Teoretická sociologie
Teoretická sociologie
Info
Term
Autumn 2021

Předmět seznamuje studující se sociologickou teorií coby s metodologickými základy disciplíny. Studium a společná reflexe původních sociologických textů má především za cíl kultivovat sociologickou představivost a základní schopnosti pro disciplinovanou práci s analytickými koncepty, sociologickými výkladovými strategiemi a interpretačními postupy, tj. schopnost porozumět významům analytických konceptů v konkrétním teoretickém kontextu, citlivost k jejich variabilitě, schopnost adekvátně je používat pro porozumění a analýzu konkrétní empirické skutečnosti. Svou povahou se tak předmět vrací ke klasické sociologické tradici, v níž přední autoři chápali tvorbu analytických pojmů, formulaci výkladových principů a reflexi interpretačních kompetencí jako stěžejní metodologický základ disciplíny.

Volba projednávaných tradic a konceptů je vzhledem k rozsahu kursu nutně omezená. Naším cílem bude osvojit si schopnost kritické samostatné práce s teoretickými texty či analytickými pojmy obecně.

Podmínky úspěšného absolvování kurzu
  • Pravidelná aktivní účast ve výuce

  • Pravidelná písemná příprava na semináře („position papers ): Na výuku si studující připravují vlastní poznámky ke všem předepsaným textům. V nich identifikují základní argumenty textů, souvislosti a případné inkonzistence mezi jednotlivými argumenty, nejasnosti a klíčové otázky, jež texty navozují, případně i způsoby, jakými se vztahují k již dříve projednaným textům.

  • Písemná práce: Písemná práce bude rozpracováním jedné z písemných příprav v rozsahu 5 až 7 normostran (normostrana = 1800 znaků s mezerami). Studující zohlední ve své práci 2 články publikované v akademických časopisech např. Sociological Theory; European Journal of Social Theory; Theory and Society; American Journal of Sociology; atd. Termín odevzdání: 17.01.2022

  • Závěrečná zkouška: Obsahem zkoušky budou otevřené otázky. Pro literaturu ke zkoušce viz texty uvedené v osnově kurzu. Minimální počet bodů pro úspěšné absolvování je 60 ze 100.


Teacher recommends to study from 13. 9. 2021 to 19. 9. 2021.
Teacher recommends to study from 20. 9. 2021 to 26. 9. 2021.
Teacher recommends to study from 27. 9. 2021 to 3. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 4. 10. 2021 to 10. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 11. 10. 2021 to 17. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 18. 10. 2021 to 24. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 25. 10. 2021 to 31. 10. 2021.
Teacher recommends to study from 1. 11. 2021 to 7. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 8. 11. 2021 to 14. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 15. 11. 2021 to 21. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 22. 11. 2021 to 28. 11. 2021.
Teacher recommends to study from 29. 11. 2021 to 5. 12. 2021.
Teacher recommends to study from 6. 12. 2021 to 12. 12. 2021.

Previous