Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 5

Aktuální otázky a trendy ve vzdělávací politice ČR (Krč-Jediná)

Vzdělávací politika ČR v kontextu evropského společenského vývoje. Terminologie: speciální vzdělávací potřeby, podpůrná opatření (vysvětlení tzv. paradigmatického posunu). Struktura vzdělávacího systému ČR. Pedagogické a sociálně-politické paradigma ve vzdělávací politice. Globální kontext vzdělávací politiky ČR ve vztahu k inkluzi (tzv. Prohlášení ze Salamanky). Národní akční plán inkluzivního vzdělávaní (NAPIV).

 

 

Povinná četba

 

  • Hájková, V.; Strnadová, I. 2010. Inkluzivní vzdělávání: teorie a praxe. Praha: Grada. ISBN 9788024730707. Kap. 1 (s. 15-19), 2 (s. 41-57)
  • Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. 2010. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://www.msmt.cz/uploads/Skupina_6/NAPIV.doc.pdf
  • Analýza naplnění cílů Národního programu rozvoje vzdělávání v ČR (Bílé knihy) v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání. 2009. Výzkumná zpráva Sociologického ústavu AV ČR. Praha: AV ČR. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/AV_evaluace_BK.pdf

 

 

 Rozšiřující četba

  • The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. UNESCO: 1994. Dostupné online na: http://www.unesco.org/education/pdf/SALAMA_E.PDF
  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 1-6, s. 5-94.
  • Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání v ČR. Praha: MŠMT. Dostupné online na: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf