Jak jsme již uvedli v kapitole 3, zvukovou rovinou jazyka se zabývají dvě jazykovědné disciplíny: fonetika zkoumající materiální stránku jazyka na nezobecněné úrovni i na prvním stupni zobecnění, a fonologie, nauka o způsobech využívání zvukového materiálu v jazyce. Zatímco fonetika popisuje všechny zvuky, které se v řeči užívají, fonologie se zabývá jen těmi, které slouží rozlišování významu, tj. těmi, které mají distinktivní funkci.

Distinktivní - rozlišovací funkce se uplatňuje jednak v rámci minimálních významových jednotek (morfémů), jednak v rámci větších celků vyjádření (slov, výpovědních úseků, výpovědí). Základem fonologických zkoumání je zkoumání prvků rozlišujících morfémy, minimální jednotek jazyka, které mají určitou formu i význam - lexikální, gramatický. Na nich a jejich inventáři lze také nejlépe vysvětlit podstatu problematiky. Jde o studium segmentů, z nichž se vyšší jednotky skládají.

V následujícím výkladu se soustředíme na elementární pojmy klasické fonologie a budeme je dokumentovat na materiálu mateřského jazyka. Hlubší pohled na fonologii podává speciální kurz obecné fonologie.

---

V následujícím výkladu potřebujeme užívat vedle fonetické transkripce i transkripci fonologickou. Zaznamenává se mezi šikmé závorky a zapisuje sled segmentů schopných rozlišovat význam, fonémů. Není při ní ustálen tvar značek, v pracích určených pro mezinárodní příjemce se však preferuje využití grafémů IPA. Této zásady se držíme i zde, pro orientaci připojujeme českou psanou podobu.

Fonologický přepis zachycuje také signály členění sledu fonémů:

K předělům blíže 8.5.

 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., Filosofická fakulta MU Brno
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, 2007