Základní vymezení novorozeneckého období

Pod pojmem novorozenecké období mohou mít různí autoři na mysli různě dlouhá období. Výjimečně se (zejména v pediatrické literatuře) považuje dítě za novorozence jen první týden života, obvykleji se můžeme setkat s obdobím čtyř nebo šesti týdnů. V tomto textu se přikláníme k nejdelší (tedy šestitýdenní) variantě v souladu s šestinedělím udávaným jako doba potřebná pro rekonvalescenci matky po porodu.

Zralý (donošený) novorozenec má jasně oddělené stavy spánku a bdění. Průměrně spí v tomto období 20 hodin, nicméně spánek je obvykle rozdělen do většího množství kratších úseků. Kromě spánku a jasného vědomí je u novorozenců možné rozlišovat další stavy vigility.
Užitečné rozdělení přináší Thomas Berry Brazelton (1919).

Dle Brazeltona rozlišujeme 6 základních behaviorálních stavů:

  • hluboký spánek – pravidelný dech, zavřené oči, minimální pohyb, nízký svalový tonus

  • lehký spánek (REM fáze) – oči mohou být pootevřené, rychlé oční pohyby, nepravidelný dech, drobné záškuby, nahodilé pohyby, časté změny mimického výrazu

  • dřímota – přechodný stav mezi spánkem a bděním

  • klidný bdělý stav – jasný pohled, zaměřená pozornost na sledování a naslouchání okolí

  • aktivní bdělý stav – značná pohybová aktivita s velkými pohyby končetin, často krátké hlasové projevy

  • pláč – velká pohybová aktivita, nepravidelný dech, křik

Rozeznávání výše uvedených stavů je důležité pro správné zacházení s novorozencem, protože právě na aktuálním stavu bdělosti záleží, jak
bude dítě reagovat na podněty ze svého okolí (např. jinak bude reagovat na ukazovanou hračku ve stavu dřímoty a v klidném bdělém stavu).
Ke krmení se obvykle probudí z lehkého spánku (REM fáze)a nikoliv hlubokého. Pečující osoby (zpravidla rodiče) tyto rozdíly intuitivně velmi dobře chápou a k dítěti se chovají optimálně podle stavu, v jakém se nachází. Formulace tohoto rozdělení byla zásadní pro výzkumníky zabývající se novorozeneckým obdobím, neboť pochopili, že zkoumat či testovat (posuzovat) schopnosti dítěte má význam zejména v klidném bdělém stavu. Zřejmě nejznámější posuzovací nástroj k diagnostice novorozenců, Brazeltonova škála (viz e-kurz Psychodiagnostika), u všech položek testu přesně předepisuje, v jakém stavu bdělosti má být dané chování pozorováno.