Přihlášení do IS MU
Umělá inteligence a výuka

Umělá inteligence a výuka

Otázky a odpovědi k využití a zneužití umělé inteligence a jazykových modelů (ChatGPT apod.) ve výuce.

E-kurzy pro veřejnost

E-kurzy pro veřejnost

Online kurzy otevřené široké veřejnosti nabízí možnost studovat opravdu každému. Vybrané kurzy jsou recenzované a mají přidělené ISBN.

Dostupné kurzy

Výukové e-publikace ISSN 1802-128X

Výukové publikace a e-knihy

Multimediální díla učitelů MU, používaná při výuce, publikovaná s ISSN Elportálu, případně i s vlastním ISBN.

OSK

Open space konference 2023

Tradiční konference o e-learningu IS MU pod záštitou rektora MU s prezentacemi odborníků a učitelů. Praktické zkušenosti z výuky. Prostor pro setkání, sdílení zkušeností, konzultace a inspiraci.

Open space konference 2023 | Starší

Uživatelská podpora

Podpora učitelů i studentů

Uživatelská podpora IS MU působí pod Fakultou informatiky MU od roku 2006. Tvoří ji technici

 • Open space konference o e-learningu IS MU 2023
  Open space konference o e-learningu IS MU, 13. září 2023
 • E-kurzy
  E-kurzy pro veřejnost
 • Metodika užití videa ve výuce
  Metodika užití videa ve výuce
 • Pro mobil a tablet
  Plnohodnotné multimediální publikace pro mobilní zařízení
 • Užití cizího díla ve výuce – JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Přednáška JUDr. Matěje Myšky, Ph.D., na téma Užití cizího díla ve výuce
 • Případové studie realizovaného e-learningu
  Případové studie realizovaných multimediálních výukových pomůcek (PDF)
 • 19. 9. 2023
  Bylo zveřejněno nové vydání publikace Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. Tento výukový materiál byl aktualizován, přepracován a doplněn o další informace. Cílem publikace je předání souhrnných informací potřebných pro zpracování závěrečné (kvalifikační) práce, podpora orientace v metodologii výzkumu a v realizaci jednotlivých výzkumných kroků.
 • 28. 4. 2023
  Byla zveřejněna nová publikace Praktické početní metody pro fyziky. Tato výuková publikace navazuje na předchozí skriptum Početní praktikum stejného autora. Text je členěn do čtyř základních kapitol, popisujících pokročilejší počítání s tenzory, křivočaré souřadnice, úvod do parciálních diferenciálních rovnic a praktické základy numerických výpočtů.
 • 10. 3. 2023
  Byla zveřejněna nová publikace Vybrané kapitoly z klinické farmakologie. Tato elektronická publikace si klade za cíle ve stručnosti zopakovat farmakologii vybraných léčiv a na příkladech pak ihned ukázat praktickou aplikaci získaných znalostí. Každá kapitola navíc nabízí odkazy na užitečné databáze, kalkulátory a zdroje doplňujících informací, farmakologické přehledy.
 • 3. 3. 2023
  Na Elportále je nově zveřejněna sekce, která se věnuje aktuálnímu tématu, které rezonuje společností - umělé inteligenci. Učitelé zde najdou základní informace a také otázky a odpovědi k využití a zneužití umělé inteligence a jazykových modelů (ChatGPT apod.) ve výuce. Postupně s využitím těchto nástrojů ve výuce bude doplněna i sekce zkušeností jednotlivých vyučujících.
 • 20. 2. 2023
  Byla zveřejněna nová publikace ManuCat 1: Učebnice katalánštiny. Tato multimediální publikace je vhodná pro samostudium katalánského jazyka. Obsahuje gramatiku na úrovni A2-B1, základní slovní zásobu, množství audionahrávek a celou řadu autokorektivních cvičení.
 • 10. 2. 2023
  Byla zveřejněna série elektronických publikací pod společným názvem Etika výzkumu a vědecká integrita. Tento online materiál obsahuje původní práce zaměřené na tuto oblast, které vznikly v rámci řešení projektu INSURE: Interdisciplinary Support of Research Ethics / Interdisciplinární podpora etiky výzkumu. První z publikací je unikátní praktickou pomůckou pro hodnocení etických aspektů výzkumných projektů s lidskými účastníky v akademickém prostředí. Druhá publikace se věnuje hlavním zásadám mravní integrity ve vědecké práci a popisuje rizika jejího porušení. Tato série publikací je určena výzkumníkům, členům etických komisí i studentům všech předmětů zaměřených na etiku a metodologii vědecké práce.
 • 23. 9. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace První pomoc. Tato multimediální publikace shrnuje v šesti kapitolách základní témata z první pomoci. Materiál je aktualizovaný podle nejnovějších doporučení Evropské resuscitační rady, která byla publikována v roce 2021.
 • 19. 9. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Mechanika. Tato online cvičebnice obsahuje cca 400 úloh vztahujících se k nově vydané učebnici mechaniky (Jana Musilová. Mechanika, Brno: Masarykova univerzita, 2022). Sbírka zahrnuje uzavřené úlohy s jednou správnou odpovědí, uzavřené úlohy s více správnými odpověďmi a otevřené úlohy, vše s řešeními.
 • 16. 8. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty. Tento výukový materiál nabízí krátký souhrn problematiky diagnózy onkologického - lymfoproliferativního onemocnění. V praktické části jsou uvedeny obecné principy stavby cvičební jednotky, obecné zásady cvičení a pohybových aktivit, zásobník cvičení v domácím prostředí s využitím pomůcek a outdoorové pohybové aktivity.
 • 22. 7. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Jak citovat: citační styly. Tato interaktivní publikace obsahuje pokyny k citování podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, APA, Vancouver apod.). Pro každý citační styl jsou vždy uvedeny pokyny k zápisu jednotlivých údajů v bibliografické citaci, k formátování citací v textu a soupisu literatury. Pro vybrané typy dokumentů jsou uvedeny vzory bibliografických citací s příklady včetně vizualizace, ze kterých částí publikací se údaje do citace přebírají.
 • 29. 6. 2022
  Byla zveřejněna nová publikace Manuel linguistique pratique. Tato cvičebnice francouzského jazyka a francouzské lingvistiky Manuel linguistique pratique představuje soubor cvičení zaměřených na zlepšení porozumění mluveného a psaného jazyka, ale také na procvičování teoretických poznatků.

 Všechny novinky