7.1 Operace nad vektory

7.1.1 Základní funkce

Základní funkce pro provádění operací nad vektory je funkce lapply(x, f, ...). Její první parametr je vektor (atomický nebo seznam) a druhý parametr je funkce. Funkce lapply() spustí funkci f na každý prvek vektoru x a výsledky poskládá do seznamu. Prvek vektoru x je vždy prvním parametrem funkce f; další parametry zadané do lapply() se předají jako další parametry funkci f. Funkce f nemusí být pojmenovaná.

Příklady:

Chceme zjistit délku jednotlivých vektorů v seznamu:

v <- list(1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5)
lapply(v, length)
## [[1]]
## [1] 1
## 
## [[2]]
## [1] 2
## 
## [[3]]
## [1] 3
## 
## [[4]]
## [1] 4
## 
## [[5]]
## [1] 5

Chceme zjistit, jaký datový typ mají jednotlivé sloupce datasetu (data.frame je zároveň tabulka i seznam; funkce lapply() s ním zachází jako se seznamem sloupců):

df <- data.frame(x = 1:6,
         y = c(rnorm(1:5), NA),
         z = c(NA, letters[1:4], NA),
         stringsAsFactors = FALSE)
df
##  x      y  z
## 1 1 -0.60172600 <NA>
## 2 2 1.54358512  a
## 3 3 0.76311134  b
## 4 4 0.46060402  c
## 5 5 -0.06424326  d
## 6 6     NA <NA>
lapply(df, class)
## $x
## [1] "integer"
## 
## $y
## [1] "numeric"
## 
## $z
## [1] "character"

Chceme zjistit, kolik obsahuje každý sloupec datasetu hodnot NA:

lapply(df, function(x) sum(is.na(x))) # používá anonymní funkci
## $x
## [1] 0
## 
## $y
## [1] 1
## 
## $z
## [1] 2

Chceme vytvořit několik vektorů náhodných čísel o různých délkách:

v1 <- lapply(1:5, rnorm) # normální rozložení, mean = 0, sd = 1
v1
## [[1]]
## [1] 0.6736343
## 
## [[2]]
## [1] 0.4938070 0.1786992
## 
## [[3]]
## [1] 1.7013874 0.9826288 -0.3715615
## 
## [[4]]
## [1] 1.10712732 -0.96572865 -0.09422805 0.87362785
## 
## [[5]]
## [1] -1.6959230 1.7606231 -1.4566742 0.7521617 1.0557360
v2 <- lapply(1:5, rnorm, mean = 10, sd = 10) # normální rozložení, mean = 10, sd = 10
                       # extra parametry předány do rnorm()
v2
## [[1]]
## [1] 4.781026
## 
## [[2]]
## [1] 3.5610931 -0.5547129
## 
## [[3]]
## [1] 1.83757 24.98278 12.31979
## 
## [[4]]
## [1] 13.23973 13.34190 12.38515 16.67858
## 
## [[5]]
## [1] 13.177588 1.887302 18.572403 8.321345 26.513932

7.1.2 Zjednodušení výsledku

Často nechceme výsledek jako seznam, ale chceme jej zjednodušit na vektor nebo matici. K tomu slouží dvě funkce: sapply() a vapply(). Funkce sapply(x, f, ...) nejdříve spustí lapply(), a pak se pokusí její výsledek zjednodušit:

 • pokud je výsledkem lapply() seznam vektorů o délce 1, vrátí vektor
 • pokud je výsledkem seznam vektorů o stejných délkách, ale vyšších než 1, vrátí matici
 • jinak vrátí seznam

Počet hodnot NA v datasetu tak zjistíme jako (názvy hodnot odpovídají jménům sloupců datasetu):

sapply(df, function(x) sum(is.na(x))) # používá anonymní funkci
## x y z 
## 0 1 2

Funkce sapply() se dobře hodí pro interaktivní práci; pro psaní skriptů je poněkud nebezpečná, protože pokud nedokáže seznam zjednodušit na vektor nebo matici, bez varování vrátí seznam. Proto je ve skriptech bezpečnější použít funkci vapply(x, f, fv, ...), která dělá totéž co sapply(), ale navíc umožňuje zadat datový typ výsledku. Typ výsledku se zadává jako vektor příkladů (tj. celé číslo např. jako 1L, reálné číslo jako numeric(1) nebo 1.0 apod.) Pokud se konverze nezdaří, vydá funkce vapply() chybové hlášení.

Totéž, co předchozí příklad:

vapply(df, function(x) sum(is.na(x)), 1L) 
## x y z 
## 0 1 2

Speciálním případem je situace, kdy potřebujete mnohokrát vyhodnotit nějaký výraz, který typicky zahrnuje náhodná čísla. K tomu slouží funkce replicate(n, e), která \(n\)-krát vyhodnotí výraz \(e\), který typicky obsahuje generátor náhodných čísel. Následující kód spočítá sto průměrů tisíce náhodných čísel s exponenciálním rozdělením a vykreslí z něj histogram:

hist(replicate(100, mean(rexp(1000))))

Funkce replicate() se stejně jako sapply() snaží výsledek zjednodušit na vektor nebo matici. To však lze vypnout pomocí parametru simplify = FALSE (příklad níže).

Poznámka: Funkce lapply(), sapply() a vapply() pracují s každým prvkem samostatně a izolovaně, takže nezáleží na pořadí, v jakém jsou tyto prvky zpracovány. To, mimo jiné, umožňuje paralelizaci, tj. zpracování každého prvku na jiném jádře počítače nebo jiném prvku počítačového klastru. Pokud jsou data tak velká, že se to vyplatí, je možné použít ekvivalenty apply() funkcí z balíku foreach (např. s backendem z balíku doParallel).

7.1.3 Práce nad sloupci datasetu

Někdy chceme provést nějakou operaci se všemi sloupci datasetu tak, aby výsledkem byl opět dataset. Výše uvedené funkce se k tomu zdánlivě nehodí: lapply() vrátí seznam, zatímco sapply() a vapply() matici. To je však možné obejít dvěma způsoby: 1) vzniklý seznam převést na data.frame explicitní konverzí nebo 2) výsledku vnutit subsetováním strukturu data.frame (funguje jen při úpravě dat “in place”).

Rekněme, že máte dataset, který obsahuje pouze číselné sloupce a že každý z nich chcete vydělit 1 000 (možná v důsledku měnové reformy):

df <- data.frame(income = c(1.3, 1.5, 1.7) * 1e6,
         rent = c(500, 450, 580) * 1e3,
         loan = c(0, 250, 390) * 1e9)
df
##  income  rent  loan
## 1 1300000 500000 0.0e+00
## 2 1500000 450000 2.5e+11
## 3 1700000 580000 3.9e+11
# výsledek je seznam
lapply(df, function(x) x/ 1000)
## $income
## [1] 1300 1500 1700
## 
## $rent
## [1] 500 450 580
## 
## $loan
## [1] 0.0e+00 2.5e+08 3.9e+08
# výsledek při explicitní konverzi
as.data.frame(lapply(df, function(x) x/ 1000))
##  income rent  loan
## 1  1300 500 0.0e+00
## 2  1500 450 2.5e+08
## 3  1700 580 3.9e+08
#
df[,] <- lapply(df, function(x) x/ 1000)
df
##  income rent  loan
## 1  1300 500 0.0e+00
## 2  1500 450 2.5e+08
## 3  1700 580 3.9e+08

(V našem případě by samozřejmě stačilo i df / 1000.)

7.1.4 Selekce prvků podle funkcí

Funkce Filter(f, x) vrátí seznam prvků vektoru x, pro který vrací logická funkce f hodnotu TRUE.

Funkce Find(f, x) vrátí první prvek vektoru x, pro který vrací logická funkce f hodnotu TRUE.

Funkce Position(f, x) vrátí indexy prvků vektoru x, pro který vrací logická funkce f hodnotu TRUE.

Filter(is.character, df)  # vrací seznam, tj. zde data.frame
## data frame with 0 columns and 3 rows
Find(is.character, df)   # vrací prvek data.frame, tj. zde vektor
## NULL
Position(is.character, df) # třetí sloupec data.frame
## [1] NA

7.1.5 Reduce

Funkce Reduce(f, x) redukuje vektor na jednu hodnotu, a to tak, že rekurzivně volá funkci f vždy na dva argumenty – nejdříve zkombinuje první a druhý prvek vektoru x, pak výsledek tohoto výpočtu se třetím prvkem vektoru x atd.

Součet prvků vektoru (funguje proto, že + je ve skutečnosti binární funkce +(a, b); pomocí backticks je možné i zavolat i jako funkci):

Reduce(`+`, 1:3) # totéž, co ((1 + 2) + 3) = 6
## [1] 6

Funkce Reduce() umožňuje použít funkci, která bere jen dva argumenty na mnoho argumentů. Např. funkce intersect() bere dvě množiny a vrací jejich průnik. Pokud chceme najít průnik pěti množin, stačí použít Reduce(), které rekurzivně počítá průnik předchozího výsledku a další množiny (příklad převzat z AdvR, s. 220):

l <- replicate(5, sample(1:10, 15, replace = T), simplify = FALSE)
str(l)
## List of 5
## $ : int [1:15] 7 6 5 10 10 1 8 10 6 7 ...
## $ : int [1:15] 9 8 8 1 7 10 9 10 4 10 ...
## $ : int [1:15] 8 10 7 3 8 10 10 6 8 7 ...
## $ : int [1:15] 3 1 4 6 4 3 8 2 8 7 ...
## $ : int [1:15] 5 10 3 6 5 4 5 2 1 3 ...
Reduce(intersect, l)
## [1] 6 1 2

Funkci lze také použít k volání funkce na proměnné uložené v seznamu. Typické je např. spojit datasety uložené v seznamu pomocí funkce rbind():

l <- list(data.frame(x = 1:3, y = letters[1:3]),
     data.frame(x = 4:7, y = letters[4:7]),
     data.frame(x = 8:9, y = letters[8:9]))
Reduce(rbind, l)
##  x y
## 1 1 a
## 2 2 b
## 3 3 c
## 4 4 d
## 5 5 e
## 6 6 f
## 7 7 g
## 8 8 h
## 9 9 i

7.1.6 Komplexní příklad 1

Někdy potřebujete načíst velké množství tabulek z jednotlivých .csv souborů, zkontrolovat jejich konzistenci a spojit je dohromady. To dělá následující kód, který představuje zjednodušenou verze části jednoho mého projektu:

# adresář s daty
DATADIR <- file.path("..", "testdata")
# seznam jmen souborů, které splňují určitou masku danou regulárním výrazem
PRODUCT_FILES <- dir(DATADIR, "products_.*\\.csv\\.gz", full.names = TRUE)
# řetězec s dvaceti "c" (vnucený typ načítaných souborů ve funkci read_csv2())
PRODUCT_FILE_MASK <- paste(rep("c", 20), collapse = "")
# načtení jednotlivých souborů
product_data <- lapply(PRODUCT_FILES,
            function(x) read_csv2(file = x, col_types = PRODUCT_FILE_MASK))
# kontrola, že všechny datasety mají stejnou strukturu
product_col_names <- lapply(product_data, colnames)
product_col_names_test <- sapply(product_col_names,
                 function(x) all.equal(product_col_names[[1]], x))
if (!(all(identical(product_col_names_test,
          rep(TRUE, length = length(product_col_names))))))
  stop("Product data sets have different columns!")
# spojení jednotlivých tabulek do jedné
product_data <- Reduce(rbind, product_data)

Vlastní spojení dat je možné provést efektivněji pomocí funkce z balíku dplyr:

product_data <- dplyr::bind_rows(product_data) # pokud není balík načten, musíme funkci zavolat plným jménem

nebo pomocí funkce do.call(). Obě varianty jsou ve skutečnosti efektivnější než Reduce(), protože alokují paměť efektivněji (ideálně jen jednou).

7.1.7 Komplexní příklad 2

Někdy chceme odhadnout mnoho ekonometrických modelů, které se liší buď použitým tvarem modelu, nebo použitými daty. Zde se podíváme na první případ.

# seznam formulí, které popisují modely (viz lekce o ekonometrii)
formulas <- list(mpg ~ disp,
         mpg ~ I(1 / disp),
         mpg ~ disp + wt,
         mpg ~ I(1 / disp) + wt)
# modely odhaduje funkce lm(); její parametry jsou
# 1. formule, která popíše tvar modelu
# 2. data
# zde odhadneme model pro všechny formule a uložíme do seznamu
models <- lapply(formulas, function(f) lm(f, data = mtcars))
# vypíšeme modely
lapply(models, summary)
## [[1]]
## 
## Call:
## lm(formula = f, data = mtcars)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -4.8922 -2.2022 -0.9631 1.6272 7.2305 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 29.599855  1.229720 24.070 < 2e-16 ***
## disp    -0.041215  0.004712 -8.747 9.38e-10 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 3.251 on 30 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.7183, Adjusted R-squared: 0.709 
## F-statistic: 76.51 on 1 and 30 DF, p-value: 9.38e-10
## 
## 
## [[2]]
## 
## Call:
## lm(formula = f, data = mtcars)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -3.7383 -1.8216 -0.0751 1.0487 4.6105 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  10.7520   0.7994  13.45 3.06e-14 ***
## I(1/disp)  1557.6739  114.8935  13.56 2.49e-14 ***
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.295 on 30 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.8597, Adjusted R-squared: 0.855 
## F-statistic: 183.8 on 1 and 30 DF, p-value: 2.494e-14
## 
## 
## [[3]]
## 
## Call:
## lm(formula = f, data = mtcars)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -3.4087 -2.3243 -0.7683 1.7721 6.3484 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept) 34.96055  2.16454 16.151 4.91e-16 ***
## disp    -0.01773  0.00919 -1.929 0.06362 . 
## wt     -3.35082  1.16413 -2.878 0.00743 ** 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.917 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.7809, Adjusted R-squared: 0.7658 
## F-statistic: 51.69 on 2 and 29 DF, p-value: 2.744e-10
## 
## 
## [[4]]
## 
## Call:
## lm(formula = f, data = mtcars)
## 
## Residuals:
##   Min   1Q Median   3Q   Max 
## -2.7085 -1.5121 -0.6191 1.5142 4.2314 
## 
## Coefficients:
##       Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  
## (Intercept)  19.0242   3.4520  5.511 6.13e-06 ***
## I(1/disp)  1142.5600  199.8427  5.717 3.47e-06 ***
## wt      -1.7976   0.7327 -2.453  0.0204 * 
## ---
## Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
## 
## Residual standard error: 2.124 on 29 degrees of freedom
## Multiple R-squared: 0.8838, Adjusted R-squared: 0.8758 
## F-statistic: 110.3 on 2 and 29 DF, p-value: 2.788e-14
# získáme koeficient determinace odhadnutých modelů
sapply(models, function(m) summary(m)$r.squared)
## [1] 0.7183433 0.8596865 0.7809306 0.8838038

Pokud máme odhad modelů uložený v seznamu, můžeme jej samozřejmě v R vypsat i do pěkné tabulky (jak, to uvidíte později):

Dependent variable:
mpg
(1) (2) (3) (4)
disp -0.041*** -0.018*
(0.005) (0.009)
I(1/disp) 1,557.674*** 1,142.560***
(114.894) (199.843)
wt -3.351*** -1.798**
(1.164) (0.733)
Constant 29.600*** 10.752*** 34.961*** 19.024***
(1.230) (0.799) (2.165) (3.452)
Observations 32 32 32 32
R2 0.718 0.860 0.781 0.884
Note: p<0.1; p<0.05; p<0.01

7.1.8 Funkce do.call()

Funkce do.call(f, args) volá funkci f s argumenty uloženými v seznamu args. Funkce může být dokonce zadána jako řetězec obsahující jméno funkce.

Spojení datasetů:

product_data <- do.call(rbind, product_data)

Volání funkce mean(), pokud jsou její parametry uložené v seznamu:

l <- list(c(1, 3, 5, NA, 9), na.rm = TRUE)
mean(l[[1]])        # průměr z prvního prvku l
## [1] NA
mean(l[[1]], na.rm = TRUE) # průměr z prvního prvku l, NA se vynechává
## [1] 4.5
do.call(mean, l)      # totéž -- mean(c(l[[1]], l[[2]]))
## [1] 4.5
do.call("mean", l)     # totéž
## [1] 4.5

7.1.9 Speciality

Pokud potřebujete paralelně iterovat nad dvěma nebo více vektory, můžete použít funkce Map() a mapply(), viz dokumentace.

K vektorizaci obecné funkce slouží funkce Vectorize(), viz dokumentace.

7.1.10 Balík purrr

Balík **purrr* poskytuje nástroje pro pokročilé funkcionální programování, viz https://blog.rstudio.org/2015/09/29/purrr-0-1-0/, https://blog.rstudio.org/2016/01/06/purrr-0-2-0/ a https://github.com/hadley/purrr.