I. třída: Elementy (prvky)

Elementy (prvky) jsou skupina minerálů do níž patří ryzí kovy a jejich slitiny, polokovy a jejich slitiny a nekovy. Mají společné morfologické vlastnosti kubických krystalů a směry štěpnosti, vysoký lesk, nízkou křehkost a tvrdost. Z nekovových prvků má význam C a S, které jsou v přírodě známy ve více modifikacích. Uhlík vytváří v přírodě modifikace grafitu a diamantu, s velkými odlišnostmi v krystalové struktuře a fyzikálních vlastností. Ryzí síra vzniká převážně částečnou oxidací H2S, někdy redukcí SO2 i některých kyslíkatých sloučenin síry, případně organických sloučenin bohatých na síru. Mnohé prvky spolu vytváří tuhé roztoky, např. elektrum (Au, Ag). Prvky mají některé charakteristické fyzikální vlastnosti, které je výrazně odlišují od ostatních tříd systému minerálů - především je to u ryzích kovů nejvyšší hustota a nejlepší elektrická a tepelná vodivost ze všech známých minerálů. V nábrusech mají všechny silný, kovový lesk. U ryzích prvků převládají atomové struktury s nejhustějším uspořádáním atomů s různými typy vazeb.

Z 92 prvků známých ze zemské kůry jich bylo nalezeno v ryzím stavu cca 30 a některé z nich, např. grafit, diamant, zlato nebo síra patří mezi velmi důležité nerostné suroviny. Celkový podíl prvků na hmotě zemské kůry je nepatrný a nepřesahuje 0,1 %.

Elementy jsou děleny:

  • oddělení A - kovy a kovové slitiny
  • oddělení B - polokovy a nekovy
doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále