Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Autorský zákon – použití děl jiných autorů ve výuce

Níže uvedené informace jsou v souladu se stanoviskem Právního odboru RMU a pracovníci MU je mohou považovat za oficiální a obecně platné.

V současnosti se autoři výukových materiálů z řad pedagogů Masarykovy univerzity potýkají s problémem vkládání textů a obrázků, které získali prostřednictvím internetu či oskenováním z odborných knih. V době, kdy jsou elektronické podklady pro studium na vysoké škole téměř nezbytností, se stává problematika správného a zákonného používání části děl jiných autorů ve výuce velmi aktuální. Ve spolupráci se zaměstnanci Právního odboru Rektorátu Masarykovy univerzity vznikla elektronická podoba dokumentu, který objasňuje užívání autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; dále jen "autorský zákon") při tvorbě vlastních výukových materiálů.

Autorský zákon definuje dílo

jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Autorským zákonem je tedy chráněno dílo v jakékoliv podobě, ať už se jedná o text, obraz, nahrávku nebo kupříkladu prezentaci v programu MS PowerPoint.

Užití děl

Obecně platí zásada, že dílo nebo jeho část není možné bez souhlasu autora (licence) jakkoliv užít, to znamená, že jej není možné rozmnožovat, rozšiřovat, půjčovat, pronajímat, vystavovat nebo sdělovat veřejnosti. Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek, které umožňují dílo nebo jeho část za jistých podmínek užít. V dalším textu rozebereme ty výjimky, které mohou být aplikovány v prostředí univerzity.

Výjimky

Výjimky podle předchozího odstavce jsou upraveny v díle 4 autorského zákona. Je nutno pamatovat na skutečnost, že pro všechny výjimky shodně platí, že mohou být uplatněny pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. Výjimky z obecného pravidla lze dle znění zákona rozdělit na dvě skupiny - volná užití a zákonné licence.

Volná užití

Volná užití díla jsou způsoby užití, na které se ze zákona hledí, jakoby díla nebyla užita vůbec. Zákon rozeznává dva typy volných užití, a to užití pro osobní potřebu a rozmnožování na papír nebo podobný podklad.

Užití pro osobní potřebu
Dle § 30 autorského zákona lze pro osobní potřebu zhotovit jakýkoliv záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla, aniž by byly jakkoliv porušeny právní předpisy. Toto ustanovení má význam pro vedení soukromého výzkumu nebo pro studenty, kteří si shromažďují studijní materiály. Je nutno upozornit, že toto pravidlo se nevztahuje na počítačové programy. Dále je potřeba zdůraznit, že rozmnoženinu (kopii) pořízenou pro osobní potřebu není dovoleno dál šířit nebo zveřejňovat.
Rozmnožování na papír nebo podobný podklad

Dle § 30a autorského zákona

do práva autorského nezasahuje a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu, b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu, (…) zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického.

Toto ustanovení je výhodné pro studenty, kteří si tak mohou svobodně kopírovat jakýkoliv studijní materiál. Vyučující, kteří chtějí studijní materiály nakopírovat pro potřeby výuky, se mohou opřít o bod b), musí však naplňovat základní pravidlo, že při takovém užití díla nebudou nepřiměřeně dotčeny zájmy autora, proto lze doporučit, aby byla tato výjimka využívána pouze v minimální a nezbytné míře. Pokud by tedy výuka vyžadovala, aby studenti pracovali s větší částí díla nebo celým dílem, lze doporučit, aby si studenti toto dílo okopírovali v knihovně sami (režim rozmnoženiny pro osobní potřebu).


Bezúplatné zákonné licence

Citace

Předpokládáme, že pojem citace není pro akademický svět pojmem cizím. Pro někoho ale může být překvapivé, že citovat lze jakékoliv dílo, tedy nejen text, ale kupříkladu i ilustraci, nákres, fotografii nebo dokonce hudební či audiovizuální záznam. Právní úprava citací je následující:

§ 31 Autorského zákona Citace

(1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo

  1. užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle,
  2. užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,
  3. užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen.

Ad a) Tento odstavec je v univerzitní praxi aplikovatelný například při zhotovování výukových materiálů, skript, interaktivních osnov a podobně. Podmínkou je, aby se nejednalo o díla celá, ale pouze o výňatky (úryvky) a aby tyto výňatky byly zapracovány v samostatném díle (viz Často kladené otázky). Další podmínkou je užití v odůvodněné míře. Odůvodněná míra není pojem zákonem blíže specifikovaný, je proto nutno se v tomto případě řídit „zdravým rozumem“ a posuzovat každý konkrétní případ samostatně.

Ad c) Toto ustanovení umožňuje pro účely výuky užívat i celá díla, za podmínky že toto dílo bude využito pouze pro účely vyučování (např. přednášky nebo e-learningu) – to znamená, že užitím díla se musí sledovat určitý cíl výuky – nemůže být jediným cílem samotné užití díla.

Knihovní licence

Dle § 37 autorského zákona

Do práva autorského nezasahuje vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení, zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla.

Této licence lze využít třeba k projekci obrazů, promítání filmů nebo reprodukci zvukových nahrávek v prostorách knihovny nebo v přednáškových místnostech. Přitom ale musí být dodržena podmínka, že dílo je součástí sbírek (tj. ve vlastnictví) univerzity (viz Často kladené otázky).

Autorský zákon definuje dílo

jako dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.

Autorským zákonem je tedy chráněno dílo v jakékoliv podobě, ať už se jedná o text, obraz, nahrávku nebo kupříkladu prezentaci v programu MS PowerPoint.

Knihovna v Kampuse Knihovna v Kampuse

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky z oblasti autorského práva.

Často kladené otázky

Přednáška na téma Užití cizího díla ve výuce vedená JUDr. Matějem Myškou, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU.

Užití cizího díla ve výuce

V případě nejasností či dalších otázek týkajících se problematiky užívání děl jiných autorů mohou studenti a pracovníci MU kontaktovat servisní středisko, e-techniky nebo Právní odbor RMU.

Servisní středisko pro e-learning