan%C3%BD_sm%C4%9Br_obj%C3%AD%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD_vpravo_a_vlevo.png http://www.vakomobiliar.cz/ http://www.cspsd.cz/ http://www.dopravni-znaceni.cz/ http://www.eshop.jtsczsro.cz/ http://www.policie.cz/clanek/zebra-se-za-tebe-nerozhledne-557346.aspx