Příprava na tlumočení
Mgr. Bc. Eva Lalkovičová
Příprava na tlumočení
Náplní semináře bude příprava na tlumočení v podobě praktických cvičení tlumočnických kompetencí.


Prezenční výuka (úterý, G12):

12.10.

26.10.

9.11.

16.11.

7.12.

14.12.


Hodnocení:

  • aktivní účast v hodinách
  • závěrečný úkol: odevzdání 1 nahrávky konsekutivního tlumočení s písemnou reflexí svého výkonu + komentář k nahrávce 1 kolegy/kolegyně


Ukončení bloku:

Do příslušné odevzdávárny odevzdejte do 15. ledna nahrávku konsekutivního tlumočení (video v rozsahu cca 5-7 minut) společně s písemnou reflexí vlastního výkonu.

V reflexi sa zaměřte zejména na:

- jazykovou a obsahovou správnost

- styl (vhodnost zvolených styl. prostředků, registr)

- pohotovost, kreativitu, improvizaci

- práci s hlasem (artikulace, tempo, melodie...)

Následně obdržíte e-mailem jinou nahrávku tlumočnického výkonu, kterou okomentujete a komentář vložíte do druhé odevzdávárny, a to do 25. ledna.


Učitel doporučuje studovat od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 15. 11. 2021 do 21. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 6. 12. 2021 do 12. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021.

Týden 1

Úvod do tlumočení: základní pojmy, historie, metody.

Zdroje pro nácvik tlumočení:

Týden 2

Projev na veřejnosti.

Jednou ze základních tlumočnických kompetencí je schopnost adekvátně přizpůsobit svůj projev komunikativní situaci, ve které se nacházíme. Mluvení na veřejnosti má svá specifika, je potřeba mít na paměti, že vždy mluvíme k určitému publiku (i když ho, například pri tlumočení v kabině nebo na dálku, přímo nevidíme) a vzhledem k tomu volíme i vhodný styl a registr. Projev musí splňovat určitá formální kritéria, co se týče řazení informací, logické následnosti apod., ale soustředíme sa také na práci s hlasem (tempo řeči, melodie, správná artikulace, hlasitost atd.).

Dobrovolný úkol:

Najděte na internetu veřejný projev nějaké osobnosti (novoroční projev prezidenta, projev k otevření významné výstavy nebo budovy a pod.) a zkuste si ho nahlas přečíst, přičemž se pokuste dbát na všechny zásady mluvení na veřejnosti, o kterých jsme mluvili na hodině. Pořiďte z projevu nahrávku a věnujte čas krátké sebereflexi.

Tip na samostudium:

Existuje množství materiálů a kurzů, které se věnují mluvení na veřejnosti. Můžete se podívat například na tento:

https://edutin.com/curso-de-oratoria-4203

Zde naleznete projevy ve španělštině, je totiž vhodné oboznámit se i s formou projevů v jazyce, ze kterého tlumočíme:

https://www.retoricas.com/2009/12/autores.html

Týden 3

Tlumočnická notace.

Teorie:

Projděte si následující materiál, kde jsou shrnuty některé zásady tlumočnického zápisu. I když se jedná o zápis v angličtině, některá pravidla jsou všeobecně platná a mohou vás inspirovat k vytváření vlastního systému poznámek.

Rozan, Jean Francois. 2005. Note-taking in Consecutive Interpreting. Krakow: Tertium.

Cvičení:

Projděte si následující videa a pokuste se o tlumočnickou notaci a následné přetlumočení:

https://youtu.be/2wKF3Wqlxms

https://youtu.be/KZX0BWntcvA

https://youtu.be/jd69cJx9jt0

Zamyslete se, jaké informace, slova, fráze, konektory atd., jste si zapisovali, co vám pomohlo při rekonstrukci diskurzu nebo naopak dělalo potíže zaznačit a rozpamatovat se, jaké symboly jste využívali a které vám, naopak, chyběly. Zkuste se také zamyslet, jaké typy symbolů využíváte (jaká je jejich forma, jak moc jsou komplikované na zápis atd.).

Úkol k odevzdání:

Na základě předchozího cvičení vytvořte "glosář" svých nejpoužívanějších zkratek/značek (7-10) ve formě obrázku/zkratky + slovního překladu.

Týden 4

Tlumočení z listu.

Tlumočení z listu představuje specifický způsob tlumočení, kdy má tlumočník nebo tlumočnice k dispozici psaný text, který (většinou bez předchozí přípravy) překládá přímo do mluvené formy. Podobně jako u simultánního tlumočení, i tady je důležitá rozdělená pozornost (čteme a mluvíme zároveň), práce s posunem a schopnost anticipace.

Dobrovolný úkol:

Najděte libovolný psaný text ve španělštině - může jít o zprávu z novin, veřejný projev, návod k obsluze pračky nebo pohádku. Pokuste se text bez předchozí přípravy přetlumočit a svůj výkon zaznamenejte. Pořízená nahrávka vám poslouží k sebereflexi. Jak byste ohodnotili svůj projev? Podařilo se vám dosáhnout jazykovou a věcnou správnost? Pokud ne, co vám dělalo největší potíže? Jak byste ohodnotili projev po formální stránce (tempo, rytmus, melodie řeči, artikulace a pod.) a v čem byste se mohli zlepšit?

Týden 5

Týden 6