Učební text vznikl z popudu studentů na základě diskuzí na seminářích a po přednáškách z fyziologie tělesné zátěže. Je zpracován pro studenty bakalářských studijních programů nezdravotnického zaměření, pro jejichž budoucí povolání jsou však znalosti základů fyziologie tělesné zátěže nezbytné.

Učebnice je tedy určena především budoucím učitelům tělesné výchovy, sportovním trenérům, ale i organizačním pracovníkům v občanských sdruženích, fitcentrech, soukromých sportovních klubech a v dalších specializovaných zařízeních realizujících organizované sportovní aktivity. Tito studenti přicházejí na naši fakultu z různých středních škol od všeobecně vzdělávacích gymnázií až po specializované školy odborné. Jde o nehomogenní skupinu s různou úrovní biomedicínckých znalostí. Naší snahou bylo usnadnit pochopení ne zcela jednoduché problematiky fyziologie tělesné zátěže a vytvořit učební text s minimem všeobecně méně známých výrazů.

Jsme si vědomi skutečnosti, že ve snaze vyhnout se pro studenty složité medicínské terminologii došlo k jistému zjednodušení dílčích problémů. Internetová forma učebnice však umožní obsah průběžně doplňovat a aktualizovat. Základní literaturu představují skripta Fyziologie tělesné zátěže docentky Havlíčkové a kolektivu. Náš učební text nemůže svým rozsahem ani obsahem studium těchto skript nahradit.

Výběr kapitol byl určen nahromaděnými přípravami a materiály k přednáškám a seminářům, které jsou v souladu s poznatky publikovanými ve  studijních materiálech pražských autorů. V současné době jsme svědky, v souvislosti s uvědomováním si zodpovědnosti za vlastní zdraví, zvyšujícího se zájmu o pohybové aktivity v širším rámci změn životního stylu celé populace.

V předkládaném textu věnujeme pozornost nejen potřebám vrcholového a výkonnostního sportu, ale také tělesným aktivitám specifických skupin obyvatelstva včetně skupiny starších i jedinců ne zcela zdravých, se kterými se s velkou pravděpodobností budou absolventi Fakulty sportovních studií setkávat v běžné praxi stále častěji.

 
Jiří Jančík, Eva Závodná, Martina Novotná, Fakulta sportovních studií MU
tech. spolupráce: Servisní středisko pro podporu e-learningu na MU, Brno 2006