Tištěná kvalifikační práce

Hovoříme-li o kvalifikační práci, míníme jí všechny typy závěrečných prací na vysokých školách, které jsou součástí podmínek získání akademického titulu, tj. práce bakalářské, magisterské, rigorózní, disertační a habilitační. Při jejich citování postupujeme v podstatě stejně jako u knih s tím rozdílem, že citační styly obvykle vyžadují uvedení typu práce za jejím názvem a že v českém prostředí se můžeme setkat s tím, že v údaji o rozsahu se namísto slova strana užívá slovo strana vzhledem ke zpravidla jednostranému tisku textu.

Protože vysoké školy mívají velmi podobná pravidla formálních náležitostí kvalifikační práce, můžeme očekávat, že většina (ne-li všechny) kvalifikačních prací bude mít veškeré údaje potřebné pro bibliografickou citaci na titulním listu.

Vzor v pokynech citačního stylu NLM

Lehar F. Možnosti rotační atriografie při podpoře elektrofyziologických vyšetření [Application of rotational angiography to support electrophysiology studies] [dissertation]. Brno (Czechia): Masarykova univ., Lékařská fakulta; 2014. 60 p. Czech.

Výsledná bibliografická citace tištěné kvalifikační práce

Komentář k vytvoření bibliografické citace

Vzhledem k tomu, že se jedná o práci psanou v jiném než anglickém jazyce, je v souladu s citačními pokyny stylu NLM za názvem uveden jeho překlad a v závěrečné poznámce jazyk dokumentu. Součástí údaje o názvu je i typ dokumentu, jehož slovní vyjádření je pro jednotlivé typy kvalifikačních prací specifikováno v komentářích ke vzoru v citačních pokynech, v našem případě bylo použito slovo dissertation.

Přestože ve vzoru je místo vydání uvedeno v hranatých závorkách, my je takto nevymezili, protože podle pokynu stylu NLM se do hranatých závorek má vložit místo vydání tehdy, není-li v dokumentu uvedeno, což nebyl náš případ. Podle pokynu stylu jsme pak k Brnu jako světově méně známému městu přidali i jednoslovný název státu, stejně jako v údaji o vydavateli jsme k názvu univerzity přidali i název fakulty, na níž byla práce obhájena.

V údaji o rozsahu je anglická zkratka slova strana, protože citační styl požaduje uvést nikoli počet potištěných listů, ale počet potištěných stran bez ohledu na to, je-li list potištěn oboustranně či nikoli.