VI. třída: Sulfáty

a příbuzné sloučeniny (chromáty, molybdáty, wolframáty)

Krystalizované látky, které tvoří sloučeniny kovů s aniony síry [SO3]2- a [SO4]2-, nazýváme sulfáty (starší název: sírany). V přírodě jsou hojné. Vznik kyslíkatých sirných sloučenin s kovy může nastat jen v podmínkách zvýšené koncentrace parciálního tlaku kyslíku v okolním prostředí a za velmi nízkých teplot při povrchu zemské kůry. Velký komplexní anion [SO4]2- může vytvářet stabilní krystalové mřížky jen ve spojení s velkými dvojmocnými kationy. Nejstálejší jsou sulfáty Ba, Sr a Pb, které nevytvářejí v přírodě vodnaté sloučeniny. Velký hospodářský význam má zejména vodnatý sulfát Ca - sádrovec. Přestože je mezi minerály této třídy velké množství různých sloučenin, počet stálých a hojně rozšířených sulfátů je v zemské kůře poměrně malý. Tvrdost sulfátů je malá, u vodnatých jen kolem 2 Mohsovy stupnice a nejsou známy sulfáty s tvrdostí nad 3,5.

Chromáty, jako soli kyseliny chromové, vznikají jen v prostředí s vysokou koncentrací kyslíku a vyskytují se v přírodě velmi vzácně. Komplexní anion [CrO4]2- je schopen vytvářet krystalové mřížky s velkým kationem Pb2+. Podobně málo jsou rozšířené kyslíkaté sloučeniny molybdenu a vyskytují se jen v oxidační zóně rudných ložisek. Velmi vzácné jsou vysokoteplotní kyslíkaté wolframáty.

Třída je tvořena třemi odděleními:

  • oddělení A - sulfáty
  • oddělení B - chromáty
  • oddělení C - molybdáty a wolframáty
doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc. |
prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc. |
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita |
Vstoupit na úvodní stránku webu |
logo Pedagogické fakulty
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2007
| Stránky střediska na Elportále