Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 4

Nástroje a aktéři vzdělávací politiky (Horáková)

Seznámení s klíčovými nástroji vzdělávací politiky v obecné, národní i nadnárodní rovině (regulační, finanční a hmotné, informační, přesvědčovací a edukační nástroje, evaluace a monitoring ve vzdělávání, kurikulární politika). Institucionální nastavení vzdělávací politiky a posouzení činnosti hlavních aktérů vzdělávací politiky na úrovni ČR i EU.

 

Povinná četba

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 3 (s. 33-46), 8-10 (s. 107-142).
  • Veselý, A. 2011. Konceptuální rámec pro analýzu vztahu vzdělávací politiky a vzdělávacích výsledků. ORBIS SCHOLAE, 2011, roč. 5, č. 1, s. 23-52. ISSN 1802-4637
  • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2011-2015. 2011. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/file/18688

 

 

 Rozšiřující četba

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/1423/jaro2012/VPL151/um/3_Nastroje_akteri.ppt