Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Máčka ladní (Eryngium campestre L.)

Čeleď: Apiaceae – miříkovité

1-3 BD 2

Geoelement: pontický – submediteránní

Areál: mediteránní – temperátní se suboceánickou tendencí

Vytrvalá, 30–60 cm vysoká bylina. Lodyha vyrůstá až ve 2. -3. roce, je přímá, větvená a jemně rýhovaná. Listy u starších rostlin jsou sivozelené, peřenosečné, trojúhelníkovité až vejčité, s ostnitě zubatými úkrojky. Květy bělavé v 10-15 mm velkých kulovitých hlávkách. Kvete od července do srpna.

Ekologie: Výslunné stráně, pastviny, okraje cest a železniční náspy, často na skeletovitých vápencových půdách. Světlomilný druh. Rozšiřuje se větrem jako tzv. stepní běžec.

Rozšíření: Evropa (od jižní Anglie přes střední a jižní Evropu do Povolží), Malá Asie, Kavkaz a severní Afrika. Druhotně zavlečena do Dánska, Severní Ameriky a jižní Afriky. V ČR v teplejších oblastech celého území od nížin do pahorkatin.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

SLAVÍK, B. ed. (1997): Květena ČR V. Academia, Praha.

http://www.florabase.cz