Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU
Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU

CITAČNÍ ROZCESTNÍK KNIHOVNY UNIVERZITNÍHO KAMPUSU MU

Pro zájemce z LF, PřF, FSpS a CEITEC připravil Jiří Kratochvíl, Knihovna univerzitního kampusu MU

Při psaní odborného textu se nikdo nevyhneme citování použitých informačních zdrojů, nechceme-li se dopustit plagiátorství. V praxi se setkáte s různými citačními styly, přičemž zvláště u odborných časopisů mnohdy platí, že každý z nich má vlastní citační pokyny. První krok před vlastním citování tedy spočívá ve zjistění citačního stylu, který se má dodržovat. V případě diplomových prací je tedy třeba, aby si student zjistil, zdali jeho fakult má celofakultní pokyn k citování, nemá-li jej, zdali jej má katedra, v rámci níž bude svou diplomovou práci psát (nemá-li, nezbývá než se poradit s vedoucím práce).
V návaznosti na zvolený citační styl lze pak citace v textu a bibliografické citace v soupisu literatury vytvářet buď ručně, což však obvykle vede k chybování v citování a navíc je to nepraktické, když z nějakého důvodu vznikne potřeba změnit formát citací, nebo používat některý z citačních manažerů umožňujících vkládat citace do textu a formátovat je podle požadavků časopisu přímo ve vašem textovém editoru (Word, LibreOffice).
V níže uvedených informacích naleznete odkazy na různé pomůcky k citování včetně odkazu na tutoriál k citačnímu manažeru Zotero.

JAK TO DOPADNE, KDYŽ NECITUJETE PŮVODNÍ ZDROJE

Zdroj: Wikipedie: Otevřená encyklopedie: O. Uplavici [online]. c2010 [vid 30. října. 2011]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=O._Uplavici&oldid=5272496

Pozn.: Ukázka z wikipedie je zde uvedena kvůli stručnějšíformě příběhu o dr. O. Uplavici.
Detailní informace jsou uvedeny v původním článku: DOBELL, Clifford. Dr O. Uplavici (1887-1938). ISIS [online], 1939, vol. 30, no. 2 [vid. 30. října 2011], p. 268-272. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/226292
Textové, interaktivní i audiovizuální pomůcky k citování


Materiál PDF shrnující
základní pravidla citování

Příručka shrnující pokyny
základních citačních stylů

Videozáznam přednášky o citování

Amatérský videozáznam
s postupem ručního
vytváření citací

Animovaný tutoriál k citačnímu
manažeru Zotero

Postup v případě nezobrazené
záložky Zotero v MS Word
základní pravidla citování


Nehledejte v citování žádnou vědu, prostě stačí postupovat následně:

 1. Ujasněte si formu dokumentu, který citujete. Je to tištěný nebo elektronický (online, CD apod.) dokument? Podle toho pak v níže uvedené citační příručce zvolíte příslušný vzor bibliografické citace.
 2. Ujasněte si typ dokumentu, který citujete. Je to kniha? Je to sborník nebo jen příspěvek? Je to článek nebo kapitola v knize?
 3. Přečtěte si úvodní pokyny k zadanému citačnímu stylu, tj. jak se mají psát autoři, název atd.
 4. Poté si pozorně přečtěte v pokynech citačního stylu, jak vytvářet citace v textu, tj. jak mají vypadat citace v textu, jak mají být bibliografické citace řazeny v soupisu literatury.
 5. Podle pokynů a vzorů v citační příručce vytvořte citace v textu a pod textem soupis literatury, tj. seznam bibliografických citací.


No a hlavně: máte-li zkracovat název časopisu podle databáze Medline PubMed, ale časopis v ní není, zkracujte podle rejstříku této databáze.;-)
Citační manažer ZOTERO

Citační manažer Zotero je zdarma dostupná aplikace umožňující jednoduché stažení záznamů publikací z online databází či knihovních katalogů a jejich vložení v podobě citace v textu a bibliografické citace do vašeho textu.
Aplikaci mohou používat uživatelé internetových prohlížečů Mozilla Firefox, Google Chrome a Safari a textových editorů MS Word 2003 a novější (vyjma 2010 Starter Edition) a aktuálních verzích Libre Office a OpenOffice. Připomínám, že osoby z MU si pro vlastní osobní a studijní potřebu mohou nainstalovat MS Word 2013 zdarma v rámci licence pro MU.
Pokud by se uživatelům Wordu 2007 a novější verze po instalaci nezobrazila karta Doplňky s tlačítky Zotero, doporučuji zkusit ještě tento postup.
Aplikace Zotero má přednastaveno několik citačních stylů, přičemž ty další je třeba nainstalovat z repozitáře stylů dostupného na http://www.zotero.org/styles


Interaktivní návod k citačnímu manažeru Zotero 1. Biomedicínskům oborům doporučuji navzdory tomu, kde naleznou plné texty, záznamy cizojazyčných publikací hledat a stahovat z databáze Medline PubMed a českých článků z Medivku. Záznamy jsou ve velmi dobré kvalitě a obsahují celý i zkrácený název časopisu, který je mnohdy v citačních sylech vyžadován. V případě, že název časopisu v databázi není, je třeba jej zkrátit ručně podle tohoto rejstříku. Pochopitelně zkrácený název se uvádí, jestliže příslušný citační styl to vyžaduje. Ostatním oborům doporučuji záznamy stahovat z databází Web of Science nebo Scopus.
 2. Po stažení záznamu si jej vždy zkontrolujte:
  • Ujistěte se, že u pole se jménem a příjmením autora je vlevo skutečně "Autor" a ne třeba "Přispěvatel".
  • Je-li v článku uvedeno DOI (kód článku tvořený písmeny a číslicemi obvykle uvedený v záhlaví/zápatí článku), vepište je do pole DOI.
  • Citujete-li dokument, který není online, smažte obsah polí URL a Přístup (ve slovenské verzi Citovanie).
  • Citujete-li online dokument, do pole URL vepište přímý odkaz na plný text citovaného dokumentu a do pole Přístup (ve slovenské verzi Citovanie) vepište datum ve formátu RRRR-MM-DD.
  • Pokud ve vytvořené bibliografické citaci nějaký údaj chybí nebo se chybně zobrazuje, doplňte/opravte jej přímo ve staženém záznamu v panelu Zotero. Přímo v textu do bibl. citace zasahujte pouze v případě, že v záznamu chybu nešlo odstranit, a až teprve tehdy, kdy máte text hotov, tj. před posledním uložením a odevzdáním.

CO V ZOTERO NASTAVIT PRO SPRÁVNÉ CITOVÁNÍ ONLINE ZDROJŮ

Aby se v bibliografických citacích zobrazovaly všechny údaje typické pro online dokumenty (typ dokumentu, datum citování/zobrazení, webová adresa plného textu nebo DOI, je zcela nezbytné:

 1. Po stažení/vytvoření záznamu publikace v Zotero zkontrolovat, že a) v poli DOI je číslo DOI dané publikace nebo že v poli URL je webová adresa odkazující přímo na plný text citované publikace, b) a že v poli Přístup je datum, kdy jste plný text získali (ideálně vepisovat ve formátu RRRR-MM-DD).
 2. V nastavení Zotera si plně aktivovat zobrazování zmíněných údajů typických pro online dokumentu podle níže zobrazeného návodu.Proč při citování rozlišovat formu dokumentu

Vlevo uvedený příklad je ukázkou stránky z tištěné a online verze mého článku. Všimněte si chyby v tištěné verzi, která vznikla zapříčiněním zaměstnance vydavatelství při převodu původní excelovské tabulky do jejich programu pro tisk. A nyní si představme situaci, že pan Novák si přečte online verzi článku, ale odcituje ji jako tištěnou. Novákův článek bude číst pan Procházka, který si bude chtít dohledat můj původní článek a podle citace tedy bude hledat tištěnou verzi článku. Jaké ale pro něj bude překvapení, že namísto příslušného číselného údaje bude kus zdrojového kódu. Po právu se bude divit, kde tedy pan Novák vzal příslušnou informaci, když v tištěném článku není.
Takže ať budete vytvářet bibliografické citace ručně nebo pomocí nějakého citačního manažeru, je třeba při citování online dokumentů mít v bibliografické příslušné údaje, kterými obvykle bývají:

 1. typ dokumentu za názvem knihy/časopisu/sborníku,
 2. datum, kdy jste text na Internetu zobrazili (obvyklý umísťován za rokem vydání),
 3. DOI (digital object identificator) nebo přímý webový odkaz na plný text citovaného dokumentu.

Předchozí
Následující