Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů
Info
Term
Spring 2012

VPL151  vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů
 

Vyučující: PhDr. Markéta Horáková, PhD.; Mgr. Eva Krč-Jediná

Způsob zakončení: zkouška

Období: jaro 2012

Anotace

Cílem kurzu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné „znalostní“ společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích (případně výcvikových) programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhnout vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Na rozdíl od jiných kursů podobného zaměření tento jasně upozorňuje na hlavní rizika a neefektivity, ke kterým přispívá nedostatečná reflexe potřeb pracovního trhu politikou vzdělávání (nevyhovující zaměření vzdělávacího systému, nevyužité lidské zdroje, důsledky pro veřejné rozpočty).

V kurzu se profilují tři klíčové oblasti/bloky výuky:

  1. Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky a její základní východiska.
  2. Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce a do společnosti.
  3. Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek rozvoje adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění.

 

Požadavky k absolvování a ukončení kurzu

Studenti se připravují podle sylabů, ve kterých najdou probíraná témata, odkazy na literaturu i podmínky ukončení předmětu. V rámci společných setkání (která budou mít vždy zčásti charakter seminářů) se předpokládá diskuse studentů nad aktuálními tématy a otázkami vzdělávací politiky. Pro absolvování předmětu je nutné vypracovat průběžný test, jehož splnění minimálně ze 70% je předpokladem připuštění ke zkoušce. Dále je nutné odevzdat seminární práci, která má charakter analýzy vybraných aspektů vzdělávací politiky (podrobněji viz. dokument Zadání seminární práce). Seminární práce jsou připomínkovány – zpětnou vazbu studenti dostanou osobně i prostřednictvím tzv. poznámkových bloků v Informačním systému MU. Závěrečná zkouška má ústní charakter a je složena ze dvou částí: 1) obhajoba seminární práce (0-10 bodů), 2) zkouška ze znalostí předmětu v rozsahu probíraného učiva a doporučené literatury (0-20 bodů).  Ke zvládnutí zkoušky student potřebuje získat minimálně 60% celkového bodového hodnocení.

Výsledné bodové ohodnocení výkonu studenta u zkoušky je následující:

Bodové ohodnocení

známka

29 - 30

A

27 - 28

B

24 - 26

C

21 - 23

D

18 - 20

E

  0 - 17

F

 

Sylabus předmětu naleznete zde:

 

Error: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/op/Sylabus_VPL151_jaro2012_fin.doc
Error: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/op/VPL151_zadani_seminarni_prace.doc
Teacher recommends to study from 20. 2. 2012 to 26. 2. 2012.
Teacher recommends to study from 27. 2. 2012 to 4. 3. 2012.
Teacher recommends to study from 5. 3. 2012 to 11. 3. 2012.
Teacher recommends to study from 12. 3. 2012 to 18. 3. 2012.
Teacher recommends to study from 19. 3. 2012 to 25. 3. 2012.
Teacher recommends to study from 26. 3. 2012 to 1. 4. 2012.
Teacher recommends to study from 2. 4. 2012 to 8. 4. 2012.
Teacher recommends to study from 9. 4. 2012 to 15. 4. 2012.
Teacher recommends to study from 16. 4. 2012 to 22. 4. 2012.
Teacher recommends to study from 23. 4. 2012 to 29. 4. 2012.
Teacher recommends to study from 30. 4. 2012 to 6. 5. 2012.
Teacher recommends to study from 7. 5. 2012 to 13. 5. 2012.
Teacher recommends to study from 14. 5. 2012 to 20. 5. 2012.
Previous