Přechod na menu, Přechod na obsah, Přechod na patičku
     

Fyziologie a vývoj řeči

Vývoj (ontogeneze) řeči je v zájmu lékařů, psychologů, fonetiků a speciálních pedagogů. Vývoj řeči probíhá ve stádiích mezi nimiž jsou nevýrazné hranice a každý musí těmito stádii projít, rozdílná může být pouze délka těchto stádií.

Preverbální období – osvojování návyků, zručností na jejich základě se později vybuduje řeč, tyto aktivity hrají velice důležitou úlohu (sání, žvýkání, polykání).

 • 1. projevem je křik (v prvních týdnech křik krátký, výška, barva hlasu jednotvárná),
 • asi po 6 týdnu dostává křik citové zabarvení, zpočátku vyjadřuje nespokojenost – tvrdý hlasový začátek (nejvíce poškozuje hlasivky)
 • později (2.–3. měsíc) také spokojenost – měkký hlasový začátek (broukání)
 • období pudového žvatlání (4.–6. měsíc) – jde o „hru s mluvidly“ dítě vykonává stejné pohyby jako při příjmu potravy doprovázené hlasem (a to děti slyšící i neslyšící)
 • období napodobující žvatlání (6–8 měsíců) sluchová i zraková kontrola (neslyšící děti přestávají žvatlat)
 • stádium rozumění řeči (8–12 měsíců) dítě ještě nechápe obsah slov, které slyší, ale na základě slova sleduje předmět nebo osobu a reaguje na určitou výzvu (většinou motorické reakce)
 • vývoj řeči v pravé slova smyslu (1 rok) – první skutečným projevem jsou slova, která zobrazují celou větu (jednoslovní věty), vyjadřují přání, city, prosby = stádium emocionálně volné, jedno i víceslabičná, spojení s konkrétními osobami a věcmi, velký význam má citové zabarvení, přízvuk a intonace
 • asi mezi 1,5–2 lety nastupuje egocentrické stádium vývoje řeči – napodobuje dospělé a samo objevuje mluvení jako činnost, samo si opakuje slova – prudký kvalitativní a kvantitativní vývoj řeči
 • (2.–3. rok) stádium rozvoje komunikační řeči – dítě se učí dosahovat, různé drobné cíle
 • asi 3 rok stádium logických pojmů – zapojení abstrakce
 • přelom 3. a 4. roku dítě vyjadřuje myšlenky jak obsahově tak formálně docela přesně, další vývoj se týká osvojování slov, rozšiřování slovní zásoby, upřesňování obsahu slov, osvojování a zpřesňování forem – „INTELEKTUALIZACE ŘEČI“.
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. |
MUDr. Dalibor Janeček, Ph.D., MUDr. Lukáš Lavička |
Klinika dětské ORL Lékařské fakulty MU a Fakultní Nemocnice Brno |
Nahoru, návrat na úvodní stránku webu, přístupnost |
Stránky Lékařské fakulty MU
| Technická spolupráce:
| Servisní středisko pro e-learning na MU, 2009
| Kontakt, stránky střediska na Elportále