Průvodce IB000 Matematické základy informatiky

Organizace studia, testů a zkoušek

Kterak studovat

IB000 = přednášky (mimořádně jen offline video plus konzultace) + povinná prezenční cvičení v učebnách + domácí procvičení s online odpovědníky.

Přednášky

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/vi-offline/
Zároveň za každou přednášku bude poskytnuta možnost interaktivních konzultací přednesené látky lekce (ty berte jako konzultace samotné teorie z videopřednášky, pro konzultace použití teorie na problémech a příkladech jsou běžná cvičení).
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/118005466/
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fi/podzim2021/IB000/um/vi/

Hned po přednášce se také na vykládanou látku můžete podívat z jiného úhlu v následujících automatizovaných příkladech. Ty jdou od úplných rutinních základů až po někdy značně obtížné problémy (ke kterým se třeba později vracejte).

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/auth/el/fi/podzim2021/IB000/um/cvicnv/

Cvičení

Na látku jednotlivých lekcí (přednášek) předmětu navazují povinná cvičení, jejichž hlavním cílem je přemostit "propast" mezi suchou teorií z přednášek a použitím této teorie k řešení příkladů a problémů, které můžete potkat v dalším studiu a v praxi. Avšak pozor, nepředstavujte si, že jediným cílem cvičení je vás naučit mechanicky řešit příklady pro zkoušky, to určitě ne (i když si to mnozí studenti představují, ale k mechanickému procvičování příkladů přece mnohem lépe poslouží výše odkázané odpovědníky). Hlavním cílem rozvrhovaných cvičení IB000 je studentům ukázat, jak získané matematické poznatky správně uchopit, zpracovat a využívat i v situacích a příkladech, na které nejsou dopředu nacvičeni...

Pamatujte: Skutečně nejhorší jsou studenti, co ani nebyli na přednášce, ani si přednášku před cvičením neprostudovali! Těm pak ani dobře vedené cvičení nemá jak pomoci, není tam čas na jejich neznalosti brát ohled a je to celkově jen ztráta času pro ně i cvičícího.

COVID: MU se vrací k prezenční výuce (s výjimkou masových přednášek)!  Přesněji řečeno, v souladu s Rozhodnutím děkana Fakulty informatiky Masarykovy univerzity č. 4/2021, jako garant IB000 stanovuji závazně formu konání cvičení IB000 s fyzickou přítomností.

Tudíž pro všechny studenty IB000 opět platí povinnost prezenční účasti na cvičeních. Pokud by přece jenom došlo vyšší mocí k novému omezení prezenční výuky, cvičení se přesunou v rozvrhových časech do online formy (v reálném čase), ale povinnost účasti zůstane zachována.

Dobré rady pro začátek

Jelikož předmět IB000 je poměrně obtížný, zvláště pro studenty, co se příliš "nekamarádí" s matematikou, věnujte mu už během semestru patřičnou pozornost i mimo samotné přednášky a cvičení. Berte proto na vědomí několik dalších rad do studia:

 • Zapojte se sami či s kamarády do domácího řešení procvičovacích odpovědníků po jednotlivých lekcích, bude se vám to hodit. A pamatujte, že učebnová cvičení IB000 neslouží k tomu, abyste se v nich "nadrilovali" na zkoušky, nýbrž abyste si lépe a do hloubky osvojili teorii přednášenou na přednášce. K samotnému procvičování příkladů k testům a ke zkouškám slouží právě odpovědníky každé lekce, které byste si měli procvičovat ihned po přednášce (a v případě těžkostí se případně pak ptát na cvičeních). A pokud odpovědníky na domácí zábavu nestačí, jsou ve zdejších materiálech přidány ještě další slovní příklady, které částečně obsahují i vzorová řešení.
 • Při samostatném řešení a procvičování příkladů uvidíte, jak různorodě lze nabyté vědomosti uplatnit u konkrétních problémů, včetně (především) takových, na které jste nebyli dopředu "trénováni". I když pak v praxi budete narážet na problémy a úkoly jiného typu, umění aplikovat teoretické vědomosti na řešení libovolných budoucích úkolů vám zůstane...
 • Samotná osnova IB000 přímo odkazuje na materiály z přednášky, odpovědníky k samostatnému procvičení, rámcový obsah cvičení, zmíněné přídavné slovní příklady se vzorovým řešením, doplňkové materiály na internetu a také přidává odkazy na hodnotná diskusní vlákna z minulých let vztahující se ke konkrétnímu učivu.
 • Pro obecné dotazy k výuce a odbornou diskusi o přednášené látce slouží v IS předmětové diskusní fórum, kde vám budou určení cvičící promptně odpovídat a hlavně je vyučujícím garantována odborná správnost odpovědí. Snažte se udržovat diskusní vlákna fóra přehledná, tj nejprve se dívejte, zda už k vaší tématice je založeno vlákno jinými, a přispívejte do něj. Pokud je téma nové, volte název zakládaného vlákna výstižně, aby se diskuse mohla rozvinout.

Testy a zkoušky

COVID: Případná nechtěná omezení prezenční výuky se mohou do těchto detailů hodnocení neblaze promítnout, ale vždy bude prioritou co nejvíce zachovat popsaný systém hodnocení s případným přechodem jeho částí do online formy...

Komplexní hodnocení ukončení předmětu se skládá z následujících (povinných) částí...

Semestrální průběžné

 • 3x domácí online testy po 8 bodů každý, řešené samostatně studenty v určeném rozmezí doma (bez možnosti opravy).
 • 3x prioritní nadílka bodů (opět bez možnosti opravy) za
  • domácí písemný úkol za 16 bodů (poměrně obtížný na důkazy),
  • školní semestrální test za 16 bodů (trochu jako domácí testy, ale hlídané a také s důkazy),
  • drobné testíky na cvičeních v součtu za celkem nejvýše 12 bodů (viz upřesnění níže).
 • Ze semestru (plus bonusu níže) je požadován zisk aspoň 7 bodů ze 12 bodů na cvičeních a celkem aspoň 14 prioritních bodů, tj. součet nezáporných zisků ze školního testu plus domácího úkolu plus testíků na cvičeních musí být alespoň 14 bodů. Z tohoto pravidla nejsou možné výjimky ani nebudou žádné opravy!
  • Prostě kdo toto (nakonec celkem snadné) pravidlo nesplní, v předmětu končí už po semestru, neboť studovat se musí průběžně.
 • Ke zkoušce či zápočtu se pak jako semestrální výsledek započítá součet tří lepších nezáporných z uvedených šesti nadílek.
  • Pro dobrou šanci na složení zkoušky doporučujeme získat alespoň 26 semestrálních bodů. Jak si můžete přečíst dole, je jistá možnost si semestrální výsledek později vylepšit během zkoušek.
 • Dodatečnou (a nepovinnou) součástí semestrálního hodnocení jsou mimořádné bonusy pro nejlepší studenty, o jejichž možnostech získání budete informováni během semestru a na cvičeních. Tyto se připočítají jak ke splnění požadavku bodů na cvičeních a požadavku prioritních bodů, tak také k celkovému semestrálnímu hodnocení studenta. (Jsou tedy velmi cenné, ale i vzácné.)

Závěrečné (zkouškové)

 • Závěrečná povinná zkouška testem na počítači na 36 bodů, která se koná pod dozorem v učebně (a ke které je nejprve nutno splnit předchozí pravidlo prioritních bodů). Požadavkem pro úspěšné složení je zisk aspoň 51 bodů v součtu s celkovým semestrálním výsledkem a zároveň splnění výše uvedeného semestrálního požadavku, tj. zisku 7 bodů ze cvičení a celkem 14 bodů z prioritních.
  • Příklady na této zkoušce budou obdobné cvičícím odpovědníkům a domácím i školním testům, ale vše pod dozorem, obtížnější a s vyšším bodovým hodnocením 6x6. Rozhodně tam nečekejte nějaké snadné tipovací testy.
 • V případě úspěchu u počítačové zkoušky následuje (jako jediná nepovinná součást) písemná zkouška za až 30 bodů, obdobná starším písemkám zveřejněným v materiálech. Celkový součet pak určí známku E-A.
  • Písemná zkouška nemá žádné záporné body, pohoršit si už nemůžete a složení zkoušky máte po počítačové části jisté.
 • Některé studijní programy mají určeno předmět ukončit zápočtem (vybrat si však nemůžete). Zde platí stejné podmínky semestrálního hodnocení. S povinným ziskem prioritních bodů pak k udělení zápočtu stačí dosáhnout semestrálního výsledku aspoň 26 bodů.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/auth/el/fi/podzim2021/IB000/um/pis/

Termíny a náplň testů, písemek a zkoušek

Termíny a pokyny naleznete včas na tematickém fóru aktualit našeho předmětu  https://is.muni.cz/auth/df/aktuib000/. Online testy se vám také budou přímo objevovat v ISs příslušnými daty skládání.

Náplň semestrálních testů s výjimkou písemného domácího úkolu odpovídá příkladům z cvičných odpovědníků (jen pochopitelně dostanete jiné varianty a občas i nový typ příkladu). Stejné je to i s počítačovou částí zkoušky. Formální odlišností u školního semestrálního testu je způsob skládání, kdy odpovědi místo ťukání do počítače obvykle zatrháváte na speciální odpovědní arch, který se pak oskenuje. Nově školní semestrální test obsahuje i zapsání krátkého matematického důkazu (také na papír). Podstatně odlišná náplň pak je u písemného domácího úkolu a u navazující písemné zkoušky, v obou těchto případech budete (na papír) řešit zapeklité příklady a psát matematické důkazy svého řešení.

Odpovědníky
Ostré testy IB000 - zde (v příslušný čas) najdete odkazy odpovědníků, které budete v předmětu skládat jako testy. Bližší informace jsou v popisu každého odpovědníku (a obecné informace v osnově předmětu).

Bodování na cvičeních:

 • Povinná účast na cvičeních je místo tupého odškrtávání jmen v seznamu ohodnocena body za pravidelné lehké testíky (bod za každé cvičení) do celkového součtu nejvýše 12 bodů. Stejně jako u jiných semestrálních testů z nich není možná oprava. Testíky na cvičeních budou online v IS a zkoušet budou především vaši připravenost na cvičení, tj. že budete vědět, co se probralo na přednášce (která je relevantní k danému cvičení).  Podrobné informace k testíkům.

 • Na pokročilých cvičeních (letos jediné značené AA) jsou tyto základní testíky nahrazeny pořádnými znalostními semestrálními testy, které jsou zvlášť organizovány cvičícím. Pro ně v součtu platí stejné maximum bodů (12) i stejný dolní limit jako pro základní testíky.

 • Cvičící mohou nejlepším z vás udělit na cvičení bonusové body za mimořádnou aktivitu a znalosti, avšak tyto body nelze udělovat na posledních třech cvičeních a případně může být vyhlášen i dřívější termín ukončení udělování bonusových bodů na cvičeních. (Bonusové body se připočítávají ke cvičením i k prioritním.)

Pomůcky k testům a zkouškám

Ohledně dovolených pomůcek a nápověd ke všem testům a zkouškám pod dozorem je jednoduchá politika:

 • Nesmíte používat žádné kalkulačky, mobily ani jinou výpočetní techniku. Veškeré pomocné výpočty musíte provádět sami ručně, nebude to obtížné. (Jen pokud má někdo zdravotní indikaci vylučující ruční provádění výpočtů, může požádat o výjimku.)
 • Nemáte dovoleno používat během testu žádné výukové materiály, jedinou povolenou nápovědou je jeden list A4 s vlastnoručně psanými (ne tištěnými) poznámkami k učivu.
 • Ke každému hlídanému testu či zkoušce si navíc musíte přinést ISIC kartu pro ověření identity.
 • A ke každé počítačové zkoušce si dopředu musíte zjistit svůj login na fakultních strojích a umět se v příslušné učebně přihlásit.