2.1.4 Afiliace členů redakční rady

Redakční rada je jeden z nejdůležitějších orgánů časopisu disponující rozhodovací pravomocí ohledně obsahu a tematického zaměření časopisu. Vytváří také strategie a vize vydávání časopisu a její prestiž se odráží na kvalitě celého periodika. V souvislosti s pochybnými časopisy je redakční rada spojovány s níže uvedenými kritérii, která ale jsou převážně problematická:

Kritéria

Diskutabilnost kritéria

Stejná redakční rada pro celé portfolio časopisů

Při existenci tisícovek časopisů je prakticky nemožné ověřit spojení redakční rady s více časopisy.

Fiktivní členové redakčních rad

Prakticky lze kritérium ověřovat jen vyhledáním člena rady na webu jeho instituce. Pomineme-li, že to u mnohačlenných rad může být časově náročné, tak zejména ne všechny instituce kvůli ochraně osobních údajů zpřístupňují informace o svých zaměstnancích či studentech.

Mezi členy redakčních rad časopisů jsou uvedeni známí a úspěšní vědci bez jejich vědomí

Protože ne všichni vědci mají kvůli koncepci webu jejich instituce či jejich nezájmu možnost či povinnost zveřejňovat informace o členství v redakční radě, je toto kritérium de facto ověřitelné jen kontaktováním vědce. Otázkou zůstává, nakolik budou vědci ochotni odpovídat na dotazy týkající se jejich členství v redakční radě…

Redakční rada má málo členů nebo není mezinárodní a je tvořena zejména osobami z rozvojových zemí

Z hlediska počtu členů redakční rady autority jako COPE, DOAJ, OASPA a WAME nestanovují a je tedy diskutabilní stanovit hranici určující, zdali kritérium je/není porušeno.

Diskutabilní je i převaha osob z rozvojových zemí v redakční radě jako kritérium zdůvodňované nižší technologickou úrovní zemí a z toho vyplývající nízkou kvalitou redakční práce. Vzhledem k všeobecné globalizaci jde však o přirozený vývoj, že se v redakčních radách vyskytují i zástupci rozvojových zemí. V neposlední řadě existuje velké množství regionálních časopisů, které mají obvykle v redakční radě zástupce z daného regionu, přičemž se jedná o odborně kvalitní periodikum.

Členové redakční rady nemají přesně uvedené afiliační údaje

Jedná se o jediné kritérium související s redakční radou, které doporučujeme kontrolovat, ačkoliv si uvědomujeme, že může být také diskutabilní. Jak je patrné z níže uvedené ukázky, kupříkladu i tak prestižní časopis jako CA: A Cancer Journal for Clinicians s nejvyšším impakt faktorem (223,679 v r. 2018) neuvádí u členů redakční rady úplnou afiliaci, tj. instituci a město/stát, ale pouze instituci. Při zcela striktní kontrole by to znamenalo z hlediska formálních kritérií hodnotit časopis jako pochybný.

Navzdory těmto skutečnostem však doporučujeme toto kritérium kontrolovat, protože skutečně jen při úplné afiliaci může potenciální autor či čtenář zcela bezpečně identifikovat člena redakční radě. Zároveň se opět jedná o kritérium stanovené autoritami COPE, DOAJ, OASPA a WAME.

undefined