Specifickým typem segmentálních fonémů jsou delimitativní příznaky, které ukazují hranice smysluplných celků uvnitř promluvy, vymezují posloupnosti fonémů, kterým v jazyce přikládáme určitý význam. Pro členění řetězce fonémů si každý jazyk vypracoval vlastní signály ukazující hranice promluv, výpovědí, výpovědních úseků, slov, eventuálně i morfů.

Prostředkem vyjadřování těchto hranic jsou různé relevantní zvukové vlastnosti - absolutní i relativní pauza (někdy jen potenciální), přítomnost určitých prozodických prostředků, z nichž některé mají i vlastní fonologické funkce (český přízvuk má např. pouze delimitativní funkci, zatímco přítomnost intonace je hraničním signálem, ale volba jistého intonačního schématu zároveň vyjadřuje ukončenost - neukončenost sdělení a spoluvytváří jeho modalitu), způsob uspořádání řetězců segmentálních fonémů (určitá omezení platící pro začátky nebo konce slov) a zákonitosti neutralizace fonologických příznaků. Funkci hraničního signálu mohou plnit i specifické hlásky (český ráz apod.).

Ustálený model delimitativního signálu se nazývá předěl (junktura, též disjunktura, dierém). Předěl je svébytná jednotka fonologického systému. Jako foném může být postavena do opozice k nepřítomnosti (neexistenci) předělu; je pak příznakovým členem opozice, nepříznakovým je nulová realizace, řada fonémů není rozčleněna. Je-li předěl realizován, chápeme řetězec jako více významových jednotek, není-li realizován, je celý řetězec vyjádřením jediné významové jednotky.

Např. v češtině : ['je tam 'le:ka:rna ...] - ['je ta 'mle:ka:rna ...]; ['topivo] - [to 'pivo].

Jednotlivé fonologické školy přistupují k otázce předělů různě a terminologie není zcela ustálená. I sám pojem předělu bývá řazen buď na úroveň segmentů (viz výše), nebo - vzhledem k tomu že jeho realizací jsou prozodické prostředky, až na úroveň suprasegmentální.V české fonologické literatuře se berou v úvahu tyto typy předělů (Josef Vachek, 1968; přejímá systém H. Kučery, 1961):

 
prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., Filosofická fakulta MU Brno
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, 2007