Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Sociální gerontologie: koncepty a kontroverze

Aktuálně (9.11.) Nová publikace pro zájemce "Greer, S. et al. 2021. Ageing and Health: The Politics of Better Policies" (Anotace: Must ageing populations create conflict between generations and crisis for health systems? Our answer is no. The problem is not so much demographic change as the political and policy challenge of creating fair, sustainable and effective policies for people of all ages. This book, based on a large European Observatory study, uses new evidence to challenge some of the myths surrounding ageing and its effects on economies and health systems. Divisive and alarmist views of population ageing are often based on stereotypes and anecdotes unsupported by evidence. How we address ageing societies is a choice. Societies can choose policies that benefit people of all ages, promoting equity both within and between generations, and political coalitions can be built to support such policies.)

Zdroj:https://eurohealthobservatory.who.int/publications/m/ageing-and-health-the-politics-of-better-policies

Chyba: Odkazovaný objekt neexistuje nebo nemáte právo jej číst.
https://is.muni.cz/el/fss/podzim2021/SOCn6205/118160671/Ageing-and-Health.pdf

Aktuálně (21.10.): V návaznosti na sem.úkol 1. pro zájemce nabízíme k přečtení kapitolu "I am not that type of the grandmother" (Galčanová, Vidovićová), tematizující jak se kulturně sociální ikona Babičky propisuje do žitého příběhu současných prarodičů.

Učitel doporučuje studovat od 13. 9. 2021 do 19. 9. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 20. 9. 2021 do 26. 9. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 27. 9. 2021 do 3. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 28. 9. 2021 do 10. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 5. 10. 2021 do 17. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 18. 10. 2021 do 24. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 25. 10. 2021 do 31. 10. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 1. 11. 2021 do 7. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 8. 11. 2021 do 14. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 9. 11. 2021 do 28. 11. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 16. 11. 2021 do 5. 12. 2021.
Učitel doporučuje studovat od 23. 11. 2021 do 12. 12. 2021.

Přehled seminárních úkolů:

1. Seminární úkol: 1- 3 NS (1800 znaků = 1 NS):

Přečtěte si jednu kapitolu z díla Boženy Němcové "Babička", v jednom odstavci shrňte její obsah a dále argumentujte jaká sociologická témata, jaké sociologické teorie a teorie stárnutí bychom mohli v kapitole najít.
Příklad:
Kapitola 1. Originální text:  "Nežila osamotnělá ve své chaloupce; všickni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami, on jim byla matkou, rádkyní, bez ní se neskončil ani křest, ani svatba ani pohřeb." (str. 15). Úkol: Kapitola pojednává o životních podmínkách Babičky. Koncepty: mezigenerační a sousedské vztahy, rurální stárnutí, osamělost ve stáří; otázky životní dráhy .... Argumentace (příklad). Otázky soužití v rurálních oblastech jako příklad kvalitních mezilidských vztahů, silných sociálních sítí, viz. např. Tönnies,...

Termín odevzdání: 11.10., do 12h do ISu (označení souboru "2_Seminární úkol " - jméno přidává IS automaticky)

2. Seminární úkol: 1- 3 NS (1800 znaků = 1 NS):
Na Internetu najděte „důchodovou kalkulačku“ pro 1) výpočet důchodového věku a 2) výpočet vašeho budoucího důchodu. Použijte obě kalkulačky pro A) pro sebe, a pro B) ženu narozenou v roce 1964, která měla 3 děti a v současné době pracuje jako prodavačka v obchodním řetězci.

Zadání: Zhodnoťte vlastními slovy rozdíly mezi případy 1A (váš odchod do důchodu), 2A (odchod do důchodu prodavačky), 1B (váš (hypotetický a/nebo při současném příjmu/úsporách) důchod v budoucnosti), 2B (prodavačka). 

Stručně popište a ohodnoťte samotný proces vyhledávání informací, jejich dostupnost, přehlednost, věrohodnost…

Cílem úkolu je pohrát si s myšlenkou vlastního důchodu a (ne)nutnosti přípravy na něj.

Termín odevzdání: 25.10., do 12h do ISu (označení souboru "3_Seminární úkol " - jméno přidává IS automaticky)3. Seminární úkol "Age-friendly city": 2 - 3 NS (1800 znaků = 1 NS), 4 fotografie či jiná vizuální forma záznamu z terénu.

Seminární úkol předpokládá 2 fáze, je nutné pracovat s předstihem:
1) pozorování vybraného místa/prostoru se zaměřením na jeho věku ne/přátelské charakteristiky
2) interpretaci tohoto pozorování na základě kritické četby odborných textů k tématům prostorového ageismu, age-friendly city/design atp.

Varianta úkolu 

A) go-along etnografie - spoluprocházení prostoru s rozhovorem

B) mentální mapa s rozhovorem

C) vlastní pozorování konkrétního místa - "shared space" křižovatky ulic Česká a Joštova

Věnujte prosím alespoň 1 hodinu pozorování v terénu a procházení zvolené trasy (neměla by být delší než cca 1 km, spíše kratší; může jít například o náměstí a přilehlé ulice). Věnujte pozornost nejmenším detailům, interakcím mezi lidmi navzájem a lidmi a prostředím i tomu, jak na vás prostor působí a pokuste se zhodnotit, které aspekty sledovaného místa jsou "přátelské vyššímu věku" a které naopak pohyb a pobyt lidem vyššího věku mohou znepříjemňovat, komplikovat nebo mu v některých případech i zabraňovat.

Zpracujte své terénní poznámky a další formy záznamu (fotografie, kresba, nahrávka) podle vlastního uvážení a využijte je v textu (jako podporu argumentů, jako ilustraci). Shrňte své odpovědi na otázku do podoby souvislého textu a interpretujte je s pomocí textů z povinné a dalších alespoň 2 odborných textů, které k tématu dle vlastního uvážení dohledáte (můžete použít klíčových slov jako např. age-friendly design, age-friendly city, urban ageing atp., inspiraci najdete i v doporučené četbě, alespoň jeden text však musí být "nový"). Můžete pracovat i ve dvojicích, pak bude délka výsledného textu minimálně 4 normostrany. Pro plnění seminárního úkolu můžete využít své zkušenosti s "gerontooblekem" pro zvýšení své vnímavosti vůči specifickým nárokům prostředí, předpokládá se vedle návaznosti na četbu také váš vlastní imaginativní vklad.

Termín odevzdání: 8.11., do 12h do ISu (označení souboru "4_Seminární úkol " - jméno přidává IS automaticky)

4. Seminární úkol: 1- 3 NS (1800 znaků = 1 NS):
Natočte krátké video/ audio se seniorem na téma "Přísloví o věku". Písemně odevzdejte krátkou informacemi o videu/ rozhovoru (anonymizovanou). Video/audio nahrajte do ISu.
Termín odevzdání: 15.11., do 12h do ISu (označení souboru "5_Seminární úkol_video/audio"  & "5_Seminární úkol_informace" - jméno přidává IS automaticky)

Co se týče technických náležitostí, doporučuji i seminární úkoly v hlavičce
označovat jménem a UČO, struktura textu je důležitá i pro logický sled
argumentu, který chcete představit. Všechny použité koncepty by měly být
podloženy literaturou, a ta v celosti citována.
Předchozí