Vzdělávací politika a rozvoj lidských zdrojů

Týden 10

Princip celoživotního učení jako klíčový předpoklad společnosti vědění (Horáková)

Koncept celoživotního učení (versus „tradiční“ koncept celoživotního vzdělávání). Základní strategické a koncepční dokumenty v oblasti celoživotního učení (na úrovni ČR, EU a OECD). Základní funkce, principy a cíle celoživotního vzdělávání. Etapy celoživotního vzdělávání (počáteční, další vzdělávání). Současné trendy a vybrané problémy v oblasti realizace konceptu celoživotního vzdělávání.

 

Povinná četba

  • Kalous, J.; Veselý, A.(eds.). 2006. Vybrané problémy vzdělávací politiky. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-1262-3. Kap. 2-4 (s. 25-64).
  • Strategie celoživotního učení. 2007. Praha: MŠMT. ISBN 978-80-254-2218-2. Dostupné online na: www.msmt.cz/uploads/Strategie_CZU_schvaleno_vladou.pdf 
  • Memorandum o celoživotním učení. 2000. Brusel: EC. Dostupné v českém překladu online na: http://old.nvf.cz/archiv/memorandum/obsah.htm 
  • Program celoživotního učení. 2006. Rozhodnutí Evropského parlamentu a rady č. 1720/2006/ES. Brusel. Dostupné online na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:327:0045:0068:CS:PDF

 

 Rozšiřující četba

  • Keller, J.; Tvrdý, L. 2008. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah, pojišťovna. Praha: SLON. ISBN 978-80-86429-78-6.
  • Rabušicová, M.; Rabušic, L. 2008. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v ČR. Brno: MU. ISBN 978-80-210-4779-2.