Konsonanty jsou hlásky, jejich artikulační podstatou je existence striktury v mluvním ústrojí. Tato striktura může být okluzí, konstrikcí (různého typu) nebo kombinací obou principů, tzv. semiokluzí (zobrazení typů striktur viz 5.1) tvořenou na různých místech mluvního ústrojí. Mluvíme pak o způsobu artikulace.

Druhou složkou základní artikulace konsonantu je zjištění místa artikulace, tj. nalezení místa, kde příslušná striktura vzniká, a artikulujícího orgánu a jeho pozice. V terminologii se pak většinou základní artikulace zjednodušuje na způsob a místo/artikulující orgán, protože možnosti postavení jazyka vzhledem k patru nejsou neomezené. Charakter konsonantu dokresluje doplňková artikulace, činnost dalšího mluvního orgánu. V některých popisech se o takových konsonantech mluví jako o „dvouohniskových“. Jde o odlišnou věc než u seiokluziv, kde jde o společný složitější pohyb tvořený (skoro) na tomtéž artikulačním místě.

Termíny v dalším výkladu jsou záměrně uvedeny v l. p. j. č., aby nedošlo při užívání k omylu v rodě n. čísle.Vedle mezinárodních termínů uvádíme i aktuálně užívané termíny české, které jsou uváděny ve školních učebnicích češtiny. Je to jen pro vaši orientaci, ve vědeckých pracích jsou užívány ojediněle. Zastaralé české termíny neuvádíme. I tak musíme počítat s tím, že vývoj oboru v posledních desetiletích vedl i k upřesňování terminologie.

Ve výkladu neuvádíme všechny souhláskové zvuky jazyků (světa), protože by byl výklad zcela nepřehledný. Jak už jsme uvedli ve výkladu o transkripci (2.3) a o mluvním ústrojí (5.1), vypouštíme souhlásky retroflexní, faryngální, ejektivní a implozivní. Pokud se zajímáte o některý nám vzdálený jazyk, počítejte s tím, že v něm najdete i další, netušené typy souhlásek.

Okluziva (souhláska závěrová) - konsonant založený na vytvoření úplné přehrady. Přehrada je zrušena pohybem aktivního artikulačního orgánu.

Podle místa tvoření se pak v rámci okluziv vyděluje

Okluze může vznikat i artikulací retroflexní a místem tvoření může být i uvula (čípek) – jde však o výslovnost pro nás dosti exkluzivní.

Semiokluziva (souhláska polozávěrová) patří v nejobecnějším vymezování souhlásek mezi okluzivy dík existenci závěru. Ten je ovšem slabý a přechází v průběhu jediné souhlásky v úžinu. Hláska má tak vlastně dvě fáze a v některých jazycích se podobné zvuky také hodnotí jako dvě za sebou následující souhlásky - např. [ʦ] = ´c´ jako [t] + [s]. Tomu odpovídá i starší český název „splynuliny“. Jde však z fonetického hlediska o jedinou, byť poněkud složitější souhlásku; jinak tomu může být v jednotlivých lingvistických popisech, zejména v západních jazycích, také značky IPA transkripce jsou „kombinované“. Složitější je k těmto hláskám fonologický přístup (srov. 8).

Označení semiokluziva má běžně skupina alveolárních souhlásek. Patří sem:

Seimokluzivní je německé [pf], my jej však vnímáme jako [p] + [f].

Typem artikulace, která probíhá na jednom místě postupně, by mohly být i aspirované hlásky jako [], ´k´ s přídechem. Aspirace se však doložena i u hlásek jiného místa tvoření, proto se do semiokluziv neřadí.

Konstriktiva (souhláska úžinová) je konsonant založený na částečné překážce, zúžení v oblasti místa artikulace. Sama souhláska vzniká dík turbulenci vzduchového proudu, který musí místem konstrikce projít. Hlásek tohoto typu je v jazycích hodně a jsou i diferencovanější než okluzivy. Můžeme je dělit na konstriktivy centrální, laterální a vibranty.

Konstriktivy centrální - středové mají úžinu umístěnu v ose úst. To neznamená, že je nutně přesně v centru, bývá mírně odchýlena na některou stranu, což se dává do souvislosti s lateralitou. V nám bližších jazycích najdeme tyto typy centrálních konstriktiv:

Rozdíl mezi oběma skupinami je větší než jen posun úžiny (viz násl. obrázek), nicméně se za základní pro určování pokládá místo tvoření - snad i pro potřebu jednotného přístupu k souhláskám jazyka.


Palatála - to by bylo v některých jazycích [j], pokud je "čistou" souhláskou; ve většině nám blízkých jazyků jde však o hlásku aproximantní - viz dále)

Velára (souhláska zadopatrová), tvořená na měkkém patru (velu), je [x] (= české ´ch´) a [ɣ] (= české ´znělé ch´ vznikající při asimilaci znělosti to bych dal - [tobiɣdal]).

Podobná hláska může vznikat i jako uvulární nebo faryngální.

Glotála (souhláska hlasivková) je české ´h´. Hláska tohoto typu existuje v mnoha jazycích, většinou však jako neznělá ([h]), české je zajímavé tím, že je znělé ([ɦ]). Zvláštnost hlásky v mateřském jazyce ukazuje už to, že má v IPA transkripci méně obvyklý grafém. Pozici hlasivek při artikulaci českého [ɦ] viz 5.1 při znázornění fonace.

Procvičte si určování souhlásek podle způsobu a místa artikulace. Je vhodné tuto věc zautomatizovat, protože v mluvnických výkladech často narazíte na pasáže, které potřebují, abyste si pod termínem vybavili konkrétní typ artikulace nebo dokonce konkrétní zvuk jako typ.

Konstriktiva laterální (souhláska boková, laterála) má úžinu položenu napříč osou jazyka. Jde o artikulaci typickou pro různé obměny hlásky [l]; jde o souhlásku poměrně zvláštní, otevřenost artikulačního prostoru úst umožňuje při ní vznik ústní rezonance poněkud podobné rezonanci vokálů. Hláska nepochybně patří mezi sonory (5.2, 6.5), v některých fonetických popisech je dokonce řazena mezi aproximanty (viz dále).


Pokuste se vyzkoušet různé varianty hlásky [l], které znáte ze svého okolí, ev. z cizích jazyků. Co mají společného a čím se liší?

Vibranta (souhláska kmitavá) má úžinu, která se v průběhu hlásky zvětšuje a zmenšuje. To se opakuje několikrát - ale ne příliš často, pro české ´r´ se uvádí 2-3 kmity. Úžina může být umístěna na rtech ([B]), v oblasti alveol ([r] jaké známe ze spisovné češtiny) nebo může vznikat hláska uvulární ([R] - bývá při běžném českém ráčkování). Specifika výslovnosti vedou k tomu, že r-ové hlásky mají jistý tón blízký vokálům; na základě tohoto specifika, které má důsledky i pro výstavbu slabiky, se řadí do skupiny sonor (5.2, 6.5).

Vibrantou je i české [ř] (znak IPA nemá!!!); i při něm kmitá špička jazyka proti přední části alveol, a to na místě typickém pro [r], kmity jsou však poněkud rychlejší. Kromě toho je u [ř] jiný čelistní úhel a odlišná pozice rtů - podobá se pozici při [ ʃ ] (= ´š´) nebo [ʒ] ( = ´ž´). České ´ř´ má znělou i neznělou variantu.

O této hlásce se říká, že je ve světě unikátní - něco podobného je prý jen v kečuánštině. Pýcha ale není na místě, velmi mnoho Čechů hlásku nezvládá, a nejsou to jen malé děti. Přesto Čechům připadá ´ř´ samozřejmé a jeho specifické vlastnosti si uvědomují spíše cizinci.

Vyhledejte si, jak jsou vnímány české názvy s ´ř´v cizích jazycích. Poznáme to z toho, jak se v jazycích s jiným typem písma přepisují jména českých umělců nebo obcí. Ověřte si u kamarádů-cizinců, jak české ´ř´ vnímají. Uvažte pak společně - je nezbytné, aby se cizinec naučil správnému českému ´ř´?

V laickém pohledu jsou vibranty chápány spíše jako hlásky s opakujícími se slaboučkými závěry, ale alespoň pro české [r] ani [R], tím méně pro obě hlásky typu ´ř´ to neplatí. Ověřte si na základě vlastního pozorování, kde je rozdíl mezi okluzivou [d] a kmitavým [r]. Pokuste se zjistit, kolik kmitů asi běžné [r] tvoří a co se stane, pokud jich bude více.

Vibrantám je blízká výslovnost "jednokmitová" známá např. u ´r´ v angličtině. Tato artikulace, označovaná termínem tap n. flap, se v transkripci značí [ɾ].

Uvažte, jak by bylo možné naučit cizince obvyklému českému prealveolárnímu [r]. Na co byste ho upozornili? Vyhledejte si slova, na nichž by bylo dobré českou hlásku procvičovat. Výslovnost ´ř´ lze nacvičovat až po zvládnutí "obyčejného" [r].

Laterála l-ového typu a vibranty r-ové tvoří společně skupinu souhlásek zvanou likvidy - hlásky plynné. Tyto hlásky mají v jazycích mnoho specifik - mají poměrně velký prostor v ústech, který umožňuje rezonanci, jsou obvykle pouze znělé, jsou schopny být jádrem slabiky a nepodílejí se na asimilaci znělosti (7.3); řadíme je spolu s nazálami do skupiny sonor (5.2, 6.5).

Pozor, české [ř] není likvida ani sonora: je to normální souhláska, která má znělou i neznělou podobu, jen v písmu reflektovanou stejnou literou. Z historického hlediska sice souvisí s vývojem palatalizovaného [], ale původ ani způsob psaní není důvodem k současnému hodnocení souhlásky.

V běžných školních učebnicích se připomíná skupina hlásek jedinečných, kam patří jak likvidy, tak nazály a aproximanty. Co skupinu spojuje - co ji rozděluje? Argumenty hledejte v mateřštině.

Aproximanty tvoří z artikulačního hlediska zvláštní skupinu hlásek. Jejich tvoření je totiž málo výrazné, dá se říci, že nejsou charakterizovatelné pouze posunem hmoty jazyka (jako vokály), ale mluvní orgány se u nich blíží k jisté pozici, aniž by jí dosáhly, vytvořily strikturu (jako u konsonantů), je tu přítomen spíše záměr artikulace než její pevný průběh. Jde o hlásky v jazycích poměrně běžné. Zvláštnost jejich artikulace je dobře vidět na následujících obrázcích:


(v obrázku je naznašena i proměnlivost artikulace [j] v různém hláskovém okolí)


Typická palatální aproximanta je české [j], vyskytující se i v dalších jazycích světa. Její artikulace je velmi proměnlivá podle okolí. V některých jazycích se proto mluví o souhláskovém a (polo)samohláskovém ´j´ (´j´ na konci slabiky).

Srovnejte vlastní artikulační pocit pro ´j´ ve slovech [majaːk] - [jaːma] - [maːj] - [mijɪː] - [bjelost] (= bělost). Uvědomte si, že "slyšíme ´j´", nepochybujeme o jeho přítomnosti, ale jazyk je pokaždé v poněkud jiném postavení.

Konsonant [j] je nejen skutečnou samostatnou hláskou, ale slouží i jako signál vyznačení „měkkosti“, palatalizace v jazycích, které jinak palatalizované souhlásky nemají. Odrazí se to v přejímání slov - např. u vlastních jmen zeměpisných Kjóto, Kjúšú. Kromě toho vzniká i jako hláska hiátová nebo slouží při protezi (oboje viz 7.3). Jako polosamohláska, polovokál je označováno [ j ], které tvoří součást fonetických diftongů ([podej], [dejte]). V transkripci se někdy naznačovala jeho "polovokaličnost" zvláštní značkou i s obloučkem (dole nebo nahoře). Dodnes se tento způsob užívá v dialektologii.

Další polosamohláskou je bilabiální aproximanta [ʋ]. V češtině existuje jen jako druhá část diftongu ve slovech jako [lo͜ʋko͜ʋ], [a͜ʋto]. V jiných jazycích může existovat i aproximanta velární (] nebo alveolární [ɹ], v některých jazycích se za aproximantu pokládají i různé typy [l]. Hláska [ʋ] (= realizace hlásky, jíž - v angličtině - odpovídá písmeno ´w´) je artikulačně blízká vokálu [u].

V dřívější době byly aproximanty zařazovány mezi souhlásky bez zvláštního dělení typů, i když si fonetikové byli dobře vědomi jejich specifik. Specifika je nejlépe vidět výše na srovnání artikulace českého [ɪ] a [j]; obrázek zachycuje vrcholovou fázi obou hlásek, tedy místo nejméně ovlivněné okolím.

Aproximanty jsou schopny fungovat ve svahu slabiky jako konsonanty (4.3), mohou však být jako "polosamohlásky" i složkou diftongu (5.3). Slabikotvorné jako čisté samohlásky nejsou.


V běžnější (zjednodušené) české transkripci odpovídají zvoleným pro vás méně obvyklým značkám

 • ɦ - znělé h; s neznělým se nepočítá

 • ʋ - polosamohlásková druhá část diftongu – značka u s obloučkem dole [u̯]

 • ʒ - ž

 • ʃ - š

 • ʦ - c

 • ʣ - „znělé c“

 • ʧ - č

 • ʤ - „znělé č“

 • ŋ – zadní n (značka se užívá i v českých učebnicích)

 • ɟ - ď

 • c – ť

 • ɲ – ň

 • ɱ - retozubné m, tradiční česká značka μ

 • ʔ - ráz, tvrdý hlasový začátek; užívá se celkem běžně

Určení místa a způsobu artikulace nevyčerpává celou charakteristiku souhlásky, je jen určením jejího základního typu. Pro další diferenciaci se využívá doplňkové artikulace, jež je založena na současné artikulační práci dalšího artikulujícího orgánu.

V některých lingvistikách se mluví v této souvislosti o "souhláskách se dvěma centry/ohnisky artikulace"; tento termín je však vhodnější vyhradit pro komplikované typy "dvojkonsonantů" typu ´kp´, nebo ´nm´ zachycené v afrických jazycích.

Takovou doplňkovou artikulací je např. znění hlasivek při některých souhláskách, vytvoření rezonančního prostoru vedoucího k sonantnosti souhlásek, může jít i o posun výslovnosti k palatu (palatalizaci) nebo k velu (velarizaci), změny v napětí svalů (tzv. napjatost), využívání přídechu, labializace apod. Tyto doplňkové artikulace jsou v jednotlivých jazycích různé a mají různou funkci:

Z hlediska tvoření můžeme počítat s těmito typy doplňkové artikulace:

Tradičně se o palatalizovaných souhláskách mluví jako o "měkkých", a to v opozici k homorgánní hlásce bez palatalizace - "tvrdé". Jak je patrno, má toto dělení smysl jen tam, kde jde o jev skutečně relevantní.


Připojení specifické artikulace hlasivek - aspirace. Tvoří-li se aspiráta, jsou hlasivky částečně sevřeny a vzduch se o ně tře. Aspirace bývá na konci okluziv (postaspirace) nebo ji předchází (preaspirace). V nám blízkých cizích jazycích jde o artikulaci doplňující zvuk [],[],[] před vokály; může být i součástí souhlásek znělých. Někdy se taková hláska označuje termínem tenuis.

Labializace je doplnění artikulace konsonantu o aktivní činnost rtů. Vyskytuje se jako doprovodný rys u souhlásek postalveolárních. Má specifický význam tam, kde souhláska sama rty pro artikulaci nevyužívá. Z vývoje jazyků jsou známy labializované veláry [] nebo [].

Napjatost je míra intenzity práce mluvních orgánů. Jako zcela doprovodný rys existuje u všech souhlásek, přičemž platí, že neznělá má větší intenzitu artikulační práce než odpovídající znělá. Jako samostatný rys se rozdíl nenapjatá (lenis) - napjatá (fortis) využívá např. v němčině pro diferenciaci okluziv.

Velarizace je posun obvyklé artikulace konsonantu směrem dozadu, k velu, u faryngalizace se mění objem hrdelní dutiny sevřením svalů krku. Oba typy doplňkové artikulace jsou doloženy z jazyků nám vzdálených.

Glotalizace je přidání závěru na hlasivkách k základní artikulaci souhlásky. Vyskytuje se v jazycích kavkazských.

Kvantita konsonantů je rysem v důsledku akustickým, založeným na časovém průběhu artikulace. V případě konsonantů je vhodné odlišit konsonant zdvojený (gemináta) od jediného konsonantu dlouhého: gemináta má ve svém průběhu patrnou intenzi druhého konsonantu, což u dlouhé souhlásky není. Dlouhé konsonanty v mateřštině nemáme (pomineme-li výrazy onomatopoické - bzzz, frrr), zatímco zdvojená výslovnost je může v pečlivější řeči objevit - viz 7.3.

Procvičte si na základě tabulky a předchozích výkladů určováná artikulačních vlastností souhlásek. Východiskem by měl být souvislý text. Pamatujte na to, že psaná podoby jazyka nemusí odpovídat vyslovenému.

Konsonanty jsou hlásky artikulačně poměrně složité. Obměna mechanismu jejich tvoření bývá vnímána jako výslovnostní nedostatek, objevují se u nich vady artikulace zjednodušeně nazývané vady řeči. K vadám řeči však patří i vady hlasu a neurotické problémy narušující řeč (5.1), a také poruchy výslovnosti vokálů (5.3).

Vady výslovnosti souhlásek související s patologií mluvních orgánů necháme stranou - ty řeší lékař spolu s léčením rozštěpu, obrny atd. V praxi je běžnější soubor nedostatků, které vznikají v průběhu osvojování řeči přirozenou cestou: dítě řeč vnímá především sluchem a samo ji napodobuje podle možností a obratnosti svých mluvních orgánů. Omyl ve vnímání, nezvládnutí koordinace pohybů v hlásce zapojené do slov, nedokonalá sluchová kontrola výsledku - to vše vytváří podmínky pro vadu výslovnosti. Musíme tu rozlišovat proces osvojování řeči, kdy se dítě teprve učí artikulovat a nedostatky jsou náhodné (fyziologická patlavost - asi do 4 let), od situace, kdy tato výslovnost přetrvává. V době školní docházky je daleko těžší ji upravit, kromě toho dítě trpí posměchem spolužáků.

Souhlásky jsou různě náročné na výslovnost. Obecně lze říci, že okluzivy jsou snazší, zatímco u konstriktiv je pro výsledek důležitá nejen lokalizace úžiny, ale i její výška, šíře, přesné umístění v centru, je tu i složitější sluchová identifikace - podmínek pro vznik a ustálení špatné artikulace je tedy více.

Semiokluzivy jsou podobně náročné jako konstriktivy. Vady výslovnosti hlásek se společně nazývají patlavost (dyslalie), u řeči zcela nesrozumitelné pro mnoho výslovnostních vad mluvíme o tetismu. Chybná výslovnost jednotlivé hlásky má název odvozený od řeckého jména příslušné hlásky (vlastně písmene, termíny jsou poměrně staré) - kaptacismus (nesprávná výslovnost k a g), sigmatismus (nedostatky ve výslovnosti sykavek), rotacismus (neortoepická výslovnost r) a v českém prostředí nejrozšířenější rotacismus bohemicus, vadná výslovnost ř.

Jako laikové můžeme dávat správný mluvní vzor a oceňovat dobrou výslovnost, nikdy se nesmíme vadně mluvícímu (ani dítěti) smát nebo ho dokonce trestat. Nestačí-li dobrý příklad, je lépe včas - ještě před vstupem do školy - vyhledat pomoc logopeda a pod jeho vedením pravidelně několikrát denně krátce s dítětem cvičit. Výslovnostní vady lze upravit cvičením i u dospělého, ale je to daleko složitější a je nutný velmi silný motiv, aby byl výsledek dokonalý a trvalý. Je totiž nutno nejen nacvičit novou výslovnost hlásky, ale i zcela zapomenout nesprávnou, a nadto je třeba novou hlásku zasadit do všech hláskových kombinací a všech emočních situací, v nichž člověk mluví. Zejména při rozčilení proto často probleskne nesprávná výslovnost i u lidí, kteří se už dávno výslovnostní vady zbavili.

Přemýšlejte: Jednou ze zásad výběru vyučujících pro mateřské školy a nižší ročníky školy základní je, aby neměli žádné výslovnostní vady. Proč tomu tak je? Uvažte, zda je vhodné svěřit péči o malé ditě cizinci. Jak se to může odrazit ve vývoji jeho řeči?

Z artikulačního hlediska je třeba při fonetické charakteristice konsonantu nám blízkých jazyků uvést minimálně tyto údaje:

 1. Označit, jde o konsonant, a v tom rámci i jeho typ: vlastní/šumový/pravá konsonant - sonora - aproximanta (viz dále 5.5).

 2. Zařadit konsonant podle způsobu a místa artikulace, ev. podle artikulujícího orgánu,

 3. Zachytit doplňkové rysy artikulace se zaměřením na ty, které jsou v jazyce fonologické: neznělost/znělost, orálnost/nazálnost, neaspirovanost/aspirovanost, kvantitu krátkou/dlouhou, nelabializovanost/labializovanost, atd.

Úplné fonetické popisy (v rámci speciálních studií) registrují i vlastnosti irelevantní.

 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., Filosofická fakulta MU Brno
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, 2007