Klinická psychologie - semináře

Podmínky absolvování seminářů Klinické psychologie

Témata a termíny seminářů 

12.10. a 19.10. Poruchy příjmu potravy – Mgr. Lucie Stroupková

26.10. a 2.11. Psychotické poruchy - Mgr. Monika Vodová

9.11. a 16.11. Poruchy sexuální preference - Mgr. Eva Vášová

23.11. a 30.11. Neurotické poruchy – Mgr. Lucie Stroupková

7.12. a 14.12. Krizová intervence - Mgr. Monika Vodová


Podmínky pro splnění seminářů v období online výuky

1) Účast na online vedených seminářích v časech dle rozvrhu. 1 povolená absence. Po předchozí domluvě 1x možnost výměny seminární skupiny.

2) Odevzdat všechny úkoly vztahující se k seminářům (tedy 5 úkolů). 1x možnost odevzdat po termínu (strhává se 1/3 bodů)

3) Získat minimálně 75 bodů ze seminářů (za každý úkol možnost dostat max. 10 bodů, za závěrečný test max. 50 bodů). Podrobnější info k bodování seminářů viz níže.

Detailnější info viz níže (pravidla z minulých let.

  

 ·    Absence na semináři je povolená jedna za semestr bez potřeby omluvenky. U dalších případných absencí je pro omluvu nutné doložit platnou omluvenku oficiálně přes studijní oddělení.

·       Přijít na jinou seminární skupinu, než jste zapsáni, je možné jen 1x a to po předchozí domluvě emailem.

·       Na každý z pěti seminářů bude zadán úkol, který je nutný splnit. Úkoly je nutné splnit všechny.

·       Úkoly se budou odevzdávat do IS odevzdávárny. (Neposílat emailem!)

·       Za podzimní semestr je možné získat 50 bodů za vypracované úkoly. A 50 bodů ze závěrečného testu na konci semestru. K ústní zkoušce můžete jít jen v případě, že máte splněné veškeré požadavky seminářů, odevzdané všechny úkoly a celkově (úkoly + test) získáte minimálně 75 bodů

·       Je možné jeden úkol za semestr odevzdat po termínu, za následujících podmínek. Pokud úkol odevzdáte po určeném termínu, bude vám stržena 1/3 bodů z maximálního možného počtu bodů za úkol. Pokud  úkol odevzdáte po skončení regulérního semestru (po datu 17.1.2021), nebude vám práce přijata a tím pádem nebudete moct jít k závěrečné zkoušce.

·       Závěrečný test bude složen z otázek na témata probíraná na seminářích. 

·       Pokud budete potřebovat řešit něco ohledně semináře, obracejte se na nás (vždy na konkrétní vyučující ze semináře, jehož náplň či požadavky chcete řešit). Průběh seminářů, pravidla, úkoly a závěrečný test jsou v naší kompetenci.

·       Úkoly na jednotlivé semináře Vám budou zadány na příslušném semináři,  pokud bude třeba úkol třeba splnit před seminářem, dáme vám vědět s patřičnou časovou rezervou. Aktuální informace a zadání najdete vždy najdete v interaktivní osnově u příslušného semináře.

·       V interaktivní osnově najdete spíše rozšiřující materiály a zajímavosti. Předpokládá se znalost základní literatury, doporučené zdroje budou uvedeny zde nebo budou sděleny na přednáškách a seminářích.


Pokyny pro psaní seminárních prací do klinické psychologie

  • 1. Nutné dodržení zadaného rozsahu (1800 znaků = 1 normostrana), tématu a termínu.
  • 2. Formální úprava práce :
    • Úvodní strana s identifikačními údaji (nepočítá se do zadaného rozsahu) 
    • Členění textu do logických celků (odstavců, kapitol…)
    • Používání odborné literatury a důsledné dodržování citační normy APA. Je nepřípustné uvádět v seznamu literatury v textu necitovanou práci! Seznam literatury se do zadaného rozsahu práce nepočítá!
  • 3. Samotné zpracování tématu