Morfologie ruštiny 1

1.1 Morfologie a morfematika

1.1 Morfologie a morfematika
 

Termín morfologie se skládá ze dvou částí: μορφή (‘forma, tvar’) a λόγος (‘slovo, nauka’), a proto morfologie může být chápána jako věda, která se zabývá formou (tvary), např. morfologie buněk, morfologie rostlin, geomorfologie aj.
Jednotkou (objektem) zkoumání lingvistické morfologie je slovo, jehož forma je chápána jako struktura, jejímiž prvky (komponenty) jsou morfémy nebo komplexy morfémů.
      V tradičním strukturalistickém (úrovňovém, rovinném) přístupu k jazyku se vydělují:
·         rovina zvuková (hlásky, fonémy) – fonetika, fonologie,
·         rovina stavebních prvků, z nichž se skládají slova (morfy a morfémy) – morfematika (morfémika),
·         rovina slov nebo slovních tvarů – morfologie, lexikologie,
·         rovina slovních spojení a vět – syntax,
·         rovina textu – textová lingvistika.
Z prvků nižších rovin se skládají prvky vyšších rovin, např. věty se skládají ze slov. Rovinu stavebních prvků, z nichž se skládají slova, zkoumá jazykovědná disciplína morfematika (morfémika). Nejmenší, dále nečlenitelné jazykové jednotky, které fungují jako stavební kameny slov a nesou určitý lexikální nebo gramatický význam (příp. mají určitou funkci) a které se opakují minimálně ve dvou slovech nebo slovních tvarech, se nazývají morfy[1].
Hranice mezi dvěma morfy, které jsou součástí téhož slova, se nazývá morfematický šev (budeme ho označovat pomlčkou): вод-а, вод-н-ый, на-вод-н-ени-е.
Množina morfů stejného druhu, které mají stejný lexikální nebo gramatický význam (příp. stejnou funkci) a které jsou si zároveň svou formální stavbou podobné, se nazývá morfém. Morfém je abstraktní jednotka, která se realizuje prostřednictvím jednoho ze svých morfů, např.: ног-а, нож-к-а, без-ног-ий. Konkrétní morfy -ног- [ног], -нож- [нож], -ног- [ног'] zde realizují morfém s lexikálním významem „одна из двух нижних конечностей человека, а также одна из конечностей птиц, некоторых животных“. Morfy patřící do takové množiny (která tvoří jeden morfém) se označují jako varianty daného morfému nebo jako alomorfy, jinými slovy -ног- [ног], -нож- [нож], -ног- [ног'] jsou alomorfy morfému -ног- s lexikálním významem „одна из двух нижних конечностей человека, а также одна из конечностей птиц, некоторых животных“.
Morf(ém)y, z nichž se skládají slova a slovní tvary v ruštině, se obvykle dělí na kořenové a afixální (afixy). Kořenové morf(ém)y (kořeny) jsou centrálním typem morf(ém)ů a nesou hlavní lexikální význam celého slova nebo slovního tvaru, tzn. že každé slovo má kořenový morf(ém): вод-а, жив-ой, трав-а, мног-о, пис-а-ть, глав-н-ый, мойAfixální morf(ém)y jsou ty morf(ém)y, které se v slově nachází buď před kořenovým morf(ém)em, anebo za ním:
 
·     Předpony (prefixy) se nachází před kořenem, např. под-писать, супер-герой, с-делать.
·     Přípony (sufixy) se nachází za kořenem nebo mezi kořenem a flexí, např. ум-н-ый, дом-ик, красн-еньк-ий.
·     Postfixy u určitých typů slov nebo slovních tvarů mohou být připojeny na tzv. absolutní konec, tj. za pádovou, rodovou nebo osobní koncovkou nebo sufixem, např. умываться, кто-нибудь.
·    Interfixy[2], které slouží ke spojení předního a zadního členu složeniny do nového slova, v ruštině nejčastěji -о-, -е- např. пар-о-ход, земл-е-трясение, вод-о-провод, лес-о-заготовки.
·    Flexe (flektivní morf(ém)y, koncovky), v ruštině jsou to takové morf(ém)y, jejichž změna je doprovázena změnou morfologického rodu, čísla, pádu a osoby, např. стен-а, стен-ы, стен-е...; нов-ая, нов-ый, нов-ое, нов-ые; пиш-у, пиш-ешь, пиш-ем..., пиш-ут[3]. Flektivní morf(ém)y se nachází na konci slova nebo slovního tvaru, za nimi se v ruštině mohou vyskytovat pouze postfixy -ся, -сь, -те, -то, -либо, -нибудь: стро-ит-ся, занимал-а-сь, ид-ём-те, как-ой-то.

Předpony a přípony dále můžeme dělit na:
·    slovotvorné, které specifikují, modifikují, mění hlavní lexikální význam slova nebo slovního tvaru, např. дом – дом-ик („маленький дом), писать – пере-писать („написать заново, иначе“);
·   tvarotvorné, které vyjadřují gramatické významy (gramatické kategorie) a mohou být pouze u ohebných slovních druhů, např. pádové koncovky podstatných jmen (вод-а, вод-ы, вод-е), slovesná přípona minulého času -л- (чит-а-л, чит-а-л-а, чит-а-л-о, чит-а-л-и).

Tvarotvorné morf(ém)y v ruštině mohou být realizovány pomocí tzv. nulových morfů (morfologickou nulou; značka Ø), jinak řečeno formálně nevyjádřeným morfem, např. столØ, стол-а, стол-у nebo учительØ, учител-я, учител-ю, kde v prvním pádě tvarotvorná koncovka mužského rodu není vyjádřena formálně (tj. písmenem ani speciální hláskou), ale v ostatních pádech se tato koncovka vyjadřuje i na formální úrovni. Je-li slovo neohebné či nesklonné, nemůžeme hovořit o žádném nulovém tvarotvorném morfu na jeho konci, např. ve slovech радио, хаки, какаду, Сочи, Брно, бордо, avšak ve slovech typu весело, улыбаясь můžeme hovořit o finálních sufixech/postfixech: весел-о (sufix -о-), улыб-а-я-сь (postfix -сь).
Základem (kmenem) slova nebo slovního tvaru je ta jeho část, která zůstává po oddělení flexe nebo flexe a postfixu -те. Morfy jiných postfixů jsou součástí kmene slova nebo slovního tvaru, např. kmenem slovního tvaru пишется je пиш...ся, kmenem slovního tvaru чья-то je 'j/…то. Takové kmeny se v ruské gramatické tradici nazývají přerušovanými.
Dalším odvětvím spojeným se strukturou slova a jeho dělením na morfy, je slovotvorba, která se zabývá slovotvorně motivovanými slovy, tj. slovy, jejichž význam a výslovnost jsou ovlivněny jinými slovy se stejným kořenem.
Termínem slovotvorná motivace se označuje vztah mezi dvěma slovy se stejným kořenem, přičemž vztah mezi těmito dvěma slovy může být dvojí povahy:
a)     význam jednoho slova se určuje pomocí významu druhého slova (дом – домик „маленький дом“, победить – победитель „тот, кто победил“);
b)     význam obou slov je podobný/stejný, ale každé slovo ze dvojice je jiného slovního druhu (бежать – бег, белый – белизна, быстрый – быстро).
Slova se stejným kořenem neodpovídající výše uvedeným požadavkům se nenachází ve vztahu slovotvorné motivace, např. slova домик a домище, avšak дом – домик, дом – домище již jsou ve vztahu slovotvorné motivace, přičemž jedno ze slov dvojice дом – домик nebo дом – домище je motivujícím, druhé slovo je motivované. Příznaky motivovaného slova jsou následující:
1.      Pokud obě slova mají odlišný lexikální význam, motivovaným slovem je to, jehož kmen je delší (ať už z hlediska formálního nebo fonematického): горох – горошина, писать – написать, есть – съесть.
2.      Pokud obě slova mají odlišný lexikální význam, ale stejnou/podobnou formální stránku, motivovaným je to slovo, jehož sémantika se určuje přes význam prvního slova: химия – химик („тот, кто занимается химией“), художник – художница („женщина-художник“).
3.    Ve dvojicích verbum – substantivum, adjektivum – substantivum motivovaným slovem je substantivum: косить – косьба, выходить – выход, атаковать – атака, красный – краснота, синий – синь; ve dvojici adjektivum – adverbium motivovaným je slovo s delším kmenem (viz bod 1): вчера – вчерашний.
4.   Stylisticky zabarvená slova nemohou být motivujícími, pokud mají stylisticky neutrální adjektivum, např. гуманитарный гуманитар (разг.), технический  техник (разг.).

Motivující slovo ve vztahu k dalšímu slovu může být motivovaným, např. slovo учитель ve dvojici se slovem учительница je motivujícím, ale ve vztahu ke slovu учить je motivované. Taková slova tvoří slovotvorný řetězec: учить учитель учительница. Slovotvorný řetězec tvoří slova se stejným kořenem, která jsou ve vztahu navazující motivace (motivovanosti). Prvním členem slovotvorného řetězce je nemotivované slovo, všechny ostatní členy slovotvorného řetězce se určují dle své vzdálenosti od prvního nemotivovaného slova (tzv. stupeň motivace):
старый стареть (I) устареть (II) → устарелый (III) → устарелость (IV)
Slova druhého a vzdálenějšího stupně motivace mohou být motivována slovy předchozího stupně motivace, např. преподавать → преподаватель → преподавательский, kde slovo преподавательский může být motivováno jak slovem преподаватель, tak i slovem преподавать.
Dalším důležitým termínem z oblasti morfematiky je slovotvorné hnízdo, jímž se rozumí skupina slov se stejným kořenem, která je uspořádána na základě své motivace. Prvním slovem (vrcholem) slovotvorného hnízda může být nemotivované slovo. Slovotvorné hnízdo může být také definováno jako řada slovotvorných řetězců se stejným prvním nemotivovaným slovem.
Obr. 1. Slovotvorné hnízdo (Словообразование. Русская грамматика [online]. [cit. 6.2.2017].
Dostupné z: http://rusgram.narod.ru/191-207.html).
 
Slovotvorná hnízda nebo slovotvorné řetězce můžeme najít ve slovotvorných slovnících ruského jazyka, např.:
  • ГУРКОВА, И. В.: Морфемно-словообразовательный словарь. Как растёт слово? (1-4 классы). Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 192 с. ISBN 978-5-462-01047-7.
  • ПОПОВА, Т. В., ЗАЙКОВА, Е. С.: Морфемно-словообразовательный словарь русского языка (5-11 классы). Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 272 с. ISBN 978-5-462-00922-8.
  • ТИХОНОВ, А. Н.: Словообразовательный словарь русского языка: в 2 томах (около 145000 слов). Москва: Русский язык, 1985. 854 с.
  • ТИХОНОВ, А. Н.: Новый словообразовательный словарь русского языка для всех, кто хочет быть грамотным. Москва: АСТ, 2014. 639 с. ISBN 978-5-17-082826-5.
Obr. 2. Slovotvorné hnízdo (Тихонов 2014, 581).
 
Způsoby tvoření slov v ruštině

Nová slova v ruštině vznikají na základě buď jednoho motivujícího kořene (kmene), anebo více než jednoho motivujícího kořene (kmene).

I. Způsoby tvoření slov, která mají jeden motivující kořen (kmen)

1. Sufixace (sufixální způsob).
Nová slova vznikají pomocí sufixů, jež plní klasifikující funkci a zařazují slova do určitých paradigmat (vzorů), proto nová slova vzniklá pomocí stejného sufixu patří obvykle do stejného paradigmatu (vzoru), např. учить - учи-тель, писать - писа-тель, obě nová slova (учитель, писатель) se skloňují stejně (учитель/писатель, без учителя/без писателя, к учителю/к писателю atd.).
Další příklady sufixace: вода - вод-н-ый, стол - стол-ик, три - три-жды.
Sufixace může být nulová, např.: выходить - выход, синий - синь, задирать - задира, проезжать - проезжий.
2. Prefixace (prefixální způsob).
Nová slova vznikají pomocí prefixů, např. дедушка - прадедушка, огромный - преогромный, завтра - послезавтра, герой - супергерой.
3. Postfixace (postfixální způsob).
Nová slova vznikají pomocí slovotvorných postfixů. Postfixy v ruštině mohou být tvarotvorné (-те, např. ve tvarech rozkazovacího způsobu пишите, пойте; -ся/-сь ve tvarech trpného rodu, např. Дом строится рабочими) a slovotvorné (-ся/-сь, -то, -либо, -нибудь):
переписывать - переписываться (postfix -ся  slovotvorný význam vzájemnosti), кто-то / что-либо / где-нибудь (postfixy -то, -либо, -нибудь mají slovotvorný význam neurčitosti).
Prefixy a postfixy se na rozdíl od sufixů připojují k celému slovu, nikoliv ke kořeni (kmenu), a proto slova vzniklá pomocí prefixace nebo postfixace patří do téhož slovního druhu a paradigmatu (vzoru) jako motivující slovo.
4. Smíšené způsoby:
a) prefixálně-sufixální způsob (sufixální část může být nulová): море - приморье, новый - по-новому, стол - застольный, рука - безрукий;
b) prefixálně-postfixální způsob: бежать - разбежаться, гулять - нагуляться;
c) sufixálně-postfixální způsob: гордый - гордиться, нужда - нуждаться.
5. Substantivace přídavných jmen a přídavných jmen slovesných (sémantický způsob), např. больной (больной ребёнок) - больной (Доктор принял пять больных), заведующий (Иван Петрович, заведующий отделением контроля, сегодня не придёт на работу) - заведующий (Заведующий кафедрой пришёл на работу к восьми утра).

II. Způsoby tvoření slov, která mají více než jeden motivující kořen (kmen)

1. Skládání.
Nová slova vznikají skládáním několika kořenů (kmenů), přičemž poslední (opěrný) komponent se rovná celému slovu, předchozí část (části) se rovná kmenu. Slovotvorným formantem je interfix, pořadí komponentů je pevné, přízvuk je jediný a obvykle se nachází na posledním (opěrném) komponentu slova: первый, источник - первоистóчник, половина, обернуться - полуобернýться, слепой, глухой, немой - слепоглухонемóй, чешский, русский - чешско-рýсский. Interfix může být nulový, např. царь-пушка.
2. Smíšený způsob (sufixálně-složený).
Nová slova vznikají kombinací skládání a sufixace (která může být nulová): один, рука - однорукий, хлеб, резать - хлеборез, разный, язык - разноязычный.
3. Srůstání.
Nová slova vznikají na základě slovního spojení typu přimykání nebo řízenost: лишённый ума - умалишённый; ребёнок, долго играющий на улице... - долгоиграющий; растворимый, быстро - быстрорастворимый.
4. Abreviace (zkracování).
Nová slova vznikají z prvních písmen slov, z prvních slabik slov, spojením jedné části slova s celým slovem nebo spojením začátku prvního slova a konce druhého slova: США (Соединённые Штаты Америки), ЕС (Европейский Союз), вуз (высшее учебное заведение), сбербанк (сберегательный банк), физкультура (физическая культура), педфак (педагогический факультет). Slova vzniklá zkracováním se skloňují, avšak zkratky typu США, ЕС jsou nesklonné.

 

 Задания
1. Разделите слова на морфемы, определите, при помощи каких морфем было образовано данное слово: безводный, выплатить, вертолёт, задумчивый, улыбающийся, подбородок, загадка, звёздочка, учительница, по-старому, бег, ежегодно, внизу, весело, завхоз, МАПРЯЛ, бомж, во-первых. 

2. Выделите корневые алломорфы:
а) рука, ручной, безрукий, 
б) сонный, сон, сна,
в) земля, земной, земельный,
г) любить, люблю, влюблённый,
д) свет, свеча, освещение,
е) треск, трещина, треснуть.

3. Определите значения омонимичных корней и распределите слова на группы, учитывая значение корня, от которого данное слово образовано. Укажите словообразовательный способ.
а) Дорога, дóрого, дорожать, дорожка, дорогой, дорожный.
б) Зарисовка, рисинка, рисовать, рисовод, рисовый, рисунок.
в) Выкуп, выкупаться, купить, купальник, купля, купать, покупка, покупатель, купальщик.

4. Приведённые ниже слова распределите в зависимости от того, есть ли в них словообразовательный аффикс либо формообразующий: знал, писатель, быстрее, котёнок, говорить, шелковистый, добрейший, плáча, переделать, наилучший, ближний, ошейник.
Словообразовательный аффикс Формообразующий аффикс     
   
   
   
   
   
   


5. Определите, в каких словах конечные -а, -о, -е, -и, -ей являются суффиксом, окончанием или входят в состав корня:
Бра, гримáса, добелá, забáва, зáвтра, лёжа, слéва, старá, где, кóфе, долголéтие, налегкé, отличие, разве, фойé, дерево, долго, единство, железо, какáо, напрáво, небо, впереди, деньги, дрýжески, лыжи, пар
и́, сапоги, быстрей, лебедéй, умнéй, конéй, воробéй, добрéй, ручéй, ночéй, быстрéй, соловéй, темнéй, гостéй.
Окончание    Суффикс        Часть корня  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

6. Определите, какое слово из пары является мотивированным (производным), а какое мотивирующим (производящим): строитель – строить, жéмчуг – жемчýжина, верно – верный, журналист – журналистка, новизнá – новый, добротá – добрый, сýхость – сухой, брóнза – брóнзовый, газета – газéтный, двигать – движение.

7*. Разделите слова на морфемы. Докажите, что Вы правы, подбирая другие формы слова, родственные слова или слова, построенные по аналогичной модели.
Образец: 
выпускной: -пуск- – корень (пускать, пусковой, пуск);
                      вы- – приставка (выпрямить, выплатить);
                      -н- – суффикс (вкусный, снежный);
                      -ой – окончание (выпускн-ого, выпускн-ые).
Переводчик, приземлиться,  бесшумный, ледник, водопад, подарок, проигрывать.

8*. Найдите по пять примеров слов к каждому словообразовательному способу русского языка.

9*. Работая со словообразовательными словарями русского языка, найдите словообразовательные гнёзда следующих слов: 
писать, читать, думать, учить, быть, виноград, вкус, голова, дочь, забота, много, здесь, вода, газета, новый, друг. Какие словообразовательные способы представлены в этих словообразовательных гнёздах?

10*. Прочитайте главу "Активные процессы в словообразовании" из учебника Н. С. Валгиной "Активные процессы в современном русском языке". При помощи каких продуктивных аффиксов в современном русском языке образуются названия лиц (в т. ч. названия лиц, образованные от корней (основ) иностранного происхождения)? Каковы особенности аббревиации в современном русском языке? Приведите примеры.

 
[1] Nejmenší jazykovou jednotkou (jazykovém prvkem) jsou však hlásky či fonémy, které mají jen formu, nikoli svůj vlastní význam. Fonémy jen napomáhají rozlišovat významy jednotek vyšších úrovní (morfů a morfémů, slov). Srov. v ruštině: брат – брать, том – там, дам – дым, только – столько.
[2] Také se česky nazývá spojovací (kompoziční) morf(ém) (samohláska, vokál) nebo konekt(ém).
[3] Flektivními morf(ém)y v ruštině jsou také infinitivní ukazatele -ть, -ти, -чь, např. писать, нести, печь.