Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku

Úvod

Pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa potestas.

Malířům a básníkům bylo vždy dáno stejné právo cokoliv si dovolit.

Quintus Horatius Flaccus (8. 12. 65 př. n. l., Venusia [dnes Venosa], Itálie – 27. 11. 8 př. n. l., Tibur [dnes Tivoli], Itálie), Epistulae („Listy“, 23 básní ve dvou knihách; 3. list 2. knihy adresovaný Pisonům a označovaný zvláštním titulem Ars poetika, „Umění básnické“).

Encyklopedie UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM v antropologickém kontextu od paleolitu po současnost představuje čtenáři danou problematiku na značně široké základně. Sleduje pomocí poetické zkratky, vysvětlivek a reprodukcí malířských a sochařských děl vývojovou křivku umělecké tvorby v podstatě od paleolitu a mladších pravěkých období přes starověk a pozdější údobí až po naši současnost. V úhrnných obrysech se pokouší zaznamenat odkaz anonymních i známých tvůrců s přihlédnutím k přínosu plynoucímu ze specifických znaků různých etnik, světových kultur a uměleckých škol.

Vzhledem k naznačenému širokému odbornému zájmu bylo nutno při výběru a celkové skladbě hesel rezignovat na úplnost. Encyklopedie je proto omezena na volbu převážně těch tvůrců, jejichž dílo vedle individuálních rysů obsáhlo též obecnější stylové tendence doby a vyhovělo tak naučnému poslání encyklopedie.

Ostatně už antická sentence praví:

Ars una, species mille – Umění jedno, podob tisíc.

Poděkování

Za výtvarnou spolupráci (grafický návrh, typografie, výtvarné zpracování obsahu, příprava fotografií reprodukovaných děl) děkuji Gabriele Sedláčkové, za převedení do elektronické podoby Jiřímu Bočkovi. Součástí je slovník „antropologicko-kunsthistorických pojmů“, s nimiž se v encyklopedii operuje a na něž se může uživatel prokliknout; na tvorbě těchto hesel se podílela řada kolegů a kolegyň: František Čapka, Roman Čihák, Pavel Dufek, Jan Filipský, Jiří Hlušička, Petr Charvát, Josef Kandert, Oldřich Kašpar, Miriam Löwensteinová, Miloš Macholán, Nea Nováková, Jan Novotný, Lucie Olivová, Marie Pardyová, Jiří Pavelka, Barbora Půtová, Jana Součková, Václav Soukup, Jiří A. Svoboda, Břetislav Vachala, František Vrhel (autorství je jmenovitě uvedeno za heslem).

Tiráž

UMĚNÍ SVĚTA SLOVEM A OBRAZEM

Multimediální elektronický výukový materiál

Malina, Jaroslav

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2018

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-7204-978-3 (Akademické nakladatelství CERM, Brno)

© 2018 Masarykova univerzita