Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Třtina chloupkatá (Calamagrostis villosa L.)

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

(4)5-8 A-AB 3-4

Geoelement: alpsko-karpatský

Areál: submediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Tráva vysoká cca 60 cm ve sterilním stavu, v květu i 130 cm. Netvoří trsy, ale podzemní výběžky; v důsledku toho vytváří stejnoměrný souvislý porost. Listy chabé tmavozelené. Rostliny výběžkaté; stébla pod latou ±hladká; jazýčky 35 mm dlouhé; klásky se zřetelnými chloupky a zdánlivě bez osin.

Ekologie: Vyskytuje se na stanovištích poloslunných, vlhčích a kyselých. Ve 4. bukovém vegetačním stupni jen na podmáčených stanovištích. Roste v kyselých horských smrkových bučinách, v přirozených smrčinách, na imisních holinách a loukách nad horní hranicí lesa. Indikátor přirozeného výskytu smrku, zvláště přirozených smrčin a kyselých vlhkých půd.

Rozšíření: Především západní polovina Evropy s vlivem oceánického klimatu.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz