Kulturní antropologie
PhDr. Roman Hytych, Ph.D.
Kulturní antropologie
Info
Term
Autumn 2021

Cílem předmětu je zprostředkovat studentům úvod do kulturní antropologie (Bock, 1999) se zaměřením na relevantní psychologická témata (duševní nemoc a duševní zdraví, výchova dětí, tělesnost, emoce, identita, smrt) především z pohledu kulturní psychologie (Heine, 2016; Schweder, 2003; Valsiner, 2012). Důraz bude kladen zejména na seznámení se relevantní literaturou k vybraným tématům a schopnost aplikovat antropologickou perspektivu v psychologickém výzkumu i praxi.

Po absolvování předmětu mají být studenti schopni:

- vysvětlit základní pojmy a aplikovat perspektivu antropologického uvažování v psychologickém výzkumu i praxi

- orientovat se v historickém vývoji disciplíny

- aplikovat poznatky kulturní antropologie pro porozumění současným sociokulturním jevům

 Forma výuky předmětu:

Přednáška a Seminář. Je požadována aktivní účast na seminářích (75%) a odevzdání čtyř příprav na semináře do odevzdávárny v Informačním systému. Po termínu odevzdané přípravy nejsou akceptovány (podrobněji viz jednotlivé přípravy na semináře). Text přípravy na druhý seminář bude bodově ohodnocen (0-2body) a váš výsledek se bude započítávat do závěrečné zkoušky. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

 V průběhu semestru pracují studenti na níže uvedených úkolech. Jejich 100% realizace a odevzdání v určených termínech a uvedeném rozsahu je předpokladem úspěšného ukončení předmětu. Neodevzdání jakéhokoliv úkolu v požadovaných parametrech nebo neabsolvování písemného testu znamená nesplnění podmínek pro úspěšné ukončení předmětu. V takovém případě je předmět studentovi ukončen hodnocením „X“

Výuka v době covid-19

Výuka předmětu je plánována v prezenční formě. V případě, že bude v průběhu semestru nutné přejít na online formu, vás budeme včas informovat.

Literatura pro přípravu na zkoušku:

1.    Bock, P.K. (1999). Rethinking Psychological Anthropology: Continue and Change in the Study of Human Action. (2nd ed.) New York: W.H. Freeman and Company. Vybrané kapitoly: 2-3,  5,  8, 11;

2. Heine, S. J. (2016). Cultural psychology: Third International Student Edition. New York, W. W . Norton & company. Vybrané kapitoly: 1, 6, 12, 14

3. Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. Oxford, Oxford University Press. Vybrané kapitoly:

a) Valsiner, J. (2012). Encounter of Inquisitive minds. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 3-22). Oxford, Oxford University Press.

b) Jagoda, G. (2012) Culture and Psychology: Words and Ideas in History. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 25-42). Oxford, Oxford University Press.

4. prezentace z přednášek a seminářů (témata zpracovaná v přípravách na jednotlivé semináře)

 

Podklad pro hodnocení

1. Odevzdání příprav na semináře (100%), 75% účast na seminářích znamená možnost zapsat se na zkoušku

2. Hodnocená příprava na ii.  seminář

 0-2 body

0-22 bodů

Celkové hodnocení

A(22-21), B (20-19), C (18-17), D (16-15), E (14-13), F (12-0)

 

Podrobný sylabus


1. Úvodní přehled: Proč se jako psychologové zajímáme o kulturu? (14/9)

 Literatura:

Valsiner, J. (2012). Encounter of Inquisitive minds. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 3-22). Oxford, Oxford University Press.

Heine, S. J. (2016). Cultural psychology: Third International Student Edition. New York, W. W . Norton & company. Kapitola 1.

Henrich, J., Heine, S. J., & Norenzayan, A. (2010). Most people are not WEIRD. Nature, 466 (7302), 29-29.

Doplňující Literatura:

Arnett, J. J. (2008). The neglected 95%: why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63 (7), 602.

Voronov, M., & Singer, J. A. (2002). The myth of individualism-collectivism: A critical review. The Journal of Social Psychology, 142(4), 461-480. Příprava na seminář I.: Vyplňte formulář připravený v Informačním systému. Termín odevzdání příprav do Odevzdávárny v Informačním systému je pro skupiny I. a II. 19/9 včetně, pro skupiny III. a IV. 3/10 včetně.

 

2. Seminář (I.) skupiny I. a II.: Kdo s kým spí? (21/9)


3. Krátký přehled historie kulturní antropologie (28/9); vzhledem ke státnímu svátku bude k dispozici okomentovaná prezentace

Literatura:

Bock, P.K. (1999). Rethinking Psychological Anthropology: Continue and Change in the Study of Human Action. (2nd ed.) New York, W.H. Freeman and Company (vybrané kapitoly).

Jagoda, G. (2012) Culture and Psychology: Words and Ideas in History. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 25-42). Oxford, Oxford University Press

Rasmussen, S. J. (2012). Cultural Anthropology. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 96-115). Oxford, Oxford University Press.


4. Seminář (I.) skupiny III. a IV.: Kdo s kým spí? (5/10) 


5. Kdo jsem a co je pro mne v životě hodnotné? (12/10)

Literatura:

Heine, S. J. (2016). Cultural psychology: Third International Student Edition. New York, W. W . Norton & company. Kapitoly 6 a 12.

Doplňující Literatura:

Baumeister, R. F. (1987). How the self became a problem: A psychological review of historical research. Journal of personality and social psychology, 52(1), 163.

Hytych, R., Macek, P. (2010). 2010). Kulturní a historická specifika utváření identity a sebepojetí dospívajících. In P. Macek, J. Širůček, I. Poledňová (Eds.). Sebepojetí a sebehodnocení v dětství a adolescenci. (pp. 71-96). Brno, Masarykova univerzita.

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological review, 98(2), 224.

Schweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., Parl, L. (2003).The “Big Three” of Morality and The “Big Three” Explanation of Suffering. In Schweder, R. A. (Ed.) Why do men Barbecue: Recipes for Cultural Psychology. (pp. 74-133). Cambridge, Harward University Press.

Watzlawik, M., Valsiner, J. (2012). The Making of Magic: Cultural Constructions of the Mundane Supernatural. In Valsiner, J. (Ed.). The Oxford Handbook of Culture and Psychology. (pp. 783-795). Oxford, Oxford University Press.

Příprava na seminář II.: Přečtěte si kapitolu  „What about Female Genital Mutilation?“ And Why Understanding Culture Matters in Schweder, R. (Ed.). (2003). Why Do Men Barbecue? (pp. 168-216) a vypracujte tzv. „position paper“ (3-4 normostrany). Jeho cílem je prezentovat váš názor na téma pojednané v kapitole takovým způsobem, že čtenáře zkusíte validními argumenty přesvědčit o svém názoru. Je třeba zvážit ty argumenty, které váš názor podporují a kriticky zpracovat argumenty, které jsou s vaším názorem v rozporu. Je třeba též zvážit, do jaké míry je nabídnuté téma pro vás, jako budoucí psychology relevantní a proč. Vaše argumenty podpořte citací relevantní literatury (alespoň jeden další text).

Váš text bude ohodnocen 0-2 body, které se budou započítávat do výsledku závěrečné zkoušky.

Termín odevzdání příprav do Odevzdávárny v Informačním systému je pro skupiny I. a II. 17/10 včetně, pro skupiny III. a IV. 24/10 včetně.


6. Seminář (II.) skupiny I. a II.: Jak nakládáme s vlastním tělem? (19/10)

 

7. Seminář (II.) skupiny III. a IV.: Jak nakládáme s vlastním tělem? (26/10)

 

8. Duševní zdraví a duševní nemoc z pohledu kulturní antropologie (2/11)

Literatura:

Bock, P.K. (1999). Rethinking Psychological Anthropology: Continue and Change in the Study of Human Action. ( kapitola 11)

Heine, S. J. (2016). Cultural psychology: Third International Student Edition. New York, W. W . Norton & company. Kapitola: 14

Doplňující Literatura:

Csordas, T. J. (1990). Embodiment as a Paradigm for Anthropology. Ethos, 18(1), 5-47.

Harner, M. (1990). The Way of the Shaman. San Francisco, HarperOne. (kapitola 2,  3).

Christopher, J. C., & Hickinbottom, S. (2008). Positive psychology, ethnocentrism, and the disguised ideology of individualism. Theory & Psychology, 18(5), 563-589.

Palán, A. (2018). Raději zešílet v divočině: Setkání s šumavskými samotáři. Praha, Prostor.

Scull, A. (2019). Šílenství a civilizace: Kulturní historie duševních chorob od bible po Freuda a od blázince k moderní medicíně. Praha, Academia.

Vogt-Kunovitz, B. (2013). Tovil: Léčebný rituál jako psychoterapie. Praha: Maitrea. (kapitola IV, kapitola IX, s.141-159)

Tseng, W. S. (1999). Culture and psychotherapy: Review and practical guidelines. Transcultural psychiatry, 36(2), 131-179.

 Příprava na seminář III.: Vyplňte formulář připravený v Informačním systému. Termín odevzdání příprav do Odevzdávárny v Informačním systému je pro skupiny I. a II. 7/11 včetně, pro skupiny III. a IV. 14/11 včetně.


9. Seminář (III.) skupiny I. a II.: Co mne napadne, když se řekne smrt -  focus group (9/11)

 

10. Seminář (III.) skupiny III. a IV.: Co mne napadne, když se řekne smrt -  focus group (16/11)


11. Smrt a umírání v odlišných kulturních kontextech (23/11)

 Literatura:

Hytych, R (2008). Smrt a nesmrtelnost: Sociální reprezentace smrti. Praha: Triton. (kapitola 9 a 11) nebo Hytych, R. (2010). Sociální reprezentace smrti v České republice a na Srí Lance. Nepublikovaná disertační práce. Brno, Masarykova univerzita. (kapitoly 4-6).

Kracke, W. H. (2010) Kagwahiv Mourning I., II. In LeVine, R. A. (Ed.) Psychological Anthropology: A Reader on Self in Culture. John Wiley & Sons. (pp.154-173).

Yamada, Y., & Kato, Y. (2006). Images of circular time and spiral repetition: The generative life cycle model. Culture & Psychology, 12(2), 143-160.

 Příprava na seminář IV.: Přečtěte si kapitoluVýměna darů a povinnost oplácet jein Mauss, M. (1999). Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech (pp. 17-35) a vypracujte esej (2700-3600 znaků). Cílem eseje je srovnat vaši osobní zkušenost s tématem obdarování s perspektivou pojednanou v kapitole. Alespoň v jednom odstavci zkuste aplikovat téma obdarování v té oblasti psychologie, ve které byste si v budoucnu přáli pracovat.

Termín odevzdání příprav do Odevzdávárny v Informačním systému je pro skupiny I. a II. 28/11 včetně, pro skupiny III. a IV. 5/12 včetně.


 12.   Seminář (IV.) skupiny I. a II.: Obdarování (30/11)


13.   Seminář (IV.) skupiny III. a IV: Obdarování (7/12) 

Previous
Next