Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 11

Princip zaměstnatelnosti jako platforma propojení vzdělávací politiky s politikou trhu práce (Horáková)

Vysvětlení vazby mezi vzděláním, vzděláváním a trhem práce. Koncept zaměstnatelnosti a jeho dimenze (lidský kapitál, flexibilita, kariérová identita, kontextuální faktory). Další vzdělávání dospělých jako klíčová součást konceptu zaměstnatelnosti (principy, cíle a formy dalšího vzdělávání v české i evropské perspektivě). Další vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky (další profesní vzdělávání), politiky trhu práce (rekvalifikace a pracovní výcvik) a strategie rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání v organizacích). Současné trendy a vybrané problémy v oblasti realizace konceptu zaměstnatelnosti a dalšího vzdělávání dospělých.

 

Povinná četba

  • Horáková, M. 2011. Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce). Disertační práce. Brno: FSS MU. Kap. 2 (s. 9-41).
  • Národní program rozvoje vzdělávání: Bílá kniha. 2001. Praha: UIV. ISBN 80-211-0372-8. Dostupné online na: aplikace.msmt.cz/pdf/BilaKniha.pdf   
  • Vychová, H. 2008. Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-017-2. Dostupné online na: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf 

 

 Rozšiřující četba