Diskusní fóra jako nástroj e-learningu


V IS MU je nyní vyvíjena nová verze předmětových diskusních fór. Prosíme vás velmi, věnujte pozornost tomuto dokumentu a veškeré své podněty, názory, sdělte fakultnímu e-technikovi na adresu etech@fi.muni.cz

Cílem je agendu zpracovat tak, aby pro vás byla užitečná a přátelská.

Následuje rámcová představa o tom, jak by mohl postupovat učitel využívající diskusní fóra pro podporu
výuky. Jde pouze o návrh, který se může ještě změnit nejrůznějším způsobem.

Bezobslužná předmětová fóra nezávislá na učiteli

V každém předmětu existuje automaticky založené fórum, kam bez omezení mohou psát
všichni studenti (a vyučující) předmětu. Studenti jej využívají dle svých potřeb, učitel dle
své úvahy participuje, nebo ne. Učitel smí rušit příspěvky. Číst fórum smí kdokoliv
přihlášený do IS.  (Obdoba stávajícího stavu.)

Fóra se zvláštním režimem

Učitel může v rámci předmětu zakládat fóra, u kterých různým způsobem reguluje chování.
Smyslem je umožnit fórum použít pro konkrétní didaktický účel - učitel chce vyprovokovat
diskusi na nějaké téma, chce ji regulovat v čase, chce hodnotit příspěvky. Při založení
fóra může specifikovat:

 

Fórum typu Týdenní řízená diskuse

Ze zkušeností uživatelů jiných e-learningových systémů plyne, že oblíbenou formou
využití fóra je poměrně striktní scénář diskusní aktivity, např. tento:

  1. učitel vyhlásí diskusní tezi/úkol/otázku
  2. nastaví fórum tak, aby studenti mohli přispívat, ale nemohli číst cizí příspěvky
  3. nastaví fórum tak, že každý student smí vložit max. 1 příspěvek
  4. po uplynutí např. týdne učitel ohodnotí příspěvky body, ev. na ně reaguje
  5. a zpřístupní studentům ke čtení, co odpověděli jejich kolegové
  6. vyzve studenty k další volné diskusi nad příspěvky kolegů, ev. s tím že podnětné reakce též bodově ohodnotí
  7. k určitému termínu úplně uzavře diskusi k této tezi


Výhody takového uspořádání: studentům je poměrně jasné zadání, jsou ochotni se zapojit, není potřeba "rozproudit" diskusi, ani není potřeba čelit chatu/balastu v úvodní fázi (každý píše jen jeden příspěvek a nevidí cizí). Touto formou lze studentům klást během semestru řadu otázek či úkolů - zformulovat svůj názor není časově tak náročné jako vypracovat např. seminární práci. Pro studenty je přínosem, že si mohou přečíst odpovědi kolegů.

Nevýhody takového uspořádání: nejde o diskusi v pravém slova smyslu, jejímž smyslem by bylo tříbit si názory a společně dospívat ke konsensu nebo lepšímu pochopení něčeho. Ta se ve šťastném případě může rozvinout ex-post nad dalšími reakcemi studentů, ale nelze to "vynutit".

Dotaz: domníváte se, že byste využili aktivitu Týdenní řízená diskuse? Je podstatné, aby tento typ fóra byl v IS aplikačně ošetřen tak, aby jeho provoz byl pro učitele snadný? Nebo aktivitu asi využívat nebudete?

Fórum typu Volná hodnocená diskuse

Učitel vyhlásí diskusní tezi, studenti volně přispívají a reagují. Učitel dle své úvahy hodnotí hodnotné příspěvky počtem bodů.
Učitel předem stanoví určité obsahové požadavky na diskusi, aby minimalizoval chat (plané tlachání).

Výhody: fórum není potřeba nijak zvlášť nastavovat nebo přenastavovat. Do diskuse se zapojují pouze ti, kdo mají o ni zájem.

Nevýhody: nelze zaručit, že diskuse se rozběhne vhodným stylem. Diskusi může opanovat několik grafomanů.

Dotaz: využili byste Volnou hodnocenou diskusi?

Kvantitativní hodnocení diskutujících

Jiným možným přístupem je nehodnotit příspěvky explicitně počtem bodů, ale kvantitativně - udělovat body těm, kdo za semestr přispěli alespoň určitým množstvím příspěvků.

Výhody: lze v podstatě zautomatizovat.

Nevýhody: i studenti se k takové aktivitě mohou postavit v podstatě automaticky a generovat nekvalitní diskusní obsah, jen aby naplnili penzum pro získání bodů.

Dotaz: hodláte diskusi hodnoti kvantitativně? Podle jakých pravidel?

Záhlaví fóra

Součástí fóra bude textové záhlaví, kam lze vepisovat např. často pokládané otázky a odpovědi na ně -
aby se ve fóru např. organizačního charakteru stále neopakovaly. Záhlaví lze využít u dlouho otevřených fór také např. k aktualizaci tématu nebo ke globálním pokynům učitele k diskusi. (Je např. diskuse "Komentáře aktuálních reklamních flashů na českých serverech z hlediska genderu", do záhlaví učitel v průběhu semestru vloží odkaz na reklamu, na kterou chce upozornit. Nebo v záhlaví výrazně vyzve studenty, aby se mírnili ve výrazivu, protože diskuse se změnila ve flame war.)

 Dotaz: myslíte si, že záhlaví bude pro vaše diskuse užitečné?

Hodnocení se studentů vzájemně

Nová verze diskusních fór umožní v diskusích mimo studijní předměty (v celouniverzitních vláknech, v plkárnách, ev. v individuálně zakládaných dalších fórech) čtenářům vyjádřit svůj subjektivní postoj k přečtenému příspěvku, např. označením možnosti z nabídky


Cílem je umožnit filtrování diskusí - aby si čtenář mohl zobrazit pouze příspěvky, které jsou hodnoceny dostatečně vysoko a nečíst otravný chat. Toto hodnocení teoreticky lze využít i didakticky (pokud jsou studenti spravedliví a nikoliv kamarádsky solidární).

Dotaz: žádný, toto je pouze informativní sdělení.

Jaké další požadavky / představy máte o e-learningových diskusních fórech?

 

Dotazy, které bude mít e-technik:

Fóra použitá didakticky / hodnocená součást výuky:

1. Týdenní řízená diskuse:  asi ano / asi ne / nevím

2. Volná hodnocená diskuse: asi ano / asi ne / nevím

3. úplně nějak jinak specificky nastavené fórum: ano: jak? / asi ne

4. kvantitativní hodnocení (počet za semestr...): ano: jak? / asi ne

Další možnosti:

5. odborné fórum pro více předmětů, období, .. mimo e-learning?

6. hodnocení studentů se navzájem?

7. záhlaví fóra?