Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

 

Čl. 1

Obecná ustanovení

 

(1)      Tento vnitřní předpis upravuje jednání Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (dále jen Vědecká rada”, Fakulta” a “MU”) v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) a Statutem Fakulty.

 

(2)    Vědecká rada je samosprávným akademickým orgánem Fakulty.

 

(3)    Členství ve Vědecké radě Fakulty a působnost Vědecké rady Fakulty upravuje Zákon a Statut Fakulty.

 

 

 

Čl. 2

Působnost Vědecké rady Fakulty

 

(1)    V souladu se Zákonem a Statutem Fakulty, Vědecká rada Fakulty:

 

a)              projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem MU a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru Fakulty,

b)             schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na Fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení MU,

c)              schvaluje předložení žádosti o udělení, rozšíření nebo prodloužení doby platnosti oprávnění uskutečňovat na Fakultě daný studijní program,

d)             navrhuje rektorovi žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na Fakultě,

e)              vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném Zákonem,

f)               schvaluje návrhy děkana na jmenování do funkcí podle čl. 14, odst. 7 a 8 Statutu Fakulty,

g)             schvaluje návrhy na udělování čestné vědecké hodnosti doktora věd („doctor honoris causa“, ve zkratce dr. h. c.“) a návrhy na udělení medailí MU, případně dalších ocenění předložených děkanem,

h)             se vyjadřuje k záměru děkana jmenovat ředitele ústavů.

 

(2)    Vědecká rada Fakulty se dále vyjadřuje k otázkám, které předloží děkan.


 

 

(3)     Vědecká rada Fakulty jmenuje členy volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty (dále jen „Senát“), pokud funkční období všech členů Senátu skončí dle § 26 odst. 3 Zákona nebo pokud dojde ke zkrácení funkčního období Senátu dle čl. 4 odst. 3 Volebního řádu Senátu.

 

(4)    Členové Vědecké rady Fakulty mají povinnost účastnit se jejích zasedání a aktivně se na nich podílet.

 

 

 

Čl. 3

Jednání Vědecké rady Fakulty

 

(1)    Vědeckou radu Fakulty svolává a řídí děkan.

 

 

(2)    Děkan může svoláním a řízením Vědecké rady Fakulty pověřit některého jejího člena.

 

 

(3)    Vědecká rada Fakulty je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina všech jejích členů.

 

 

(4)    K platnému usnesení Vědecké rady Fakulty je třeba většiny hlasů všech jejích členů.

 

 

(5)    Tajným hlasováním se Vědecká rada Fakulty usnáší vždy

 

a)              na návrhu, zda uchazeč být jmenován docentem,

b)             na návrhu, zda uchazeč být jmenován profesorem.

 

(6)     Kromě záležitostí uvedených v předešlém odstavci hlasuje Vědecká rada Fakulty veřejně, pokud sama nerozhodne jinak.

 

 

(7)      Předseda Vědecké rady Fakulty může vyhlásit hlasování per rollam, tj. mimo zasedání Vědecké rady Fakulty, jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné svolat zasedání. V takovém případě probíhá hlasování elektronicky. O vyhlášení hlasování per rollam informuje elektronicky členy Vědecké rady Fakulty její předseda. Členové obdrží znění návrhu k dané věci, příslušné podklady a informace o způsobu hlasování, a to včetně lhůty pro hlasování.

 

(8)      Předseda Vědecké rady může s dostatečným předstihem prohlásit plánované zasedání Vědecké rady za distanční nebo kombinované zasedání, přičemž určí komunikační platformu. Distanční zasedání probíhá plně elektronickou formou prostřednictvím elektronických nástrojů (online). Při kombinovaném zasedání je část účastníků přítomna fyzicky na určeném místě a se zbylými účastníky zasedání komunikuje prostřednictvím elektronických nástrojů (online). V obou těchto variantách probíhá hlasování výhradně prostřednictvím elektronického nástroje v informačním  systému MU, v reálném čase. Hlasování vyhlašuje a jeho zahájení a ukončení členům oznamuje předseda Vědecké rady.

 

 

(9)    Vědecká rada Fakulty pořizuje o svém jednání zápis, který zveřejňuje a archivuje.

 

 

(10)                 Při projednávání návrhu na jmenování člena Vědecké rady Fakulty docentem, případně profesorem, se dotyčný člen Vědecké rady Fakulty neúčastní neveřejné části jednání a hlasování o tomto návrhu.

 

 

 

 

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 

(1)    Tento vnitřní předpis Fakulty byl na návrh děkana Fakulty schválen Akademickým senátem Přírodovědecké fakulty MU dne 9. listopadu 2020.

 

 

(2)    Podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) Zákona schválil tento vnitřní předpis Fakulty dne 7. prosince 2020 Akademický senát MU.

 

 

(3)    Toto znění Jednacího řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nahrazuje znění Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty ze dne 11. ledna 2019.

 

 

(4)    Tento Jednací řád Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části webových stránek Fakulty.

 

 

 

 

 

 

 

 

doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.                                            RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. děkan Fakulty                                                                                       předseda Senátu Fakulty

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Josef Menšík, Ph.D.

           předseda Akademického senátu MU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 11. prosince 2020