III. třída: Halogenidy

Halogenidy tvoří samostatnou třídu minerálů s malým počtem nerostných druhů. Zahrnuje soli halogenovodíkových kyselin (HBr, HCl, HF a HI) a podle toho rozeznáváme bromidy, chloridy, fluoridy a jodidy. Halovce lehkých kovů mají typickou krychlovou (kubickou) krystalovou strukturu s iontovou vazbou, zatímco sloučeniny těžkých kovů, jejichž kationy se vyznačují velkou polarizací, mají kovalentní vazby. Fyzikální vlastnosti minerálů souhlasí s jejich strukturou. Halogenidy s typickou iontovou vazbou tvoří kationy lehkých kovů s malými náboji a velkými iontovými poloměry, které mají velmi malou schopnost aktivní polarizace. Proto jsou tyto minerály průsvitné, bezbarvé nebo zbarvené, mají malou hustotu, nízký index lomu a v důsledku toho slabý skelný lesk, mnohé z nich se velmi lehce rozpouštějí ve vodě.

Geochemicky jsou sloučeniny fluóru význačné pro hlubinnou žulovou pneumatolýzu, kdežto sloučeniny chlóru pro bazická magmata (gabrová a čedičová). Při magmatických pochodech nevznikají podmínky, které by umožňovaly hromadění halogenidů ve větším množství. Fluór a chlór vstupují do minerálů jen jako dodatkové aniony, a to zejména do silikátů a fosfátů (většinou v pegmatitech a v kontaktně metasomaticky metamorfovaných horninách). Převážná část těchto prvků vytváří prchavé sloučeniny s kovy a přechází do hydrotermálních roztoků. V exogenních podmínkách vznikají chloridy Na a v menším množství i chloridy K, Mg a jiných kovů často v ohromných masách ve vysychajících solných jezerech spolu se sulfáty, případně boráty a jinými sloučeninami rozpustnými ve vodě. Spolu s Cl se vyskytuje i odpovídající koncentrace Br a I.

V dnešní době je cca 75 % veškerého chlóru v zemské kůře (a zřejmě i brómu) a více než 90 % jódu soustředěno v mořské vodě. Při větrání hornin a rudních ložisek se ovšem uvolňuje i velké množství fluóru. Chemická afinita fluóru a vápníku je však tak velká, že na cestě k moři většina fluóru vypadne z roztoku v podobě těžko rozpustné sloučeniny CaF2 a zůstává v kontinentálních sedimentech. Tato skutečnost vysvětluje velmi malý obsah fluóru v mořské vodě (cca 0,8 g na 1 m3). Fluór částečně pohlcují organizmy a zúčastňuje se na stavbě zubního emailu, který se tvoří téměř výlučně z fluoridu vápenatého. Mnohé halogenidy jsou sekundárními minerály. Významnými surovinami pro chemický průmysl jsou zejména halit a fluorit.

doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále