6.2 Systém S3

Systém S3 používá poměrně neobvyklý přístup k objektovému programování, tzv. “generic function OOP”. Tento přístup je jednoduchý (až primitivní), ale funguje velmi dobře a používá jej drtivá většina balíků v R.

V normálních OO jazycích patří objektu nebo třídě jak data, tak metody (funkce). V R však objektu patří jen data a jméno třídy; metody patří tzv. generické funkci. Nejjednodušší způsob, jak pochopit strukturu objektu, je nějaký objekt vytvořit.

6.2.1 Vytvoření třídy a objektu

S3 nemá formální definici tříd proměnných. Objekt se vytvoří tak, že se vytvoří nějaký základní typ objektu (většinou seznam) a nastaví se mu atribut class na hodnotu jména třídy:

foo <- list()    # vytvoří prázdný seznam
class(foo) <- "foo" # přiřadí mu třídu "foo"

Alternativně to jde provést naráz pomocí funkce structure(), která nastavuje danému objektu atributy:

foo <- structure(list(), class = "foo")

Nyní je proměnná foo objekt třídy “foo”:

class(foo)
## [1] "foo"

R nemá žádný mechanismus, který by kontroloval, zda je datová struktura objektu správná. Již vytvořenému objektu je možné přidat nebo ubrat datové sloty (technicky obvykle prvky seznamu) nebo změnit jeho třídu. Někdy se to hodí; nikdy to však nedělejte, pokud opravdu dobře nevíte, co děláte, jinak vznikne velmi těžko předvídatelné chování a těžko dohledatelné chyby.

Aby se zajistilo, že je struktura objektu správná, je vhodné vytvořit konstruktor – funkci, která vytváří objekt:

human <- function(name, height, weight) 
  structure(list(name = name, height = height, weight = weight),
       class = "human")
adam <- human("Adam", 173, 63)

(Funkce jako numeric() jsou také konstruktory.)

Dědičnost se zajistí tak, že atribut class je vektorem jmen několik tříd – zleva doprava od potomků k předkům:

manager <- function(name, height, weight, rank)
  structure(list(name = name, height = height, weight = weight, rank = rank),
       class = c("manager", "human"))
eva <- manager("Eve", 169, 52, "CEO")

Eva nyní dědí vlastnosti člověka:

class(eva)
## [1] "manager" "human"
inherits(eva, "manager")
## [1] TRUE
inherits(eva, "human")
## [1] TRUE

Protože je většina objektů v S3 postavená pomocí seznamů, můžete získat hodnotu jednotlivých slotů objektů pomocí $:

str(eva)
## List of 4
## $ name : chr "Eve"
## $ height: num 169
## $ weight: num 52
## $ rank : chr "CEO"
## - attr(*, "class")= chr [1:2] "manager" "human"
eva$rank
## [1] "CEO"

6.2.2 Nová metoda

Hlavní pointa systému S3 spočívá v tom, že stejně pojmenovaná funkce volá pro každý typ objektu jiný kód – přesně uzpůsobený danému typu dat. Funkcím, které to dokážou, se říká generické funkce. Příkladem generické funkce je funkce print(), která tiskne různé informace v závislosti na tom, jaká je třída objektu, na který je zavolaná.

Třída “human” zatím nemá definovanou žádnou metodu pro generickou funkci print(), proto zavolá metodu pro seznam:

print(adam)
## $name
## [1] "Adam"
## 
## $height
## [1] 173
## 
## $weight
## [1] 63
## 
## attr(,"class")
## [1] "human"

Když vytvoříte novou třídu objektu, můžete vytvořit novou metodu ke generické funkci tak, že vytvoříte funkci, jejíž jméno je jmeno_genericke_funkce.jmeno_tridy:

print.human <- function(x)
  cat("*** Human ***",
    paste("Name:", x$name),
    paste("Height:", x$height),
    paste("Weight:", x$weight),
    sep = "\n")
print(adam)
## *** Human ***
## Name: Adam
## Height: 173
## Weight: 63

Protože třída “manager” je potomkem třídy “human”, dědí její chování. To znamená, že pokud tato třída nemá definovanou svou metodu print(), pak zavolá metodu svého předka, třídy “human”:

eva # implicitně se volá funkce print
## *** Human ***
## Name: Eve
## Height: 169
## Weight: 52

6.2.3 Nová generická funkce

Novou generickou funkci jde vytvořit takto:

bmi <- function(x)     # generická funkce
  UseMethod("bmi")
bmi.human <- function(x)  # metoda pro třídu "human"
  x$weight / (x$height / 100) ^ 2
bmi.manager <- function(x) # metoda pro třídu "manager"
  "classified"

Nyní můžeme zjistit, jaký mají Adam a Eva BMI:

bmi(adam)
## [1] 21.04982
bmi(eva)
## [1] "classified"

(Bohužel je informace o BMI manažerů tajná.)

Generická funkce může mít i implicitní metodu, která se použije v případě, že pro daný typ není žádná metoda k dispozici. Tato metoda se jmenuje default:

bmi.default <- function(x)
  "Unknown class"
bmi(1)
## [1] "Unknown class"

(Bez definování implicitní metody by předchozí řádek skončil chybou.)