Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

I. 5. Vyšetřování průběhu funkceMonotonie a lokální extrémyDůsledek 12
Nechť má funkce f(x) konečnou derivaci na intervalu I.
 • Je-li f'(x)>0 pro každé x\in I, pak je f rostoucí na I.
 • Je-li f'(x)<0 pro každé x\in I, pak je f klesající na I.
Tvrzení 13
Nechť x_0\in D(f). Tento bod se nazývá stacionární, pokud f'(x_0)=0.
Poznámka 14
Lokální extrém může nastat buď ve stacionárním bodě nebo v bodě, kde f'(x_0) neexistuje.
Věta 15
Nechť je funkce f(x) spojitá v bodě x_0 a má vlastní derivaci v nějakém ryzím okolí \mathcal{O}\{x_0\}\setminus x_0. Jestliže pro všechna x\in\mathcal{O}(x_0), x<x_0, je f(x_0)>0 ( f(x_0)<0 ) a jestliže pro všechna x\in\mathcal{O}\{x_0\}, x>x_0, je f(x_0)<0 ( f(x_0)>0 ), pak má funkce f(x) v bodě x_0 ostré lokální maximum (minimum).
Věta 16
Nechť f'(x_0)=0. Je-li f''(x_0)>0, pak má funkce f(x) v bodě x_0 ostré lokální minimum. Je-li f''(x_0)<0, pak má funkce f(x) v bodě x_0 ostré lokální maximum.

Konvexnost, konkávnost a inflexní bodyTvrzení 17
Nechť I je otevřený interval a funkce f(x) má vlastní druhou derivaci na intervalu  I.
 • Je-li f''(x)>0 pro každé x\in I, pak je f ostře konvexní na I.
 • Je-li f''(x)<0 pro každé x\in I, pak je f ostře konkávní na I.
Definice 18
Nechť x_0\in D(f). Tento bod se nazývá kritický, pokud f''(x_0)=0.
Věta 19
 • Nechť x_0 je inflexní bod a nechť existuje f''(x_0). Potom f''(x_0)=0.
 • Nechť f''(x_0)=0 a existuje okolí \mathcal{O}_{\delta}(x_0) takové, že platí f''(x_0)<0 pro každé x\in(x_0-\delta,x_0) a f''(x_0)>0 pro každé x\in(x_0,x_0+\delta), nebo naopak. Pak je x_0 inflexním bodem funkce f(x).
 • Nechť f''(x_0)=0 a f'''(x_0)\not =0. Pak je x_0 inflexním bodem funkce f(x).
Poznámka 20
Inflexním bodem může může být buď kritický bod nebo bod, kde f''(x_0) neexistuje. Zde je potřeba dát pozor na definici inflexního bodu. V některých publikacích bývá inflexní bod definován jako kritický bod, v němž druhá derivace mění znaménko, což znamená, že v inflexním bodě musí existovat vlastní druhá derivace, jejíž hodnota je rovna nule. Inflexní body bývají někdy ještě rozdělovány do dvou kategorií podle chování f'(x_0). Pokud x_0 je inflexní bod a současně f'(x_0)=0, nazývá se bod x_0 sedlovým bodem (též stacionární inflexní bod), a pokud x_0 je inflexní bod s f'(x_0)\not =0, hovoříme o nestacionárním inflexním bodě.

AsymptotyDefinice 21
Buď x_0\in\mathbb{R}. Přímka x=x_0 se nazývá asymptotou bez směrnice funkce f, jestliže má f v x_0 alespoň jednu limitu nevlastní, tj.

\lim\limits_{x\to x_0+}f(x)=\pm\infty\quad \text{nebo} \quad \lim\limits_{x\to x_0-}f(x)=\pm\infty.

Věta 22
Přímka y=ax+b je asymptotou se směrnicí funkce f pro x\to +\infty právě tehdy, když existují konečné limity

\lim\limits_{x\to +\infty}\dfrac{f(x)}{x}=a, \qquad \lim\limits_{x\to +\infty}(f(x)-ax)=b.

Analogické tvrzení platí pro x\to -\infty.

Vyšetřování průběhu funkce – postup 1. Definiční obor;
 2. spojitost, charakterostika bodů nespojitosti;
 3. lichost, sudost, periodičnost;
 4. f(x)=0, intervaly, kde je funkce kladná a záporná;
 5. f'(x)=0 a D(f');
 6. monotonie, extrémy;
 7. f''(x)=0 a D(f'');
 8. konvexnost, konkávnost, inflexní body;
 9. asymptoty bez směrnice a směrnicí;
 10. graf funkce.
Příklad č. 247» Zobrazit zadání «

Zjistěte, zda je funkce

f(x) = x^{-3} \operatorname{e}^{-x\sin x}

sudá, nebo lichá.

Řešení» Zobrazit řešení «

Připomeňme, že funkce je sudá, jestliže je její graf symetrický dle osy y, tj. f(-x) = f(x), a lichá, jestliže je její graf symetrický dle počátku soustavy souřadnic, tj. f(-x) = -f(x). Spočtěme tedy, čemu se rovná f(-x).

f(-x) = (-x)^{-3} \operatorname{e}^{-(-x)\sin (-x)} = -x^{-3} \operatorname{e}^{x(-\sin x)} = -x^{-3} \operatorname{e}^{-x\sin x} = -f(x).

Daná funkce je tedy lichá.

Příklad č. 248» Zobrazit zadání «

Zjistěte, zda je funkce

f(x) = \dfrac{x(x^2+5)}{\operatorname{cotg} \frac{1}{x^7} \ln \sqrt[3]{x^2}}

sudá, nebo lichá.

Řešení» Zobrazit řešení «

Spočtěme, čemu se rovná f(-x).

f(-x) = \dfrac{(-x)[(-x)^2+5]}{\operatorname{cotg} \frac{1}{(-x)^7} \ln \sqrt[3]{(-x)^2}} = \dfrac{-x(x^2+5)}{\operatorname{cotg} \left(-\frac{1}{x^7}\right) \ln \sqrt[3]{x^2}}
= \dfrac{-x(x^2+5)}{-\operatorname{cotg} \frac{1}{x^7} \ln \sqrt[3]{x^2}} = \dfrac{x(x^2+5)}{\operatorname{cotg} \frac{1}{x^7} \ln \sqrt[3]{x^2}} = f(x).

Daná funkce je tedy sudá.

Příklad č. 249» Zobrazit zadání «

Zjistěte, zda je funkce

f(x) = \dfrac{x^2-2x+1}{\sin x}

sudá, nebo lichá.

Řešení» Zobrazit řešení «

Spočtěme, čemu se rovná f(-x).

f(-x) = \dfrac{(-x)^2-2(-x)+1}{\sin (-x)} = \dfrac{x^2+2x+1}{-\sin x} = -\dfrac{x^2+2x+1}{\sin x} \neq
\neq \pm f(x).

Daná funkce tedy není ani sudá, ani lichá.

Příklad č. 250» Zobrazit zadání «

Rozhodněte o kladnosti a zápornosti funkce

f(x) = \dfrac{(x-2)\operatorname{e}^{\sin x}}{\operatorname{arccotg} x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Funkce může změnit znaménko pouze ve svém nulovém bodě (protnutím osy x ), nebo v bodech, kde není definována (přeskočením osy x ). Proto nejprve určíme definiční obor dané funkce

D(f) = \mathbb{R}.

Nyní najdeme nulové body této funkce

f(x) = 0,
\dfrac{(x-2)\operatorname{e}^{\sin x}}{\operatorname{arccotg} x} = 0,
(x-2)\operatorname{e}^{\sin x} = 0,
x-2 = 0,
x = 2.

Obdrželi jsme celkem dva intervaly, na nichž musíme zjistit znaménko funkce.

x (-\infty,2) (2,\infty)
\operatorname{sgn} f - +
f záporná kladná

Daná funkce je tedy záporná (její graf je pod osou x ) v intervalu (-\infty,2) a kladná (její graf je nad osou x ) v intervalu (2,\infty).

Příklad č. 251» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x)=12x^5-15x^4-40x^3+60.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obor funkce f(x). Je zřejmé, že platí D(f)=\mathbb{R}. Spočítáme první derivaci, tj.

f'(x)=60x^4-60x^3-120x^2=60x^2(x^2-x-2).

Nyní musíme určit definiční obor pro f'(x), ten je očividně D(f')=\mathbb{R}, a stacionární body funkce f(x), tedy musíme vyřešit rovnici f'(x)=0. Proto

60x^2(x^2-x-2)=0 \quad\Rightarrow
\quad\Rightarrow\quad x_1=0\text{ nebo } x^2-x-2=0 \quad\Rightarrow\quad x_1=0,~x_2=2,~x_3=-1.

Tyto body nám rozdělí definiční obor rozdělí na čtyři intervaly (-\infty,-1), (-1,0), (0,2)(2,\infty), ve kterých zjistíme znaménka f'(x). Podle těchto znamének určíme průběh funkce v jednotlivých intervalech a určíme případné extrémy. K tomu nám pomůže následující tabulka

x (-\infty,-1) (-1,0) (0,2) (2,\infty)
\operatorname{sgn} f' + - - +
f \nearrow \searrow \searrow \nearrow

Odtud je vidět, že funkce f(x) je rostoucí v intervalech (-\infty,-1), a ( 2,\infty), klesající v (-1,2). Funkce f(x) má dva lokální extrémy, lokální maximum pro x=-1 a lokální minimum pro x=2.

Příklad č. 252» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x)=x\operatorname{e}^{-x^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Stejným postupem jako v předchozím příkladě obdržíme

D(f)=\mathbb{R},\quad f'(x)=\operatorname{e}^{-x^2}-2x^2\operatorname{e}^{-x^2}=\operatorname{e}^{-x^2}(1-2x^2)\quad\text{a}\quad D(f')=\mathbb{R}.

Nyní určíme stacionární body funkce f(x), proto

\operatorname{e}^{-x^2}(1-2x^2)=0 \quad\Rightarrow \quad 1-2x^2=0 \quad\Rightarrow \quad x^2=\dfrac{1}{2}\quad\Rightarrow
\hspace{37mm}\Rightarrow\quad x_1=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\text{ a } x_2=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}.

Nyní se nám definiční obor funkce f(x) rozpadl na tři intervaly, ve kterých určíme průběh funkce, tj.

x \left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \left(\frac{\sqrt{2}}{2},\infty\right)
\operatorname{sgn} f' - + -
f \searrow \nearrow \searrow

Tedy funkce f(x) je rostoucí v intervalu \left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right) a klesající v intervalech \left(-\infty,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2},\infty\right). Také má dva lokální extrémy, konkrétně lokální minimum pro x=-\frac{\sqrt{2}}{2} a lokální maximum pro x=\frac{\sqrt{2}}{2}.

Příklad č. 253» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x)=\dfrac{x^2}{\ln x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Určíme potřebné definiční obory a derivaci f(x), tj.

D(f)=(0,1)\cup(1,\infty),\quad f'(x)=\dfrac{2x\ln x-x}{\ln^2 x},\quad D(f')=(0,1)\cup(1,\infty).

Určíme stacionární body, proto

\dfrac{2x\ln x-x}{\ln^2 x} \quad\Rightarrow\quad x\left(2\ln x-1\right)=0\quad\Rightarrow
\hspace{25mm}\Rightarrow\quad x_1=0 \text{ nebo } \ln x=\dfrac{1}{2} \quad\Rightarrow\, x_1=0 \text{ nebo } x_2=\operatorname{e}^{\frac{1}{2}}.

Ovšem bod x_1\not \in D(f), proto je stacionárním bodem pouze x_2. Nyní analyzujeme monotonii funkce f(x), tj.

x \left(0,1\right) \left(1,\operatorname{e}^{\frac{1}{2}}\right) \left(\operatorname{e}^{\frac{1}{2}},\infty\right)
\operatorname{sgn} f' - - +
f \searrow \searrow \nearrow

Tedy funkce f(x) je klesající v intervalech (0,1), a (1,\sqrt{\operatorname{e}}), rostoucí v intervalu (\sqrt{\operatorname{e}},\infty) a s lokálním minimem pro x=\sqrt{\operatorname{e}}.

Příklad č. 254» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x)=x-2\sin x, \quad x\in(0,2\pi).

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obory (ty jsou určeny již zadáním příkladu) a f'(x), tj.

D(f)=(0,2\pi),\quad f'(x)=1-2\cos x,\quad D(f')=(0,2\pi).

Najdeme stacionární body

1-2\cos x=0 \quad\Rightarrow\quad \cos x=\dfrac{1}{2} \quad\Rightarrow\quad x_1=\dfrac{\pi}{3}\text{ a }x_2=\dfrac{5\pi}{3}.

A analyzujeme monotonii funkce f(x)

x \left(0,\frac{\pi}{3}\right) \left(\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right) \left(\frac{5\pi}{3},2\pi\right)
\operatorname{sgn} f' - + -
f \searrow \nearrow \searrow

Funkce f(x) je tedy rostoucí na intervalu \left(\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right) a klesající na intervalech \left(0,\frac{\pi}{3}\right), \left(\frac{5\pi}{3},2\pi\right). Funkce má také dva lokální extrémy, lokální minimum pro x=\frac{\pi}{3} a lokální maximum v bodě x=\frac{5\pi}{3}.

Příklad č. 255» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x)=\dfrac{1}{x}\ln\dfrac{1}{x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obory a f'(x), tj.

D(f)=(0,\infty),\quad f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}\left(1+\ln\dfrac{1}{x}\right),\quad D(f')=(0,\infty).

Najdeme stacionární body

-\dfrac{1}{x^2}\left(1+\ln\dfrac{1}{x}\right)=0 \quad\Rightarrow\quad \ln\dfrac{1}{x}=-1 \quad\Rightarrow\quad \dfrac{1}{x}=\operatorname{e}^{-1} \quad\Rightarrow\quad x=\operatorname{e}.

A analyzujeme monotonii funkce f(x)

x \left(0,\operatorname{e}\right) \left(\operatorname{e},\infty\right)
\operatorname{sgn} f' - +
f \searrow \nearrow

Funkce f(x) je tedy rostoucí na intervalu \left(\operatorname{e},\infty\right) a klesající na intervalu \left(0,\operatorname{e}\right). Funkce má také lokální minimum pro x=\operatorname{e}.

Příklad č. 256» Zobrazit zadání «

Určete intervaly monotonie a extrémy pro funkci

f(x) = \dfrac{(x+3)^2}{\operatorname{e}^x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obory a f'(x), tj.

D(f)=\mathbb{R},\quad f'(x)=-\dfrac{x^2+4x+3}{\operatorname{e}^x},\quad D(f')=\mathbb{R}.

Najdeme stacionární body

-\dfrac{x^2+4x+3}{\operatorname{e}^x}=0 \quad\Rightarrow\quad x^2+4x+3=0
\quad\Rightarrow\quad (x+1)(x+3)=0 \quad\Rightarrow\quad x=-1 \text{ nebo } x=-3.

A analyzujeme monotonii funkce f(x)

x (-\infty,-3) (-3,-1) (-1,\infty)
\operatorname{sgn} f' - + -
f \searrow \nearrow \searrow

Funkce f(x) je tedy rostoucí pro x \in \left(-3,-1\right) a klesající pro x \in \left(-\infty,-3\right) \cup \left(-1,\infty\right). Funkce má lokální minimum pro x=-3 a lokální maximum pro x=-1.

Příklad č. 257» Zobrazit zadání «

Rozhodněte o konvexnosti a konkávnosti funkce

f(x) = \dfrac{(x+3)^2}{\operatorname{e}^x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

K analyzování chování tečen grafu funkce f(x) použijeme postup analogický vyšetřování monotonie funkce s tím, že budeme zjišťovat znaménkové změny funkce f''(x). Tedy, nejdříve určíme definiční obory a f''(x), k čemuž pochopitelně potřebuje vypočítat i f'(x) – tu ale již známe z příkladu 256, tedy

D(f)=\mathbb{R}, f'(x)=-\dfrac{x^2+4x+3}{\operatorname{e}^x}, f''(x)=\dfrac{x^2+2x-1}{\operatorname{e}^x}, D(f'')=\mathbb{R}.

Nyní určíme kritické body, což jsou řešení rovnice f''(x)=0, tj.

\dfrac{x^2+2x-1}{\operatorname{e}^x} = 0 \Rightarrow\quad x^2+2x-1 = 0
\Rightarrow\quad x_1=-1-\sqrt{2} \text{ a } x_2=-1+\sqrt{2}.

Teď se nám definiční obor rozpadl na tři intervaly, ve kterých zjistíme jednotlivá znaménka f''(x), tj.

x (-\infty,-1-\sqrt{2}) (-1-\sqrt{2},-1+\sqrt{2}) (-1+\sqrt{2},\infty)
\operatorname{sgn} f'' + - +
f \cup \cap \cup

Funkce f(x) je konvexní v intervalech (-\infty,-1-\sqrt{2}) a (-1+\sqrt{2},\infty), konkávní v intervalu (-1-\sqrt{2},-1+\sqrt{2}) a má dva inflexní body pro x=-1-\sqrt{2} a x=-1+\sqrt{2}.

Příklad č. 258» Zobrazit zadání «

Rozhodněte o konvexnosti a konkávnosti funkce

f(x)=x^4-2x^3-12x^2+7x-3.

Řešení» Zobrazit řešení «

K analyzování chování tečen grafu funkce f(x) použijeme postup analogický vyšetřování monotonie funkce s tím, že budeme zjišťovat znaménkové změny funkce f''(x). Tedy, nejdříve určíme definiční obory a f''(x), k čemuž pochopitelně potřebuje vypočítat i f'(x), tj.

D(f)=\mathbb{R}, f'(x)=4x^3-6x^2-24x+7,
f''(x)=12x^2-12x-24, D(f'')=\mathbb{R}.

Nyní určíme kritické body, což jsou řešení rovnice f''(x)=0, tj.

12x^2-12x-24=0 \quad\Rightarrow\quad x_1=2\text{ a }x_2=-1.

Teď se nám definiční obor rozpadl na tři intervaly, ve kterých zjistíme jednotlivá znaménka f''(x), tj.

x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,2\right) \left(2,\infty\right)
\operatorname{sgn} f'' + - +
f \cup \cap \cup

Funkce f(x) je konvexní v intervalech (-\infty,-1) a (2,\infty), konkávní v intervalu (-1,2). Funkce má dva inflexní body pro x=-1 a x=2.

Příklad č. 259» Zobrazit zadání «

Rozhodněte o konvexnosti a konkávnosti funkce

f(x)=x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obory a f''(x), tj.

D(f)=\mathbb{R}, f'(x)=\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(1-x^2\right), f''(x)=x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(x^2-3\right), D(f'')=\mathbb{R}.

Nyní určíme kritické body, tj.

x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(x^2-3\right)=0\quad\Rightarrow
\quad\Rightarrow\quad x_1=0\text{ nebo }x^2=3 \quad\Rightarrow\quad x_1=0,\ x_2=\sqrt{3}\text{ a }x_3=-\sqrt{3}.

Teď se nám definiční obor rozpadl na čtyři intervaly, ve kterých zjistíme jednotlivá znaménka f''(x), tj.

x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},0\right) \left(0,\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
\operatorname{sgn} f'' - + - +
f \cap \cup \cap \cup

Funkce f(x) je konvexní v intervalech (-\sqrt{3},0) a (\sqrt{3},\infty), konkávní v (-\infty,-\sqrt{3})(0,\sqrt{3}). Funkce má tři inflexní body pro x=0,\pm\sqrt{3}.

Příklad č. 260» Zobrazit zadání «

Rozhodněte o konvexnosti a konkávnosti funkce

f(x)=\sqrt[5]{x^3}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve určíme definiční obory a f''(x), tj.

D(f)=\mathbb{R},\quad f'(x)=\dfrac{3}{5\sqrt[5]{x^2}},\quad f''(x)=-\dfrac{6}{25\sqrt[5]{x^7}},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

Rovnice

-\dfrac{6}{25\sqrt[5]{x^7}}=0

nemá řešení. Ovšem druhá derivace neexistuje pro x=0, proto nám tento bod rozdělí definiční obor funkce f(x) na dva intervaly, proto

x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
\operatorname{sgn} f'' + -
f \cup \cap

Funkce f(x) je konvexní na intervalu (-\infty,0) a konkávní na intervalu (0,-\infty). Funkce má inflexní bod pro x=0.

Příklad č. 261» Zobrazit zadání «

Určete asymptoty bez směrnice funkce

f(x)=\dfrac{1}{x^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Určíme definiční obor funkce f(x), tj.

D(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\},

proto jediným možným bodem, kterým může vést asymptota bez směrnice je x=0. Musíme ověřit limitní chování funkce f(x) v tomto bodě, tj.

\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x^2}=+\infty.

Proto existuje asymptota bez směrnice a je dána rovnicí x=0.

Příklad č. 262» Zobrazit zadání «

Určete asymptoty bez směrnice funkce

f(x)=5x+\dfrac{\sin x}{x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Postupujeme stejně jako v předchozím příkladě. Určíme definiční obor funkce f(x), tj.

D(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\},

proto jediným možným bodem, kterým může vést asymptota bez směrnice je x=0. Musíme ověřit limitní chování funkce f(x) v tomto bodě, tj.

\lim\limits_{x\to 0}\left(5x+\dfrac{\sin x}{x}\right)=1.

Proto asymptota bez směrnice neexistuje.

Příklad č. 263» Zobrazit zadání «

Určete asymptoty v \pm\infty funkce

f(x)=\dfrac{3x^2}{x-1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

K určení rovnice asymptoty se směrnicí budeme postupovat dle daných vzorců, proto

a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{f(x)}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\dfrac{3x^2}{x-1}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x-1}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3}{1-\dfrac{1}{x}}=3,
b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(f(x)-ax\right)= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{3x^2}{x-1}-3x\right)= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x^2-3x^2+3x}{x-1}=
= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{3x}{x-1}=3.

Při výpočtu jsme využili možnost nerozlišovat, zda limitu počítáme v +\infty nebo -\infty (toto samozřejmě v některých případech není možné a asymptoty se mohou lišit). Proto rovnice asymptoty se směrnicí je v obou směrech rovna y=3x+3.

Příklad č. 264» Zobrazit zadání «

Určete asymptoty funkce

f(x)=\dfrac{4+x^3}{4-x^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve se zaměříme na asymptoty bez směrnice. Proto nejdříve určíme definiční obor

D(f)=\mathbb{R}\setminus\{\pm2\}.

V „dírách“ definičního oboru vypočítáme jednostranné limity, tj.

\lim\limits_{x\to2}\dfrac{4+x^3}{4-x^2}= \lim\limits_{x\to2}\dfrac{4+x^3}{(2-x)(2+x)}= \begin{cases} +\infty,\quad x\to2^{-},\\ -\infty,\quad x\to2^{+}, \end{cases}
\lim\limits_{x\to-2}\dfrac{4+x^3}{4-x^2}= \lim\limits_{x\to-2}\dfrac{4+x^3}{(2-x)(2+x)}= \begin{cases} +\infty,\quad x\to-2^{-},\\ -\infty,\quad x\to-2^{+}. \end{cases}

Funkce f(x) má tedy dvě asymptoty bez směrnice o rovnicí x=2 a x=-2. Nyní určíme asymptoty se směrnicí, tj.

a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{4+x^3}{4-x^2}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4+x^3}{4x-x^3}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{4}{x^3}+1}{\frac{4}{x^2}-1}=-1,
b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{4+x^3}{4-x^2}+x\right)= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{4+x^3+4x-x^3}{4-x^2}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{4}{x^2}+\frac{4}{x}}{\frac{4}{x^2}-1}=0.

Funkce f(x) má asymptotu se směrnicí o rovnici y=-x.

Příklad č. 265» Zobrazit zadání «

Určete asymptoty funkce

f(x)=\dfrac{\operatorname{e}^x}{x+1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Nejdříve se zaměříme na asymptoty bez směrnice. Proto nejdříve určíme definiční obor

D(f)=\mathbb{R}\setminus\{-1\}.

Vypočítáme jednostranné limity v -1, tj.

\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{\operatorname{e}^x}{x+1}= \begin{cases} +\infty,\quad x\to-1^{+},\\ -\infty,\quad x\to-1^{-}, \end{cases}

Funkce f(x) má tedy asymptotu bez směrnice o rovnici x=-1. Nyní určíme asymptoty se směrnicí, tj.

a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{\operatorname{e}^x}{x+1}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{x^2+x}=
= \begin{cases} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{x^2+x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{2x+1} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{2}=\infty,\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{x^2+x}=0. \end{cases}

V dalším nás tedy zajímá pouze směr do -\infty, proto

b=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\operatorname{e}^x}{x+1}=0.

Funkce f(x) má asymptotu se směrnicí pouze ve směru -\infty o rovnici y=0.

Příklad č. 266» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{x^3}{x^2-1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x^2-1\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodech nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned obdržíme
  \lim\limits_{x\to1^{+}}\dfrac{x^3}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1^{+}}\left(\dfrac{x^3}{x+1}\cdot\dfrac{1}{x-1}\right) =+\infty,
  \lim\limits_{x\to1^{-}}\dfrac{x^3}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1^{-}}\left(\dfrac{x^3}{x+1}\cdot\dfrac{1}{x-1}\right) =-\infty,
  \lim\limits_{x\to-1^{+}}\dfrac{x^3}{x^2-1}=+\infty,
  \lim\limits_{x\to-1^{-}}\dfrac{x^3}{x^2-1}=-\infty.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{-x^3}{x^2-1}=-f(x),

  je zadaná funkce lichá (to nám usnadnění kreslení grafu). Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^3=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - + - +
  f záporná kladná záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{x^2\left(x^2-3\right)}{\left(x^2-1\right)^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2\left(x^2-3\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=0,\ x_2=\sqrt{3},\ x_3=-\sqrt{3},

  x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + - - - - +
  f \nearrow \searrow \searrow \searrow \searrow \nearrow
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) má lokální maximum pro x=-\sqrt{3} a lokální minimum pro x=\sqrt{3}. Ve význačných bodech (lok. extrémy, infl. body) je vhodné znát i jejich funkční hodnotu, proto spočítáme f\left(-\sqrt{3}\right)=-\frac{3}{2}\sqrt{3} a f\left(\sqrt{3}\right)=\frac{3}{2}\sqrt{3}.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{2x\left(x^2+3\right)}{\left(x^2-1\right)^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2x\left(x^2+3\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - + - +
  f \cap \cup \cap \cup
  Funkce f(x) má tedy v bodě x=0 inflexní bod. Z předchozího již víme, že f(0)=0. V inflexním bodě určíme ještě směrnici tečny, tj. f'(0)=0, což znamená, že tečna je v tomto bodě rovnoběžná s osou x.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má dvě asymptoty bez směrnice o rovnicích x=1x=-1. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{x^3}{x^2-1}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2}{x^2-1}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{1-\frac{1}{x^2}}=1,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{x^3}{x^2-1}-x\right)= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^3-x^3+x}{x^2-1}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x^2}}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=x.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 17. Graf funkce f(x) z Příkladu 266.
Příklad č. 267» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x) = -\dfrac{x^2}{x+1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x+1\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{- 1\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodu nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned dostaneme
  \lim\limits_{x\to-1^{+}}-\dfrac{x^2}{x+1}=-\lim\limits_{x\to-1^{+}}\dfrac{x^2}{x+1} =-(+\infty)=-\infty,
  \lim\limits_{x\to-1^{-}}-\dfrac{x^2}{x+1}=\lim\limits_{x\to-1^{-}}-\dfrac{x^2}{x+1} =-(-\infty)=\infty.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=-\dfrac{x^2}{-x+1} \neq \pm f(x),

  není zadaná funkce ani lichá, ani sudá (což je vidět už z nesymetrie definičního oboru). Vzhledem k definičnímu oboru je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x (-\infty,-1) (-1,0) (0,\infty)
  \operatorname{sgn} f + - -
  f kladná záporná záporná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{-x^2-2x}{(x+1)^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{-1\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad -x(x+2)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=0,\ x_2=-2.

  x (-\infty,-2) (-2,-1) (-1,0) (0,\infty)
  \operatorname{sgn} f' - + + -
  f \searrow \nearrow \nearrow \searrow
  Z tabulky vidíme, že funkce má v x=-2 lokální minimum a v x=0 lokální maximum. Spočtěme v těchto význačných bodech funkční hodnotu.

  f(-2) = 4, \qquad f(0) = 0.

 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor
  f''(x) =\dfrac{-2x-2}{(x+1)^4} = \dfrac{-2}{(x+1)^3},
  D(f'') =\mathbb{R}\setminus\{-1\}.
 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad -2=0,

  což je nesmysl. Druhá derivace tedy nemá žádný nulový bod. Nesmíme ovšem zapomenout, že její znaménko se může změnit i v bodech, ve kterých není definována (tj. v „dírách“ jejího definičního oboru).
  x (-\infty,-1) (-1,\infty)
  \operatorname{sgn} f'' + -
  f \cup \cap
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má jednu asymptotu bez směrnice o rovnici x=-1. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty} = -\dfrac{x^2}{x^2+x} = -1,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}-\dfrac{x^2}{x+1}+x= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{x+1}=1.
  Funkce f(x) má tedy v +\infty i -\infty asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=-x+1 .
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 18. Graf funkce f(x) z Příkladu 267.
Příklad č. 268» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x) = \dfrac{1}{x} + \ln x.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna kladná reálná čísla, tedy

  D(f)=(0,\infty).

 2. Zjistíme limitní chování na okraji definičního oboru
  \lim\limits_{x\to0^{+}} \dfrac{1}{x} + \ln x \left\bracevert\begin{matrix} \infty-\infty \end{matrix}\right\bracevert = \lim\limits_{x\to0^{+}} \dfrac{1+x\ln x}{x}
  \left\bracevert\begin{matrix} \lim\limits_{x\to0^{+}}x\ln x = \lim\limits_{x\to0^{+}} \dfrac{\ln x}{\frac{1}{x}} \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to0^{+}} \dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim\limits_{x\to0^{+}} -x = 0 \\ \Rightarrow \lim\limits_{x\to0^{+}} \dfrac{1+x\ln x}{x} = \dfrac{1+0}{0} \end{matrix}\right\bracevert =\infty.
 3. Vzhledem k tvaru definičního oboru je zřejmé, že zadaná funkce není ani lichá, ani sudá, ani periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.
  \hspace{7mm}f(x) =0,
  \dfrac{1}{x} + \ln x = 0,
  \hspace{8mm}\ln x = -\dfrac{1}{x},
  \hspace{6mm}\ln x^x = -1,
  kde použité úpravy jsou vzhledem k oboru hodnot korektní. Protože \ln x^x > 0, daná funkce nemá žádný nulový bod a je tedy na celém svém definičním oboru buď pouze kladná, nebo pouze záporná (zdůrazněme, že definiční obor je „bez děr“ ). Tedy
  x (0,\infty)
  \operatorname{sgn} f +
  f kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{x-1}{x^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x-1=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=1.

  Připomeňme, že vše navíc probíhá na definičním oboru původní funkce, tj.
  x (0,1) (1,\infty)
  \operatorname{sgn} f' - +
  f \searrow \nearrow
  Z tabulky vidíme, že funkce má v x=1 lokální minimum. Spočtěme v tomto význačném bodě funkční hodnotu.

  f(1) = 1+0 = 1.

 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor
  f''(x) =\dfrac{-x^2+2x}{x^4} = \dfrac{2-x}{x^3},
  D(f'') =\mathbb{R}\setminus\{0\}.
 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0 \quad \Leftrightarrow \quad 2-x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=2.

  x (0,2) (2,\infty)
  \operatorname{sgn} f'' + -
  f \cup \cap
  Čili funkce f má v x=2 inflexní bod. Funkční hodnota v něm je

  f(2) = \dfrac{1}{2} + \ln 2 \doteq 1,19.

 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má jednu asymptotu bez směrnice o rovnici x=0. Asymptotu se směrnicí má, opět vzhledem k definičnímu oboru, smysl hledat pouze v +\infty:
  a =\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\frac{1}{x} + \ln x}{x} = \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1 + x\ln x}{x^2} = \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert
  \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1 + \ln x}{2x} = \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{2x} = 0,
  b =\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{1}{x} + \ln x = \infty,
  tedy funkce f(x) asymptotu se směrnicí nemá.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 19. Graf funkce f(x) z Příkladu 268.
Příklad č. 269» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{1-2x}{3x^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že 3x^2\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodu nespojitosti, tj.

  \lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-2x}{3x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-2x}{3}\cdot\dfrac{1}{x^2}\right) =+\infty.

 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{1+2x}{3x^2},

  není zadaná funkce lichá ani sudá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 1-2x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{1}{2}.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{2},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + + -
  f kladná kladná záporná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{2\left(x-1\right)}{3x^3},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2(x-1)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=1,

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + - +
  f \nearrow \searrow \nearrow
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) má pro x=1 lokální minimum s hodnotou f(1)=-\frac{1}{3}.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=-\dfrac{2\left(2x-3\right)}{3x^4},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2\left(2x-3\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\dfrac{3}{2},

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\frac{3}{2}\right) \left(\frac{3}{2},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' + + -
  f \cup \cup \cap
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) má pro x=\frac{3}{2} inflexní bod. Platí f\left(\frac{3}{2}\right)=-\frac{8}{27} a směrnice tečny je rovna f\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{8}{81}, což nám tentokrát náčrt grafu příliš neusnadní.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má asymptotu bez směrnice o rovnici x=0. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1-2x}{3x^2}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-2x}{3x^3}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x^3}-\frac{2}{x^2}}{3}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-2x}{3x^2}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}}{3}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=0.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 20. Graf funkce f(x) z Příkladu 269.
Příklad č. 270» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Z bodu ii) plyne, že funkce je spojitá v \mathbb{R}.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{x^2-1}{x^2+1}=f(x),

  je zadaná funkce sudá (to nám usnadnění kreslení grafu). Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2-1=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm 1.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + - +
  f kladná záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{4x}{\left(x^2+1\right)^2},\quad D(f')=\mathbb{R}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' - +
  f \searrow \nearrow
  V bodě lokálního minima x=0 určíme funkční hodnotu, tj. f(0)=-1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=-\dfrac{4\left(3x^2-1\right)}{\left(x^2+1\right)^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}.

 8. Určíme inflexní body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 3x^2-1=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm\dfrac{\sqrt{3}}{3},

  x \left(-\infty,-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \left(-\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - + -
  f \cap \cup \cap
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) má dva inflexní body x=\pm\frac{\sqrt{3}}{3} s hodnotami f\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}\right)=-\frac{1}{2} a f'\left(\pm \frac{\sqrt{3}}{3}\right)=\pm\frac{3\sqrt{3}}{4} .
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce nemá asymptoty bez směrnice. Určíme asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{x^2-1}{x^2+1}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2-1}{x^3+x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x^3}}{1+\frac{1}{x^2}}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2-1}{x^2+1}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}}=1.
  Funkce f(x) má asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=1.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 21. Graf funkce f(x) z Příkladu 270.
Příklad č. 271» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x^2-1\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodech nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned obdržíme
  \lim\limits_{x\to1^{+}}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1^{+}}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}\cdot\dfrac{1}{x-1}\right) =+\infty,
  \lim\limits_{x\to1^{-}}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to1^{-}}\left(\dfrac{x^2+1}{x+1}\cdot\dfrac{1}{x-1}\right) =-\infty,
  \lim\limits_{x\to-1^{+}}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=-\infty,
  \lim\limits_{x\to-1^{-}}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=+\infty.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{x^2+1}{x^2-1}=-f(x),

  je zadaná funkce sudá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Je zřejmé, že průsečíky s osou x neexistují (neboť rovnice x^2+1=0 nemá řešení). Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + - +
  f kladná záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=-\dfrac{4x}{\left(x^2-1\right)^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + + - -
  f \nearrow \nearrow \searrow \searrow
  V bodě lokálního maxima x=0 určíme funkční hodnotu, tj. f(0)=-1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{4\left(3x^2+1\right)}{\left(x^2-1\right)^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 8. Funkce nemá kritické body (rovnice 3x^2+1=0 nemá řešení). Určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' + - +
  f \cup \cap \cup
  Je vidět, že funkce nemá inflexní body.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má dvě asymptoty bez směrnice o rovnicích x=1x=-1. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{x^2+1}{x^2-1}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2+1}{x^3-x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}{1-\frac{1}{x^2}}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2+1}{x^2-1}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1+\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}}=1.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=1.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 22. Graf funkce f(x) z Příkladu 271.
Příklad č. 272» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{x}{3-x^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že 3-x^2\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{\pm \sqrt{3}\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodech nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned obdržíme
  \lim\limits_{x\to\sqrt{3}^{+}}\dfrac{x}{3-x^2}= \lim\limits_{x\to\sqrt{3}^{+}}\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}+x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}-x}\right) =-\infty,
  \lim\limits_{x\to\sqrt{3}^{-}}\dfrac{x}{3-x^2}= \lim\limits_{x\to\sqrt{3}^{-}}\left(\dfrac{x}{\sqrt{3}+x}\cdot\dfrac{1}{\sqrt{3}-x}\right) =+\infty,
  \lim\limits_{x\to-\sqrt{3}^{+}}\dfrac{x}{3-x^2}=-\infty,
  \lim\limits_{x\to-\sqrt{3}^{-}}\dfrac{x}{3-x^2}=+\infty.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{-x}{3-x^2}=-f(x),

  je zadaná funkce lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},0\right) \left(0,\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + - + -
  f kladná záporná kladná záporná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{3+x^2}{\left(3-x^2\right)^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{\pm \sqrt{3}\}.

 6. Je zřejmé, že funkce f(x) nemá stacionární body. Určíme intervaly monotonie, tj.
  x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + + +
  f \nearrow \nearrow \nearrow
  Funkce f(x) tedy nemá žádný lokální extrém.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{2x\left(9+x^2\right)}{\left(3-x^2\right)^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm \sqrt{3}\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2x\left(9+x^2\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},0\right) \left(0,\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' + - + -
  f \cup \cap \cup \cap
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) má inflexní bod pro x=0. Z předchozího již víme, že f(0)=0. Určíme zde ještě směrnici tečny, tj. f'(0)=\frac{1}{3}.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má dvě asymptoty bez směrnice o rovnicích x=\sqrt{3}x=-\sqrt{3}. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{x}{3-x^2}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{3x-x^3}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x^2}}{\frac{3}{x^2}-1}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{3-x^2}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{\frac{3}{x}-1}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=0.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 23. Graf funkce f(x) z Příkladu 272.
Příklad č. 273» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right).

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodě nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned dostaneme

  \lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=+\infty,\quad \lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=-\infty.

 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{1}{2}\left(-x-\dfrac{1}{x}\right)=-\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=-f(x),

  je zadaná funkce lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x+\dfrac{1}{x}=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=-\dfrac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x^2=-1,

  tedy funkce nemá průsečíky s osou x. Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - +
  f záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{x^2-1}{2x^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 0\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2-1=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm 1,

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + - - +
  f \nearrow \searrow \searrow \nearrow
  Určíme funkčního hodnoty lokálního maxima pro x=-1 a minima pro x=1, tj. f(-1)=-1 a f(1)=1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{1}{x^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 0\}.

 8. Inflexní body očividně neexistují, určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - +
  f \cap \cup
  Z tabulky vidíme, že funkce f(x) nemá inflexní bod.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má asymptotu se směrnicí o rovnici x=0. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{x}\right)}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x^2+1}{2x^2}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1+\frac{1}{x^2}}{2}=\dfrac{1}{2},
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[\dfrac{1}{2}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)-\dfrac{x}{2}\right]= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{2x}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=\frac{x}{2}.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 24. Graf funkce f(x) z Příkladu 273.
Příklad č. 274» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{\ln x}{x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x^2-1\not =0. Proto máme

  D(f)=\left(0,\infty\right).

 2. Zjistíme limitní chování v levém krajním bodě definičního oboru, tj.

  \lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\ln x}{x}=-\infty.

 3. Definiční obor funkce f(x) není symetrický, proto funkce f(x) ani nemůže být lichá nebo sudá. Navíc, je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \ln x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=1.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - +
  f záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2},\quad D(f')=\left(0,\infty\right).

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 1-\ln x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\operatorname{e},

  x \left(0,\operatorname{e}\right) \left(\operatorname{e},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + -
  f \nearrow \searrow
  Pro x=\operatorname{e} má funkce f(x) lokální maximum s funkční hodnotou f\left(\operatorname{e}\right)=\frac{1}{\operatorname{e}}.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{-3+2\ln x}{x^3},\quad D(f'')=\left(0,\infty\right).

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2\ln x-3=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\operatorname{e}^{\frac{3}{2}},

  x \left(0,\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right) \left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - +
  f \cap \cup
  V bodě x=\operatorname{e}^{\frac{3}{2}} má funkce f(x) inflexní bod. Platí f\left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{3}{2}\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}} a směrnice tečny je rovna f\left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=-\frac{1}{2\operatorname{e}^{3}}, což nám tentokrát náčrt grafu příliš neusnadní.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má asymptotu bez směrnice o rovnici x=0. Určíme i asymptotu se směrnicí (pokud existuje - směr pro x\to-\infty nemá smysl uvažovat), proto
  a =\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{\ln x}{x}}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{2x}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln x}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\frac{1}{x}}{1}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=0.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 25. Graf funkce f(x) z Příkladu 274.
Příklad č. 275» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{\ln x^2}{x}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že x\not =0. Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 2. Zjistíme limitní chování v bodě nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned dostaneme

  \lim\limits_{x\to0^{+}}\dfrac{\ln x^2}{x}=-\infty,\quad \lim\limits_{x\to0^{-}}\dfrac{\ln x^2}{x}=+\infty.

 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{\ln x^2}{-x}=-\dfrac{\ln x^2}{x}=-f(x),

  je zadaná funkce lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \ln x^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2=1 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm 1.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - + - +
  f záporná kladná záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{2-\ln x^2}{x^2},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \ln x^2-2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2=\operatorname{e}^2 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm\operatorname{e},

  x \left(-\infty,-\operatorname{e}\right) \left(-\operatorname{e},0\right) \left(0,\operatorname{e}\right) \left(\operatorname{e},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' - + + -
  f \searrow \nearrow \nearrow \searrow
  Funkce f(x) ma lokální minimum pro x=-\operatorname{e} a lokální maximum pro x=\operatorname{e} s funkčními hodnotami f\left(-\operatorname{e}\right)=-\frac{2}{\operatorname{e}} a f\left(\operatorname{e}\right)=\frac{2}{\operatorname{e}}.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{2\ln x^2-6}{x^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \ln x^2-3=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2=\operatorname{e}^3 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm\operatorname{e}^{\frac{3}{2}},

  x \left(-\infty,-\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right) \left(-\operatorname{e}^{\frac{3}{2}},0\right) \left(0,\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right) \left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - + - +
  f \cap \cup \cap \cup
  Funkce f(x) má tři inflexní body pro x=\pm \operatorname{e}^{\frac{3}{2}} a x=0. Vypočítáme funkční hodnoty a směrnice tečen, proto f\left(-\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=-3\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}}, f'\left(-\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=5\operatorname{e}^{3}, f\left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=3\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}}, f'\left(\operatorname{e}^{\frac{3}{2}}\right)=-\operatorname{e}^{-3}.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má asymptotu bez směrnice o rovnici x=0. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{\ln x^2}{x}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\ln x^2}{x^2} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x^2}\cdot 2x}{2x}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\ln x^2}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{1}{x^2}\cdot 2x}{1}=0.
  Funkce f(x) má i asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=0.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 26. Graf funkce f(x) z Příkladu 275.
Příklad č. 276» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=x-\ln x.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že \ln x existuje. Proto máme

  D(f)=\left(0,\infty\right).

 2. Zjistíme limitní chování v levém krajním bodě definičního oboru, proto

  \lim\limits_{x\to 0^{+}}\left(x-\ln x\right)=\infty

 3. Definiční obor není symetrický, proto funkce f(x) nemůže být sudá ani lichá. Navíc, je zřejmé, že funkce není ani periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=\ln x.

  Pokud si vzpomenete na grafy elementárních funkcí, viz

  Graf

  je zřejmé, že funkce f(x) nemá žádné průsečíky s osou x, proto
  x \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f +
  f kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=1-\dfrac{1}{x},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 1=\dfrac{1}{x} \quad \Leftrightarrow \quad x=1,

  x \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' - +
  f \searrow \nearrow
  Určíme hodnotu lokálního minima, tj. f\left(1\right)=1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{1}{x^2},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{0\}.

 8. Kritické body neexistují, určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' +
  f \cup
  Je tedy zřejmé, že funkce f(x) nemá inflexní bod.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce asymptotu bez směrnice o rovnici x=0. Určíme i asymptotu se směrnicí (směr pro x\to-\infty nemá smysl), proto
  a =\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x-\ln x}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{1-\frac{1}{x}}{1}=1,
  b =\lim\limits_{x\to\infty}\left(x-\ln x-x\right)= \lim\limits_{x\to\infty}\ln x=\infty.
  Funkce f(x) tedy nemá asymptotu se směrnicí.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 27. Graf funkce f(x) z Příkladu 276.
Příklad č. 277» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}

v intervalu x\in[0,2\pi].

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Základní rámec definičního oboru je již dán zadáním příkladu. Dále musí platit

  \dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}>0 \text{ a současně } \sin x\not =1.

  Řešení druhé rovnice dostaneme ihned, tj. x\not =\frac{\pi}{2} (stále platí x\in[0,2\pi]). První rovnici rozdělíme do dvou možností

  1+\sin x>0\ \wedge\ 1-\sin x>0

  nebo

  1+\sin x<0\ \wedge\ 1-\sin x<0,

  \sin x>-1\ \wedge\ \sin x<1

  nebo

  \sin x<-1\ \wedge\ \sin x>1,

  x\in\left[0,\dfrac{3\pi}{2}\right)\cup\left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right]\ \wedge x\in\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)\cup\left(\dfrac{\pi}{2},2\pi\right]

  nebo

  soustava nemá řešení.

  Tedy definiční obor zadané funkce je

  D(f)=\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right].

 2. Určíme hodnoty v krajních bodech definičního oboru, tj. f(0)=0 a f(2\pi)=0. Také zjistíme limitní chování v bodech nespojitosti, proto přímým výpočtem ihned dostaneme

  \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}=+\infty,\quad \lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{2}}\ln\sqrt{\dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}}=-\infty.

 3. Vzhledem k definičními oboru není funkce f(x) sudá, lichá ani periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.
  f(x)=0 \Leftrightarrow \quad \dfrac{1+\sin x}{1-\sin x}=1 \quad \Leftrightarrow \quad 1+\sin x=1-\sin x\quad \Leftrightarrow
  \Leftrightarrow \quad 2\sin x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pi.
  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(0,\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\pi\right) \left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right) \left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)
  \operatorname{sgn} f + + - -
  f kladná kladná záporná záporná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{1}{\cos x},\quad D(f')=\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right].

 6. Stacionární body neexistují, nyní určíme intervaly monotonie, tj.
  x \left(0,\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right) \left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)
  \operatorname{sgn} f' + - +
  f \nearrow \searrow \nearrow
  Zadaná funkce tedy nemá žádné lokální extrémy.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{\sin x}{\cos^2 x},\quad D(f'')=\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{\pi}{2},\dfrac{3\pi}{2}\right)\cup \left(\dfrac{3\pi}{2},2\pi\right].

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \sin x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1=0,\ x_2=\pi,\ x_3=2\pi.

  x \left(0,\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\pi\right) \left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right) \left(\frac{3\pi}{2},2\pi\right)
  \operatorname{sgn} f'' + + - -
  f \cup \cup \cap \cap
  Je zřejmé, že kritické body x_1=0 a x_3=2\pi nemohou být inflexními body. Určíme funkční hodnotu a směrnici tečny v inflexním bodě x=\pi, tj. f\left(\pi\right)=0 a f'\left(\pi\right)=-1
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má dvě asymptoty bez směrnice o rovnicích x=\frac{\pi}{2}x=\frac{3\pi}{2}. Poněvadž jsme na omezeném intervalu, nemá smysl uvažovat asymptoty se směrnicí.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 28. Graf funkce f(x) z Příkladu 277.
Příklad č. 278» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Funkce f(x) je spojitá v celém definičním oboru.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=-x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}=-f(x),

  je zadaná funkce lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - +
  f záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(1-x^2\right),\quad D(f')=\mathbb{R}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 1-x^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=\pm1,

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' - + -
  f \searrow \nearrow \searrow
  Funkce f(x) má lokální minimum pro x=-1 a lokální maximum x=1 s funkčními hodnotami f(-1)=-\operatorname{e}^{-\frac{1}{2}} a f(1)=\operatorname{e}^{-\frac{1}{2}}.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}\left(x^2-3\right),\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x\left(x^2-3\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1=0,\ x_2=-\sqrt{3},\ x_3=\sqrt{3}.

  x \left(-\infty,-\sqrt{3}\right) \left(-\sqrt{3},0\right) \left(0,\sqrt{3}\right) \left(\sqrt{3},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - + - +
  f \cap \cup \cap \cup
  Funkce f(x) má tři inflexní body pro x=\pm\sqrt{3} a pro x=0. Určíme funkční hodnoty a směrnice tečen v inflexních bodech, proto f\left(-\sqrt{3}\right)=-\sqrt{3}\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}}, f'\left(-\sqrt{3}\right)=-2\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}}, f\left(0\right)=0, f'\left(0\right)=1, f\left(\sqrt{3}\right)=\sqrt{3}\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}} a f'\left(\sqrt{3}\right)=-2\operatorname{e}^{-\frac{3}{2}}.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce nemá asymptoty se směrnicí. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}=0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}x\operatorname{e}^{-\frac{x^2}{2}}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x}{\operatorname{e}^{\frac{x^2}{2}}} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1}{x\operatorname{e}^{\frac{x^2}{2}}}=0.
  Funkce f(x) má tedy asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=0.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 29. Graf funkce f(x) z Příkladu 278.
Příklad č. 279» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=x-\operatorname{arctg} x.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Je zřejmé, že funkce f(x) je spojitá v \mathbb{R} .
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=-x-\operatorname{arctg}(-x)=-(x-\operatorname{arctg} x)=-f(x)

  je zadaná funkce lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určit průsečíky s osou x není snadné, zřejmě

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  Existence dalších nulových bodů můžeme vyloučit, neboť v bodě vi) ukážeme, že funkce je stále rostoucí. Proto obdržíme
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - +
  f záporná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=1-\dfrac{1}{1+x^2}=\dfrac{x^2}{1+x^2},\quad D(f')=\mathbb{R}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + +
  f \nearrow \nearrow
  Funkce f(x) tedy nemá lokální extrémy.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{2x}{\left(1+x^2\right)^3},\quad D(f'')=\mathbb{R}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - +
  f \cap \cup
  Funkce f(x) má tedy inflexní bod pro x=0. Z předchozího již víme, že f(0)=0. V inflexním bodě určíme ještě směrnici tečny, tj. f'(0)=0, což znamená, že tečna je v tomto bodě rovnoběžná s osou x.
 9. Asymptoty bez směrnice neexistují, určíme asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{x-\operatorname{arctg} x}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1-\frac{1}{1+x^2}}{1}=1,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(x-\operatorname{arctg} x-x\right)= -\lim\limits_{x\to\pm\infty}\operatorname{arctg} x=\pm\dfrac{\pi}{2}.
  Funkce f(x) má tedy dvě asymptoty se směrnicí. Pro x\to -\infty je dána rovnicí y=x+\frac{\pi}{2} a pro x\to+\infty máme y=x-\frac{\pi}{2}.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 30. Graf funkce f(x) z Příkladu 279.
Příklad č. 280» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\operatorname{arccos}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right).

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Protože pro všechna x\in\mathbb{R} platí -1\leq \frac{2x}{1+x^2}\leq1, tj. 0\leq(x+1)^2 a 0\leq(x-1)^2, vyhovují funkčnímu předpisu všechna reálná čísla, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Funkce f(x) je spojitá v celém definičním oboru.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\operatorname{arccos}\left(\dfrac{-2x}{1+x^2}\right)=\pi-\operatorname{arccos}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right),

  (zde jsme využili vztah \operatorname{arccos}(-x)=\pi-\operatorname{arccos} x ) není zadaná funkce lichá ani sudá (to zjistíme již z grafu elementární funkce \operatorname{arccos} x ). Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \dfrac{2x}{1+x^2}=1 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x-1\right)^2=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=1.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + +
  f kladná kladná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{2\left(x^2-1\right)}{ \lvert x^2-1 \rvert \cdot\left(x^2+1\right)},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 6. Vzhledem k definičnímu oboru f'(x) nemáme žádné stacionární body, určíme intervaly monotonie, tj.
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + - +
  f \nearrow \searrow \nearrow
  Funkce f(x) má lokální maximum pro x=-1 a lokální minimum x=1 s hodnotami f\left(-1\right)=\pi a f\left(1\right)=0. V těchto bodech není první derivace definována, proto zde má graf funkce f(x) hrot.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{-4x\left(x^2-1\right)}{ \lvert x^2-1 \rvert \cdot\left(x^2+1\right)^2},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{\pm 1\}.

 8. Určíme kritické body a intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.

  f''(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 4x\left(x^2-1\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x=0,

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,1\right) \left(1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' + - + -
  f \cup \cap \cup \cap
  Funkce f(x) má tři inflexní body pro x=\pm 1 a x=0. Určíme potřebné funkční hodnoty a směrnice tečen, tj. f(-1)=\pi, \lim_{x\to -1^{-}}f'(x)=1, \lim_{x\to -1^{+}}f'(x)=-1, f(0)=\frac{\pi}{2}, f'(0)=-2, f(1)=0, \lim_{x\to 1^{-}}f'(x)=-1, \lim_{x\to 1^{+}}f'(x)=1.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce nemá asymptoty bez směrnice. Určíme i asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\operatorname{arccos}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\frac{\pi}{2}}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert =0,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\operatorname{arccos}\left(\dfrac{2x}{1+x^2}\right)=\dfrac{\pi}{2}.
  Funkce f(x) má tedy asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=\frac{\pi}{2}.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 31. Graf funkce f(x) z Příkladu 280.
Příklad č. 281» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\sqrt[3]{2x^2-x^3}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Je zřejmé, že funkce f(x) je spojitá v \mathbb{R}.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\sqrt[3]{2x^2+x^3}=-\sqrt[3]{-2x^2-x^3}

  není zadaná funkce ani sudá ani lichá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x^2\left(2-x\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=0,\ x_{2}=2.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,2\right) \left(2,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f + + -
  f kladná kladná záporná
  Ze změny znamének je vidět, že v bodě x=0 je pouze bod dotyku osy x nikoli její průsečík.
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{4x-3x^2}{3\sqrt[3]{\left(2x^2-x^3\right)^2}},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{0,2\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad x(4-3x)=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=0,\ x_2=\dfrac{4}{3},

  x \left(-\infty,0\right) \left(0,\frac{4}{3}\right) \left(\frac{4}{3},2\right) \left(2,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' - + - -
  f \searrow \nearrow \searrow \searrow
  Funkce f(x) má lokální minimum pro x=0 a lokální minimum pro x=\frac{4}{3} s hodnotami f\left(0\right)=0 a f\left(\frac{4}{3}\right)=\frac{2}{3}\sqrt[3]{4} . Navíc, v bodě x=0 není první derivace definována, bude mít graf funkce v tomto bodě hrot.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=-\dfrac{8}{9(2-x)\sqrt[3]{\left(2x^2-x^3\right)^2}},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{0,2\}.

 8. Druhá derivace nemá nulový bod, určíme tedy intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(-\infty,0\right) \left(0,2\right) \left(2,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' - - +
  f \cap \cap \cup
  V bodě x=2 má funkce f(x) inflexní body. Z předchozího již víme, že f(2)=0. V inflexním bodě určíme ještě směrnici tečny, ovšem f'(2) neexistuje. Z výpočtu \lim_{x\to 2}f'(x)=-\infty plyne, že tečna je v tomto bodě rovnoběžná s osou y.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce nemá asymptoty bez směrnice. Určíme asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\sqrt[3]{2x^2-x^3}}{x}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\sqrt[3]{\dfrac{2x^2-x^3}{x^3}}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\sqrt[3]{\dfrac{\frac{2}{x}-1}{1}}=-1,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\sqrt[3]{2x^2-x^3}+x\right) \left\bracevert\begin{matrix} -\infty+\infty \end{matrix}\right\bracevert =
  = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(x\sqrt[3]{\dfrac{2}{x}-1}+x\right)=
  = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(\dfrac{1}{\frac{1}{x\sqrt[3]{\frac{2}{x}-1}}}+ \dfrac{1}{\frac{1}{x}}\right)= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{1+\frac{1}{\frac{1}{\sqrt[3]{\frac{2}{x}-1}}}} {\frac{1}{x\sqrt[3]{\frac{2}{x}-1}}} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{0}{0} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=}
  \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{\frac{2}{3\left(\frac{2}{x}-1\right)^{\frac{4}{3}}x^2}} {-\frac{1}{x^2\left(\frac{2}{x}-1\right)^{\frac{1}{3}}}+ \frac{2}{3x^3\left(\frac{2}{x}-1\right)^{\frac{4}{3}}}}= \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2x}{-4+3x}=\dfrac{2}{3}.
  Funkce f(x) má asymptotu se směrnicí, která je dána rovnicí y=-x+\frac{2}{3}.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 32. Graf funkce f(x) z Příkladu 281.
Příklad č. 282» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=2(x+1)-3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^2}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla, tj.

  D(f)=\mathbb{R}.

 2. Zadaná funkce je spojitá v \mathbb{R}.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=2(-x+1)-3\sqrt[3]{(-x+1)^2}

  není zadaná funkce lichá ani sudá. Je zřejmé, že funkce nemůže být periodická.
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.
  f(x)=0 \Leftrightarrow \quad 2(x+1)-3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^2}=0 \quad \Leftrightarrow \quad 8(x+1)^3=27(x+1)^2
  \Leftrightarrow \quad x_1=-1,\ x_2=\dfrac{19}{8}.
  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,\frac{19}{8}\right) \left(\frac{19}{8},\infty\right)
  \operatorname{sgn} f - - +
  f záporná záporná kladná
  Je tedy vidět, že v bodě x=-1 je pouze bod dotyku grafu funkce f(x) a osy x.
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=2-\dfrac{2}{\sqrt[3]{x+1}},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\{ -1\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.

  f'(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad 2-\dfrac{2}{\sqrt[3]{x+1}}=0 \quad \Leftrightarrow \quad x+1=1 \quad \Leftrightarrow \quad x=0.

  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,0\right) \left(0,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f' + - +
  f \nearrow \searrow \nearrow
  Funkce f(x) má lokální maximum pro x=-1 a lokální minimum pro x=0 s hodnotami f(-1)=0 a f(0)-1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{2}{3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^4}},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\{ -1\}.

 8. Je vidět, že kritické body neexistují. Určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(-\infty,-1\right) \left(-1,\infty\right)
  \operatorname{sgn} f'' + +
  f \cup \cup
  Funkce f(x) tedy nemá inflexní bod.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce nemá asymptoty bez směrnice. Určíme nyní asymptoty se směrnicí (pokud existují), proto
  a =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2(x+1)-3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^2}}{x} \left\bracevert\begin{matrix} \dfrac{\infty}{\infty} \end{matrix}\right\bracevert \overset{\text{l'H.p.}}{=} \lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{2-\frac{2}{\sqrt[3]{x+1}}}{1}=2,
  b =\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(2(x+1)-3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^2}-2x\right)=
  = \lim\limits_{x\to\pm\infty}\left(2-3\sqrt[3]{\left(x+1\right)^2}\right)=-\infty.
  Tedy funkce f(x) nemá ani asymptoty se směrnicí.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 33. Graf funkce f(x) z Příkladu 282.
Příklad č. 283» Zobrazit zadání «

Vyšetřete průběh funkce

f(x)=\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}.

Řešení» Zobrazit řešení «

Budeme postupovat dle návodu popsaného v úvodní části této kapitoly.

 1. Funkčnímu předpisu vyhovují všechna reálná čísla taková, že

  \cos 2x\not =0\quad \Leftrightarrow \quad 2x\not =\dfrac{\pi}{2}+k\pi,\ k\in\mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad x\not =\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}.

  Proto máme

  D(f)=\mathbb{R}\setminus\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\left\{\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\right\}.

 2. Spočítáme limitní chování v bodech nespojitosti (budeme uvažovat pouze interval \left[-\pi,\pi\right]
  \lim\limits_{x\to-\frac{3\pi}{4}^{-}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=-\infty, \lim\limits_{x\to-\frac{3\pi}{4}^{+}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=+\infty,
  \lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{4}^{-}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=-\infty, \lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{4}^{+}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=+\infty,
  \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}^{-}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=+\infty, \lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}^{+}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=-\infty,
  \lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}^{-}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=+\infty, \lim\limits_{x\to\frac{3\pi}{4}^{+}}\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=-\infty.
 3. Poněvadž platí

  f(-x)=\dfrac{\cos (-x)}{\cos(-2x)}=\dfrac{\cos x}{\cos(2x)}=f(x),

  je zadaná funkce sudá. Funkce \cos x je periodická s periodou 2\pi a funkce \cos(2x) je periodická s periodou \pi. Proto zadaná funkce f(x) je periodická s periodou 2\pi. Při vyšetřování funkce se tudíž omezíme na libovolný interval délky 2\pi, my zvolíme interval \left[-\pi,\pi\right]
 4. Určíme průsečíky s osou x, tj.

  f(x)=0\quad \Leftrightarrow \quad \cos x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1=-\dfrac{\pi}{2},\ x_2=\dfrac{\pi}{2}.

  Nyní získáme intervaly, kde je funkce f(x) kladná a záporná, proto
  x \left(-\pi,-\frac{3\pi}{4}\right) \left(-\frac{3\pi}{4},-\frac{\pi}{2}\right) \left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right) \left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)
  \operatorname{sgn} f - + - +
  f záporná kladná záporná kladná
  x \left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right) \left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)
  \operatorname{sgn} f - + -
  f záporná kladná záporná
 5. Spočítáme první derivaci a její definiční obor, tj.

  f'(x)=\dfrac{\left(2\cos^2 x+1\right)\sin x}{\cos(2x)},\quad D(f')=\mathbb{R}\setminus\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\left\{\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\right\}.

 6. Nyní určíme stacionární body a intervaly monotonie, tj.
  f'(x)=0 \quad\Leftrightarrow \quad \left(2\cos^2 x+1\right)\sin x=0
  \quad\Leftrightarrow \quad \sin x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_{1}=-\pi,\ x_2=0,\ x_3=\pi
  x \left(...,-\pi\right) \left(-\pi,-\frac{3\pi}{4}\right) \left(-\frac{3\pi}{4},-\frac{\pi}{2}\right) \left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right) \left(-\frac{\pi}{4},0\right)
  \operatorname{sgn} f' - + - - -
  f \searrow \nearrow \searrow \searrow \searrow
  x \left(0,\frac{\pi}{4}\right) \left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right) \left(\frac{3\pi}{4},\pi\right) \left(\pi,...\right)
  \operatorname{sgn} f' + + + - +
  f \nearrow \nearrow \nearrow \searrow \nearrow
  Funkce f(x) má tedy v intervalu [-\pi,\pi] lokální minima pro x=\pm \pi a lokální maximum pro x=0 s hodnotami f\left(-\pi\right)=-1, f\left(0\right)=1, f\left(\pi\right)=-1.
 7. Spočítáme druhou derivaci a určíme její definiční obor

  f''(x)=\dfrac{\left(11-4\cos^4 x-4\cos^2 x\right)\cos x}{\cos^3 2x},\quad D(f'')=\mathbb{R}\setminus\bigcup\limits_{k\in\mathbb{Z}}\left\{\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{k\pi}{2}\right\}.

 8. Vypočítáme kritické body a
  f''(x)=0 \quad\Leftrightarrow \quad \left(11-4\cos^4 x-4\cos^2 x\right)\cos x=0
  \quad\Leftrightarrow \quad \cos x=0 \quad \Leftrightarrow \quad x_1=-\dfrac{\pi}{2},\ x_2=\dfrac{\pi}{2}.
  Rovnice 11-4\cos^4 x-4\cos^2 x=0 nemá řešení, protože při použití substituce y=\cos^2 x, dostaneme rovnici 11-4y^2-4y=0 s řešením y_1=-\frac{1}{2}-\sqrt{3}<0 a y_2=-\frac{1}{2}+\sqrt{3}>1, tedy řešení původní rovnice neexistuje (stejný výsledek dostaneme bez počítání s využitím faktu -1\leq\cos x\leq1, potom totiž dostaneme 11-4\cos^4 x-4\cos^2 x\geq 3 ). Nyní určíme intervaly konvexnosti a konkávnosti, tj.
  x \left(...,-\pi\right) \left(-\pi,-\frac{3\pi}{4}\right) \left(-\frac{3\pi}{4},-\frac{\pi}{2}\right) \left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right) \left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)
  \operatorname{sgn} f'' - - + - +
  f \cap \cap \cup \cap \cup
  x \left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right) \left(\frac{3\pi}{4},\pi\right) \left(\pi,...\right)
  \operatorname{sgn} f'' - + - -
  f \cap \cup \cap \cap
  Funkce f(x) má proto v intervalu [-\pi,\pi] dva inflexní body pro x=\pm\frac{\pi}{2}. V inflexních bodech dopočítáme funkční hodnoty a směrnice tečen, tj. f\left(-\frac{\pi}{2}\right)=0, f'\left(-\frac{\pi}{2}\right)=-1, f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0, f'\left(\frac{\pi}{2}\right)=1.
 9. Z bodu ii) plyne, že funkce má čtyři asymptoty bez směrnice o rovnicích x=-\frac{3\pi}{4}, x=-\frac{\pi}{4}, x=\frac{\pi}{4} a x=\frac{3\pi}{4}. Vzhledem k periodičnosti funkce f(x) nemají asymptoty se směrnicí smysl.
 10. Nyní zkombinujeme všechny předchozí výpočty a obdržíme graf funkce
  Graf
  Obrázek 34. Graf funkce f(x) z Příkladu 283.

Tisková verze

Kapitola ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D., Mgr. Petr Hasil, Ph.D. |
ÚMS, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita |
Návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Přírodovědecké fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU
| Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2012

Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.