Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

VPL151  vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů
 

Vyučující: PhDr. Markéta Horáková, PhD.; Mgr. Eva Krč-Jediná

Způsob zakončení: zkouška

Období: jaro 2012

Anotace

Cílem kurzu je představit studentům základní principy, cíle, funkce a nástroje vzdělávací politiky v ČR i v zahraničí se zvláštním důrazem na roli vzdělávání, vzdělání a kvalifikace v současné „znalostní“ společnosti. Studenti jsou vedeni k pochopení klíčových vazeb mezi vzdělávací politikou a dalšími sociálními politikami (zdůrazněna je zejména vazba na politiku pracovního trhu – lidský kapitál, zaměstnatelnost, celoživotní učení), k porozumění procesu tvorby vzdělávacích (případně výcvikových) programů a ke schopnosti vyhodnotit jejich účinky pro různé aktéry a navrhnout vhodná a efektivní řešení problémů ve vzdělávání. Na rozdíl od jiných kursů podobného zaměření tento jasně upozorňuje na hlavní rizika a neefektivity, ke kterým přispívá nedostatečná reflexe potřeb pracovního trhu politikou vzdělávání (nevyhovující zaměření vzdělávacího systému, nevyužité lidské zdroje, důsledky pro veřejné rozpočty).

V kurzu se profilují tři klíčové oblasti/bloky výuky:

 1. Vzdělávací politika jako součást sociální (veřejné) politiky a její základní východiska.
 2. Primární vzdělávání a profesní příprava jako „vstupenka“ na trh práce a do společnosti.
 3. Další (celoživotní) vzdělávání jako prostředek rozvoje adaptability pracovníků, flexibility trhu práce a aplikace, reprodukce a rozšiřování obecné úrovně vědění.

 

Požadavky k absolvování a ukončení kurzu

Studenti se připravují podle sylabů, ve kterých najdou probíraná témata, odkazy na literaturu i podmínky ukončení předmětu. V rámci společných setkání (která budou mít vždy zčásti charakter seminářů) se předpokládá diskuse studentů nad aktuálními tématy a otázkami vzdělávací politiky. Pro absolvování předmětu je nutné vypracovat průběžný test, jehož splnění minimálně ze 70% je předpokladem připuštění ke zkoušce. Dále je nutné odevzdat seminární práci, která má charakter analýzy vybraných aspektů vzdělávací politiky (podrobněji viz. dokument Zadání seminární práce). Seminární práce jsou připomínkovány – zpětnou vazbu studenti dostanou osobně i prostřednictvím tzv. poznámkových bloků v Informačním systému MU. Závěrečná zkouška má ústní charakter a je složena ze dvou částí: 1) obhajoba seminární práce (0-10 bodů), 2) zkouška ze znalostí předmětu v rozsahu probíraného učiva a doporučené literatury (0-20 bodů).  Ke zvládnutí zkoušky student potřebuje získat minimálně 60% celkového bodového hodnocení.

Výsledné bodové ohodnocení výkonu studenta u zkoušky je následující:

Bodové ohodnocení

známka

29 - 30

A

27 - 28

B

24 - 26

C

21 - 23

D

18 - 20

E

  0 - 17

F

 

Sylabus předmětu naleznete zde:

 

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/op/Sylabus_VPL151_jaro2012_fin.doc
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/op/VPL151_zadani_seminarni_prace.doc
Učitel doporučuje studovat od 20. 2. 2012 do 26. 2. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 27. 2. 2012 do 4. 3. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 5. 3. 2012 do 11. 3. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 12. 3. 2012 do 18. 3. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 19. 3. 2012 do 25. 3. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 26. 3. 2012 do 1. 4. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 2. 4. 2012 do 8. 4. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 9. 4. 2012 do 15. 4. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 16. 4. 2012 do 22. 4. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 23. 4. 2012 do 29. 4. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 30. 4. 2012 do 6. 5. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 7. 5. 2012 do 13. 5. 2012.
Učitel doporučuje studovat od 14. 5. 2012 do 20. 5. 2012.

Týden 1

Úvodní setkání

Seznámení s cíli kurzu, jeho organizací a podmínkami absolvování.

Týden 2

Role vzdělávání v současné společnosti (Horáková)

Vysvětlení významu vzdělání a vzdělávání v současné společnosti (technologické, ekonomické, demografické a sociální akcenty). Koncept společnosti vědění jako předpoklad rozvoje a rozšiřování znalostí a dovedností (jeho klíčové předpoklady, současná kritika i snahy o reformulaci). Reálná cesta ke společnosti vědění – kde se nachází ČR? (realizace „společnosti vědění“ v ČR a dalších zemích v empirických datech).

 

Povinná četba

 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. Sociologický časopis, 2004, Vol. 40, No. 4, s. 433-446.
 • Keller, J.; Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-78-6.
 • Liesmann, K. P. 2008. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1677-5.

 

 Rozšiřující četba

 • Drucker, P. 1969. The Age of Diskontinuity: Guidelines to Our Changing Society. New York: Harper and Row.
 • Stehr, N. 1994. Knowledge Societies. London: Sage. ISBN 0-8039-7891-X.
 • Veselý, A.; Kalous, J.; Marková, J. 2004. Kultivace vědění v klíčový faktor produkce. Praha: UK FSV CESES.
 • Towards Knowledge Societies. 2005. Paris: UNESCO Publishing.
Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/1_Spolecnost_vedeni.ppt

Týden 3

Vzdělávací politika jako klíčová disciplína sociální politiky (Horáková)

Význam institucionálního zakotvení vzdělávacích politik v současných sociálních státech.  Konceptualizace vzdělávací politiky. Obecné principy, funkce a cíle vzdělávací politiky, jejich podoba v programových, strategických i legislativních dokumentech ČR. UNESCO: Vzdělávání pro 21. století – čtyři pilíře učení, Učení pro všechny. Cíle a principy vzdělávacích politik zemí EU. Vazba vzdělávací politiky na další disciplíny a obory sociální, veřejné a hospodářské politiky.

 

Povinná četba

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 1-2, s. 7-32.
 • Krebs, V. a kol. 2002. Sociální politika. Praha: ASPI. ISBN 80-86395-33-2. Kap. 18 Vzdělávací politika, s. 310-328
 • Delors, J. Learning: the Treasure within. Report to UNESCO the International Commission on Education for the Twenty-first Century. 1997. Paris: UNESCO Publishing.
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015. 2011. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/file/18688

 

 Rozšiřující četba

 • EC. 2011. Závěry Rady EU o úloze vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020. Dostupné online na:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:CS:PDF

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/2_Vychodiska_cile_principy.ppt

Týden 4

Nástroje a aktéři vzdělávací politiky (Horáková)

Seznámení s klíčovými nástroji vzdělávací politiky v obecné, národní i nadnárodní rovině (regulační, finanční a hmotné, informační, přesvědčovací a edukační nástroje, evaluace a monitoring ve vzdělávání, kurikulární politika). Institucionální nastavení vzdělávací politiky a posouzení činnosti hlavních aktérů vzdělávací politiky na úrovni ČR i EU.

 

Povinná četba

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 3 (s. 33-46), 8-10 (s. 107-142).
 • Veselý, A. 2011. Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. ORBIS SCHOLAE, 2011, roč. 5, č. 1, s. 23-52. ISSN 1802-4637
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015. 2011. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/file/18688

 

 

 Rozšiřující četba

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/3_Nastroje_akteri.ppt

Týden 5

Aktuální otázky a trendy ve vzdělávací politice ČR (Krč-Jediná)

Vzdělávací politika ČR v kontextu evropského společenského vývoje. Terminologie: speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření (vysvětlení tzv. paradigmatického posunu). Struktura vzdělávacího systému ČR. Pedagogické a sociálně-politické paradigma ve vzdělávací politice. Globální kontext vzdělávací politiky ČR ve vztahu k inkluzi (tzv. Prohlášení ze Salamanky). Národní akční plán inkluzivního vzdělávaní (NAPIV).

 

 

Povinná četba

 

 • Hájková, V.; Strnadová, I. 2010. Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Praha: Grada. ISBN 9788024730707. Kap. 1 (s. 15-19), 2 (s. 41-57)
 • Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 2010. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/NAPIV.doc.pdf
 • Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. 2009. Výzkumná zpráva Sociologického ústavu AV ČR. Praha: AV ČR. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/AV_evaluace_BK.pdf

 

 

 Rozšiřující četba

 • The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO: 1994. Dostupné online na: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 1-6, s. 5-94.
 • Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf

Týden 6

Specifika českého vzdělávacího systému. Problémy, rizika a výzvy v kontextu vzdělávací politiky (Krč-Jediná)

Charakteristiky českého vzdělávacího systému se zaměřením na primární a sekundární stupeň vzdělávání. Rizika spojená se současným nastavením vzdělávacího systému v ČR v kontextu vzdělávací politiky (také významné přesahy do dalších odvětví sociální politiky). Témata: selektivnost, reprodukce sociálních nerovností, kulturní kapitál (Bourdieu). Specifika vzdělávací soustavy ČR v empirických datech a v mezinárodním srovnání.

 

 

Povinná četba

 

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 1-6, s. 5-94.
 • Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. Kap. 2, s. 27-40
 • Matějů, P.; Straková, J. (eds.). 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. Kap. 1.1., s. 21-40, Kap. 1.4., s. 92-117, Kap. 2.1., s. 147-167
 • Matějů, P.; Straková, J. et al. 2005. The role of the family and the schooll in the reproduction of educational inequalities in the post-Communist Czech Republic. British Journal of Sociology of Education, 2005, Vol. 26, No. 1, s. 17-40. 

 

 Rozšiřující četba

 

 • Mareš, P. 2006. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In Sirovátka, T. (ed.). 2006.  Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
 • Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. Rada Evropy. 2007. Dostupné online na: http://spolecnedoskoly.cz/wpcontent/uploads/rozsudek-eslp-dhvscr1.pdf

Analýza politiky vzdělávání (Přehled) – ročník 2003. OECD. Dostupné online na: http://www.oecd.org/dataoecd/45/60/20946963.pdf

Týden 7

Průběžný test v rozsahu probraného učiva.

Týden 8

Terciární vzdělávání a vzdělávací politika v ČR a ve světě (Krč-Jediná)

Role terciárního vzdělávání ve znalostní společnosti. Současný vývoj politik zaměřených na podporu rozvoje terciárního vzdělávání: principy, cíle, trendy. Témata: kvalita, modernizace, internacionalizace terciárního vzdělávání. Seminář: Vysokoškolská reforma v ČR.

 

Povinná četba

 

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 7( s. 95-108), kap. 9 (s. 127-144).
 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 8 Kvalita ve vysokoškolském vzdělávání (s. 103-116).
 • Bílá kniha terciárního vzdělávání. 2008. Praha: MŠMT. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/bila_kniha/BK_k_diskusi_tisk.pdf
 • Pracovní návrh věcného záměru o vysokých školách. MŠMT. 2011. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf

 

 Rozšiřující četba

 

Další informace a dokumenty EU v oblasti terciárního vzdělávání. Dostupné online na: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc62_en.htm

Týden 9

Evropská vzdělávací politika (Krč-Jediná)

Vzdělávací strategie EU: priority, aktivity. Otevřená metoda koordinace jako základní technika realizace cílů evropské vzdělávací strategie. Úloha evropských/mezinárodních institucí a organizací ve vzdělávání. Evropský (mezinárodní) výzkum v oblasti vzdělávání jako základ politiky opírající se o data. (tzv. evidence-based policy).  Strategie Evropa 2020 a strategický rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a pracovní přípravy „ET 2020“

 

 

Povinná četba

 

 • EC. 2011. Závěry Rady EU o úloze vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020. Dostupné online na:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:CS:PDF

 

 Rozšiřující četba

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 9-10, s. 127-160.

Týden 10

Princip celoživotního učení jako klíčový předpoklad společnosti vědění (Horáková)

Koncept celoživotního učení (versus „tradiční“ koncept celoživotního vzdělávání). Základní strategické a koncepční dokumenty v oblasti celoživotního učení (na úrovni ČR, EU a OECD). Základní funkce, principy a cíle celoživotního vzdělávání. Etapy celoživotního vzdělávání (počáteční, další vzdělávání). Současné trendy a vybrané problémy v oblasti realizace konceptu celoživotního vzdělávání.

 

Povinná četba

 • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 2-4 (s. 25-64).
 • Strategie celoživotního učení. 2007. Praha: MŠMT. ISBN 978-80-254-2218-2. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf 
 • Memorandum o celoživotním učení. 2000. Brusel: EC. Dostupné v českém překladu online na: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm 
 • Program celoživotního učení. 2006. Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1720/2006/ES. Brusel. Dostupné online na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:CS:PDF

 

 Rozšiřující četba

 • Keller, J.; Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-78-6.
 • Rabušicová, M.; Rabušic, L. 2008. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v ČR. Brno: MU. ISBN 978-80-210-4779-2.

Týden 11

Princip zaměstnatelnosti jako platforma propojení vzdělávací politiky s politikou trhu práce (Horáková)

Vysvětlení vazby mezi vzděláním, vzděláváním a trhem práce. Koncept zaměstnatelnosti a jeho dimenze (lidský kapitál, flexibilita, kariérová identita, kontextuální faktory). Další vzdělávání dospělých jako klíčová součást konceptu zaměstnatelnosti (principy, cíle a formy dalšího vzdělávání v české i evropské perspektivě). Další vzdělávání v kontextu vzdělávací politiky (další profesní vzdělávání), politiky trhu práce (rekvalifikace a pracovní výcvik) a strategie rozvoje lidských zdrojů (vzdělávání v organizacích). Současné trendy a vybrané problémy v oblasti realizace konceptu zaměstnatelnosti a dalšího vzdělávání dospělých.

 

Povinná četba

 • Horáková, M. 2011. Pracovní vzdělávání a výcvik: podpora zaměstnatelnosti nebo iluze? Přínosy rekvalifikačních programů pro zaměstnatelnost účastníků (s přihlédnutím k postavení ohrožených skupin na trhu práce). Disertační práce. Brno: FSS MU. Kap. 2 (s. 9-41).
 • Národní program rozvoje vzdělávání: Bílá kniha. 2001. Praha: UIV. ISBN 80-211-0372-8. Dostupné online na: aplikace.msmt.cz/pdf/BilaKniha.pdf   
 • Vychová, H. 2008. Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Praha: VÚPSV. ISBN 978-80-7416-017-2. Dostupné online na: http://praha.vupsv.cz/Fulltext/vz_281.pdf 

 

 Rozšiřující četba

 

Týden 12

Analýza a evaluace vzdělávací politiky (Horáková)

Hodnocení vzdělávacích systémů obecně a ve vztahu k různým stupňům vzdělávání. Kvalita a dostupnost vzdělávání. Individuální a společenská návratnost investic do vzdělávání. Analýza a prognózování vzdělanostních potřeb jako předpoklad efektivní vzdělávací politiky.

 

Povinná četba

 • Potůček, M. a kol. 2005. Veřejná politika. Praha: Slon. Kap. 11 Vzdělávací politika (s. 277-309).
 • Horáková, M. 2010. Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 4, 6, od s. 2-10, 9 s. ISSN 1802-5854.
 • Horáková, M. 2011. Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 5, 1, od s. 2-12, 11 s. ISSN 1802-5854

 

 Rozšiřující četba

 •  Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky..Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 1 (s. 7-24), 7 (s. 93-101), kap. 9 (s. 117-130).

Týden 13

Zpětná vazba na eseje, příprava na zkoušku.