Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 3

Vzdělávací politika jako klíčová disciplína sociální politiky (Horáková)

Význam institucionálního zakotvení vzdělávacích politik v současných sociálních státech.  Konceptualizace vzdělávací politiky. Obecné principy, funkce a cíle vzdělávací politiky, jejich podoba v programových, strategických i legislativních dokumentech ČR. UNESCO: Vzdělávání pro 21. století – čtyři pilíře učení, Učení pro všechny. Cíle a principy vzdělávacích politik zemí EU. Vazba vzdělávací politiky na další disciplíny a obory sociální, veřejné a hospodářské politiky.

 

Povinná četba

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 1-2, s. 7-32.
  • Krebs, V. a kol. 2002. Sociální politika. Praha: ASPI. ISBN 80-86395-33-2. Kap. 18 Vzdělávací politika, s. 310-328
  • Delors, J. Learning: the Treasure within. Report to UNESCO the International Commission on Education for the Twenty-first Century. 1997. Paris: UNESCO Publishing.
  • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015. 2011. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/file/18688

 

 Rozšiřující četba

  • EC. 2011. Závěry Rady EU o úloze vzdělávání a odborné přípravy při provádění strategie Evropa 2020. Dostupné online na:

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:070:0001:0003:CS:PDF

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/2_Vychodiska_cile_principy.ppt