Reflexe praxe 1
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D.
Reflexe praxe 1
Info
Term
spring 2021
Teacher recommends to study from 16. 3. 2021 to 26. 3. 2021.
Teacher recommends to study from 16. 4. 2021 to 23. 4. 2021.

Seminář 1 - informace o předmětu, efektivita vyučovací jednotky, reflexe kvality výuky

1. Projděte si, prosím, tuto úvodní prezentaci

2. Seznamte se, prosím, s teorií

3. Na 1. seminář (26.3.) zpracujte dva následující úkoly související s reflexí efektivity a kvality výuky -


a) reflexe efektivity výuky - analyzujte a realizujte evaluaci efektivity výuky z hlediska využití času s použitím nástroje "Chronometráž" 

- dle metodiky https://slideplayer.cz/slide/11371982/  

- s použitím tohoto záznamu 

- dle tohoto náhodného rozdělení do sedmi skupin po třech

- na základě využití libovolného videozáznamu z videotéky - https://is.muni.cz/auth/do/fsps/e-learning/videoteka_kpeds/vj/

- ve skupince podle rozdělení vytvořte na seminář prezentaci ve které:

  • seznámíte ostatní s vaší prací a jejími výsledky (téma a obsah zvolené VJ, cvičební, pedagogický a ztrátový čas)
  • zhodnotíte zjištěná data
  • navrhnete řešení ke zvýšení efektivity dané VJ
  • zvolíte moderátora, který bude prezentovat (po každé prezentaci bude následovat krátký prostor pro diskuzi)
- do Odevzdávárny vložte vyplněný záznam a zpracovanou prezentaci do 25.3.2021, 15:00

_________________________________________________________________________________________________________________________________

b)  reflexe kvality výuky - základem jsou (sebe)reflektivní otázky vytvořené za účelem posouzení  míry dosažení požadované kvality výuky (podle aspektů, které VY považujete za důležité)

Teoretické východisko

"Otázky zpracujete za účelem osvojování tzv. reflektivní kompetence učitele (RKU) - ta je součástí pedagogické profesní kompetence. Projevuje se v empirické, teoretické a odborné rovině soudů a úsudků, které učitel formuluje při výpovědích o své profesní činnosti ve výuce anebo v souvislosti s ní. V obecné perspektivě má RKU čtyři hlavní fáze:

1)    shromažďování informací o výuce

2)    analýza a hodnocení výuky

3)    zdůvodňování výukových postupů a metod

4)    návrhy na zlepšení výuky"

 

- podstatou vašeho dílčího úkolu v rámci předmětu Reflexe praxe 1 je tedy vytvoření takových otázek (uzavřených/otevřených), na které je potřeba odpovědět, aby:

  •     učitel zjistil, zda je jeho práce z kvalitativního hlediska na žádoucí úrovni

např. na základě zařazení dle škálového hodnocení stupňů kvality výuky (selhávající-nerozvinutá-podnětná-rozvíjející) či kompetenčních úrovní (chybějící-utvářející se-rozvíjející se-pokročilé)

  •  učitel byl schopen evaluovat jednotlivé aspekty edukačního procesu, které považuje za důležité

oblast plánování a přípravy, oblast podmínek a podpory učení, oblast hodnocení, oblast zpětné vazby

  • učitel na základě reflexe dokázal zkvalitnit své profesní kompetence

 

- počet otázek (ideálně mezi 10 a 20), jejich forma (uzavřené s možnostmi/otevřené), struktura a návaznost je ve vaši kompetenci

- narozdíl od Chronometráže, tento úkol zpracujete samostatně

- vámi vytvořené reflektivní otázky pak mohou sloužit vám samotným ve vaší praxi, ať už v rámci studia či po něm, nebo jako podklad pro reflexi kvality výuky kolegů (či kohokoliv jiného)

- činnost tvorby takovýchto otázek je základem pro správné pochopení práce s reflektivním deníkem, který bude jedním z nejdůležitějších reflektivních nástrojů při Pedagogické praxi 1, Pedagogické praxi 2 i Pedagogické praxi 3

- výsledek vaší práce budete "obhajovat" ve druhé části semináře 26.3.

 

Příklady otázek s možnostmi otevřených i škálových odpovědí:

a)     Do jaké míry se mi povedlo dosáhnout stanoveného cíle vyučovací jednotky? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................

b)    Ujasňuji žákům smysl a podstatu požadované pohybové činnosti

Možnosti:       rozhodně ano          /        spíše ano      /             spíše ne        /        rozhodně ne

 

c)     Žáky z hlediska předmětu porovnání hodnotím kriteriálně či normativně v závislosti na typu pohybové činnosti

Možnosti:                                           Souhlasím - Nesouhlasím

 

d)    Efektivně a pravidelně reflektuji vlastní výukovou činnost

Možnosti:        chybějící kompetence    /    utvářející se kompetence    /    rozvíjející se kompetence    /    pokročilá kompetence

 

a další………..

- do Odevzdávárny vložte wordový soubor s vytvořenými otázkami do 25.3.2021, 15:00

Seminář 2 - výstupy v rámci Pedagogické praxe 1

Milí studenti,

v rámci druhého semináře bude vašim úkolem:

a) prostudovat si výstupy ostatních vašich kolegů v Odevzdávárně "Reflexe kvality výuky" - jsem si jist, že naleznete mnoho inspirace pro další potenciální tvorbu (sebe)reflektivních otázek za účelem zvyšování kvality vašich profesních kompetencí. Tento fakt byl potvrzen mnoha vašimi kolegy z prezenční formy studia,

b) vyjádřit své pocity, myšlenky a názory k tvorbě (sebe)reflektivních otázek (které byly úkolem na minulý seminář) formou eseje; bude to takový "trénink" k vedení reflektivního deníku praxe (při všech pedagogických praxích), rozsah je ve vaší kompetenci. Důležité informace k tomuto naleznete zde:

c) seznámit se s materiálem "Standard kvality profesních kompetencí", znalost jeho obsahu je pro vás důležitá při vyplňování dotazníku po ukončení PP1. Tento dokument byl vytvořen na PdF, v rámci dotazníku jsou však otázky modifikovány pro tělesnou výchovu,

d) začít pracovat na vašem Portfoliu, které budete moci využít při SZZ či případně při ucházení se o práci učitele. K problematice Portfolia se dostaneme také v rámci závěrečných reflektivních konzultací po skončení PP1. Manuál k tvorbě Portfolia včetně veškerých relevantních informací je k dispozici zde:


Děkuji za spolupráci.