Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 6

Specifika českého vzdělávacího systému. Problémy, rizika a výzvy v kontextu vzdělávací politiky (Krč-Jediná)

Charakteristiky českého vzdělávacího systému se zaměřením na primární a sekundární stupeň vzdělávání. Rizika spojená se současným nastavením vzdělávacího systému v ČR v kontextu vzdělávací politiky (také významné přesahy do dalších odvětví sociální politiky). Témata: selektivnost, reprodukce sociálních nerovností, kulturní kapitál (Bourdieu). Specifika vzdělávací soustavy ČR v empirických datech a v mezinárodním srovnání.

 

 

Povinná četba

 

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1260-7. Kap. 1-6, s. 5-94.
  • Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum. Kap. 2, s. 27-40
  • Matějů, P.; Straková, J. (eds.). 2006. (Ne)rovné šance na vzdělání: vzdělanostní nerovnosti v České republice. Praha: Academia. Kap. 1.1., s. 21-40, Kap. 1.4., s. 92-117, Kap. 2.1., s. 147-167
  • Matějů, P.; Straková, J. et al. 2005. The role of the family and the schooll in the reproduction of educational inequalities in the post-Communist Czech Republic. British Journal of Sociology of Education, 2005, Vol. 26, No. 1, s. 17-40. 

 

 Rozšiřující četba

 

  • Mareš, P. 2006. Sociální exkluze, sociální inkluze a sociální koheze: diskurs a realita. In Sirovátka, T. (ed.). 2006.  Sociální vyloučení a sociální politika. Brno: Masarykova univerzita.
  • Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice. Rada Evropy. 2007. Dostupné online na: http://spolecnedoskoly.cz/wpcontent/uploads/rozsudek-eslp-dhvscr1.pdf

Analýza politiky vzdělávání (Přehled) – ročník 2003. OECD. Dostupné online na: http://www.oecd.org/dataoecd/45/60/20946963.pdf