Website Builder Free Web Templates Website Templates Web Design

Lipnice hajní (Poa nemoralis L.)

Čeleď: Poaceae - lipnicovité

(1)2-3(5) AB-BD 3

Geoelement: subboreální

Areál: mediteránní – boreální se suboceánickou tendencí

Řídce trsnatá lesní tráva vysoká do 80 cm s přímými a hladkými stébly. Čepel nejvyššího listu je kolmo odstálá od stébla. Klásky jsou 1–5ti květé.

Ekologie: Běžná lesní tráva dubohabřin. Roste na středně živných, středně vlhkých a kyprých lesních půdách, zvláště na světlejších stanovištích. Ve vyšších vegetačních stupních ji nalézáme v ekotonech. Indikátor středně živných půd světlejších listnatých lesů nižších poloh.

Rozšíření: Evropa, Asie (mírný pás), Severní Amerika. V ČR dominuje v lesích nižších poloh.

Mapa převzata z: http://www.florabase.cz

Zdroje:

AMBROS, Z. & ŠTYKAR, J. (1999): Geobiocenologie I. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno. 63 s. ISBN 8071573973

BUČEK, A. & LACINA, J. (1999): Geobiocenologie II. 1. vyd., Mendelova zemědělská a lesnická universita, Brno. 240 s., 5 s. obr. příl. + 1 tabulka. ISBN 8071574171

DOSTÁL, J. (1989): Nová květena ČSSR 1, 2. Academia, Praha.

KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. JUN., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J. & ŠTĚPÁNEK, J. eds. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the Flora of the Czech Republic.], Academia, Praha. 928 p. ISBN 8020008365

http://www.florabase.cz