Antropologie migrace
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Antropologie migrace
Info
Term
Spring 2024

Povinně volitelný kurz Antropologie migrace je určen pro studující bakalářského programu sociální antropologie. Jeho cílem je překonat makrostrukturální pohledy na migraci a zaměřit se „lidskou tvář migrace“, na lokální kontexty, v nichž se migrace realizuje a na každodenní jednání s ní související. Kurz je rozdělen do dvou ústředních částí. První se zabývá teoretickými a metodologickými přístupy v antropologii migrace, přináší základní přehled klíčových konceptů, výzkumů a postav antropologického zkoumání migrace. Druhá část představuje vybraná témata antropologických výzkumů, jejichž výběr byl veden snahou poukázat na specifické místo antropologické perspektivy v migračních studiích obecně a ukázat tak, čím antropologie do studia migrace přispěla a jaká nová témata zde otevřela. Důraz je kladen na četbu původních textů přinášejících závěry realizovaných výzkumů. Tyto texty jsou doplněny přehledovými studiemi přibližující historický kontext vývoje antropologie migrace, hlavní koncepty vzniklé na její půdě, to vše ve vztahu k obecným trendům v sociální antropologii. Studující tak získají povědomí o dynamicky se rozvíjející subdisciplíně antropologie a budou schopni kriticky nahlížet na současné migrační procesy a definovat základní antropologicky relevantní témata výzkumů. 


Požadavky kurzu

30 % průběžná práce na hodinách

  • 10 % aktivní účast na hodinách (max. 2 neomluvené absence jsou povoleny)
  • 9 % otázky do diskuse (odevzdávají se každý týden od týdne 2 vždy do pondělní půlnoci tak, aby s nimi mohli pracovat prezentující na dané hodině)
  • 11 % prezentace na hodině (prezentace včetně diskuse trvá maximálně 30 minut a má následující strukturu: 1. krátké shrnutí povinného textu, 2. představení textu na prezentaci - základní body, hlavní argumenty, 3. diskuse vybraných otázek z diskusního fóra)

50 % esej a její prezentace 

  • 30 % esej - esej musí být empirickým zmapováním vybraného tématu souvisejícího s migrací (rozhovor, analýza existujících dokumentů - film, diskusní fórum, kniha...); rozsah 2000 slov, termín odevzdání 26. 5. 2024
  • 10 % recenze na esej kolegy/ně - rozsah 700 slov, termín odevzdání 2. 6. 2024

  • 10 % prezentace eseje - studující prezentují hlavní zjištění své práce, termín konání: 5. 6. 2024

20 % závěrečná ústní zkouška - zkouška se zaměří na hlavní témata a povinnou literaturu kurzu; proběhne ve zkouškovém období po prezentacích eseje. Předběžné termíny: 6. 6., 10. 6., 13. 6. 


Všechny dílčí části hodnocení jsou povinné! Za jejich pozdní odevzdání budou uděleny sankce v podobě snížení počtu bodů.


Chapter contains:
1
Study text
1
Web
Teacher recommends to study from 19/2/2024 to 25/2/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
1
PDF
1
Study text
Teacher recommends to study from 26/2/2024 to 3/3/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
1
PDF
1
Study text
Teacher recommends to study from 4/3/2024 to 10/3/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 11/3/2024 to 17/3/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 18/3/2024 to 24/3/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
1
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 25/3/2024 to 31/3/2024.
Teacher recommends to study from 1/4/2024 to 7/4/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 8/4/2024 to 14/4/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 15/4/2024 to 21/4/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 22/4/2024 to 28/4/2024.
Teacher recommends to study from 29/4/2024 to 5/5/2024.
Teacher recommends to study from 6/5/2024 to 12/5/2024.
Chapter contains:
1
Discussion Forum
3
PDF
1
Topic list
1
Study text
Teacher recommends to study from 13/5/2024 to 19/5/2024.
Previous